מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

הערכת מצב – סדר דוברים ותוצרים: 3.4

מטלות/נושאים להצגה

המכלול

מס”ד

ראש העיר/מנכ”ל (רמ”ט)

מטרה והנושאים להערכת מצב

1

1 . פירוט האירועים ברשות מתוך מערכות הבקרה ושליטה. 2 . כוחות שפעלו/פועלים באירוע ותמ”צ עובדי ביטחון. 3 . משמעויות ממדיניות התגוננות. 4 . תמ”צ המקלטים/מחסות ציבוריים – תפוסה ודיווח לרווחה. 5 . צופרים ואזעקות – פערים. 6 . דרישות העירייה מגופי החירום: מ”י, רח”ל, צה”ל. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – כולל: מספר- מפונים, פצועים, לכודים, נעדרים וחללים. 3 . פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . היערכות כוללת – סקירה קצרה. 2 . דיווח על פעולות החילוץ וההצלה – פערים ולקחים. 1 . תמונת המצב הצבאית. 2 . סקירת תגבור כוחות פקע”ר. 3 . הצגת מדיניות ההתגוננות לאזרח ומדיניות התגוננות משלימה. 4 . תמ”צ פערי התרעה. 5 . תמ”צ פערי הדרכה פרונטלית – “הכי מוגן שיש”. 6 . היערכות, תובנות, לקחים ודרישות שעלו בעת הטיפול בזירות. 7 . דרישות צה”ל מהעירייה. 1 . נושאי איכה”ס ובעיקר: דילול חומ”ס בשינוע ואכסון ומוכנות צוותים מפעליים. 1 . סה”כ פניות תושבים וניתוח הפניות לקטגוריות מרכזיות. 2 . היערכות כוללת של המוקד – סקירה קצרה והצפת פערים. 1 . נתוני אוכלוסייה כולל: מספר לכודים, פצועים, מפונים, נעדרים וחללים והמענה שניתן. 2 . תמ”צ חסרי גג ומפונים שנקלטו במתקני הקליטה. 3 . תמ”צ לווי משפחות מול מס רכוש והצפת פערים. 4 . מיפוי איכלוס מקלטים פרטיים משותפים ודיווח לרווחה. 5 . רצף תפקודי – דיווח על פערים. 6 . שיעור הנוטשים את העיר. 7 . דילול עובדי שטח.

אגףשירותיחירוםובטחון

2

משטרה

3

כב”א

4

מד”א

5

יקל”ר

6

איכה”ס

7

106 מוקד

8

מכלול טיפול באוכלוסייה ותפעול

9

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

16

Made with FlippingBook Digital Publishing Software