מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום: (באחריות מטה חירום שילדי): . משגרה לחירום: 1 . האצת המוכנות לחירום בכינוס מטה חירום שילדי: 1.1 .)3 . חימום מרכז ההפעלה ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.1 כולל כל הגיבוי הנדרש לעבודה ידנית. .)4 . חימום מוקד עירוני ובדיקת כשירות מלאה, (לפי רשימת תיוג מסומנת נספח 1.1.2 . להכניס לכוננות וכשירות מלאה - "לשלב המיידי" של נפילה בבנוי את כל הגורמים הבאים: 1.1.3 * בטחון - ניידת, צוות ראשון וקב"ט - גשש על אופנוע. * פיקוח עירוני, שיטור עירוני. * צוות התערבות רווחה/שפ"ח. * צוות התערבות מידע לציבור. * מטה משימתי רובעי - צוות ראשון בהרכב מלא, בכשירות מלאה. * ראש המטה המשימתי רובעי - ימנה בעל תפקיד, לדיווח לאחור והעברת דרישות למול המקבילים לו במוקד העירוני/ מרכז ההפעלה – בהתאם לשלב. * תשתיות - צוות ראשון בכשירות מלאה, (קונסטרוקציה, מים וחשמל). * מוקד רואה בכשירות מלאה, והאצת היערכות ל"מוקד אחוד"- משטרה, כב"א ופקע"ר, התחברות לשוע"ל והעלאת מפת הפוליגונים. להכניס לכוננות וכשירות מלאה את כל המכלולים/תאים ומסגרות. 1.1.4 באחריות ראשי צוותים לוודא: ציוד מגן אישי, פנסים לפי הצורך, מגפונים לפי הצורך, הערה: אפודים זוהרים עם כיתוב בולט ומכשירי קשר תקינים. המטות המשימתיים 6 * מכלולים - מחממים את המוכנות והכוננות עד למבצעיות מלאה, של כל 6- זירות, (לפי סכמת מודל "השלב המיידי"). במקרה בו ידרשו יותר מ 6- צוותי ההתערבות ל 6 וכל מטות משימתיים בעת ובעונה אחת, יחזרו המטות המשימתיים לתיפקוד לפי הרובע עליהם הם אחראים בשגרה. הערכת מצב ראשונית, וקבלת הנחיות התגוננות מפקע"ר. 1.2 עדכון יש/ אין "כיפת ברזל" ומשמעויות. 1.3 כוננות צוות תחזוקה בחירום- מוקד עירוני, (חלונות, דלתות בממד"ים ומקלטים פרטיים). 1.4 דים פרטיים. ״ הסברה ומענה לפניות האוכלוסייה ופרסום השירות למקלטים וממ 1.5 ניטור וניתוח הלכי רוח- מוקד וברשתות. 1.6 פעולות הסברה ראשוניות ודבר ראש העיר- רצוי בוואטסאפ ובכל ערוץ תקשורת אפקטיבי. 1.7 ריענון לאוכלוסייה דגשי מדיניות "הכי מוגן שיש". 1.8 *יבחן העלאת אתר אינטרנט מיוחד לשע"ח שמחליף את האתר הרגיל

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 6

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker