מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

א

"פתע-פתע" - אזעקה באשדוד, סדר פעולות: 1.2

דקות

הודעת וואטס בקבוצת חירום אשדוד על אזעקה, כולל בקשה לאישור ההודעה ולהמתין להנחיות- באחריות קב"ט. הודעת וואטס לכינוס צוות מטה חירום מצומצם במוקד או מטה שילדי במרה"פ באופן באחריות רמ"ט / קב"ט. +20-' מיידי ועד ק

2 + ' עד ק

3 + ' עד ק

קב"ט / מוקד- בטלפון / וואטס לעדכון ראש העיר בעובדות הידועות- באחריות קב"ט/ מוקד.

5 + ' עד ק

בטלפון/ וואטס עדכון ראש העיר בעובדות הידועות לרבות תמונת מצ"ב ראשונית - באחריות קב"ט/מוקד.

10 + ' עד ק

הערה:

ב"פתע-פתע" - האירוע ינוהל במוקד העירוני, עד למסירת מקל למרה"פ.

הודעה בוואטס על כניסה לכשירות מלאה של היח' הבאות: .4 מוקד עירוני- באחריות מנהל המוקד – ראה נספח

10 + עד ק

)3 מרה"פ- באחריות הקב"ט, עם כניסתו לכשירות מלאה של המרה"פ – (ראה נספח ולאחר הוצאת השלב המיידי לדרך. ניהול האירוע עובר באופן מסודר מהמוקד העירוני למרה"פ. .)2 מטה משימתי על כל יחידותיו - באחריות ראש מכלול אוכלוסייה, (ראה נספח ): בטחון, פיקוח עירוני, 1 כל היח' וצוותי ההתערבות המשתתפות בשלב המיידי, (ראה נספח תשתיות, שיטור עירוני, מטה רובעי משימתי על כל יחידותיו ), חפ"ק רוה"ע – מוקד עירוני. 1 (ראה נספח

במקרה של נפילה עם משמעות, הזנקת כוחות השלב המיידי לזירה. זימון כל חברי מטה חירום שילדי כולל תאים וכוננים.

10 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות לקליטת אירוע ראשון.

20 + ' עד ק

הערכת מצב והחלטות ראשוניות של מטה חירום מצומצם/ מטה חרום שילדי - באחריות רמ"ט/קב"ט.

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות לקליטת אירוע שני.

30 + ' עד ק

מוקד ומרה"פ בכשירות מבצעית מלאה.

40 + ' עד ק

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 5

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker