מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ג

. מכלול הנדסה 4

. תשתיות מסכנות חיים בשלב המיידי- צוות משימה בעת אירוע לטיפול ב: 1 גז, חשמל, מים, קונסטרוקציה. . ע"ר הנדסית. 2 . השבת המצב לקדמותו במהירות האפשרית. 3 . דיווח: סטטוס: אספקת מים, אספקת חשמל, צירי תנועה, תשתיות אחרות. 4 בשלב המוכנות: מיגון והכנת מקורות מים לאספקה בחירום, ואבטחת איכותם, 4.5.1 הערכות לאספקת מים למפעלים חיוניים. הערכות לפריסת תחנות לחלוקת מים ע"פ הצורך. הערכות להפעלת מהנדסי קונסטרוקציה למבנים מסוכנים 4.5.2 הכשרת "צוות התערבות" תשתיות ניהול המאגר וריענון מידע קבלנים וציוד הנדסי. .סיוע מקצועי לצוות מס רכוש. 4.4.3 . מכלול כ"א ומתנדבים: 5 . כשירות עובדי מטה החירום. 5.0 . כשירות עובדי העירייה וכשירות עובדי החברות העירונית. 5.1 . הצגת פערים בזמן אמת. 5.2 מתנדבים. 5.3 ניהול הביקוש וההיצע בזמן אמת לעובדים ומתנדבים. 5.4 נוכחות עובדים- קבוצת עבודה: פק"ל. 5.5 שיבוץ בני נוער. 5.6 ריענון נוהל התייצבות בעבודה- הודעה נצורה. 5.7 וידוא יצירת קשר בתחילת הסבב, ובהמשך אחת לשבוע עם כל עובד שנעדר מהעבודה 5.8 באחריות ראשי מנהלים. ריתוק משקי - מוכנות. 5.9 הערה: להיכנס להיערכות מאסיבית עד ליישור קו. לרבות תמצית דו"חות מנהלים. (עודד לוי, אריה מימון, רונית צור, אורן טואיל, דוד דבש). . צוות כלכלה: 6 . גיוס מקורות סיוע. 6.1 . ריכוז והסדרת ההקצאה של מקורות הסיוע. 6.2 . גזבר – ריכוז עלויות ישירות / עקיפות מהרגע הראשון, לדיווח וקבלת סיוע תקציבי. 6.3

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

22

Made with FlippingBook Digital Publishing Software