מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ח

- ארוע חומ״ס 6 נספח

אירוע חומ"ס – סד"פ רשותי לשלב המיידי

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל

42

Made with FlippingBook Digital Publishing Software