מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

. "פתע - פתע" בשגרת חירום: 2 נפילה בשטח בנוי- עבודה לפי שלבים. .)5 (*מצ"ב סד"פ רשותי וסד"פ לפי מכלולים - דגש שלב-מיידי, ראה נספח מסומן ב

.1 השלב המיידי: "בפתע-פתע" - מנוהל מהמוקד העירוני – ראה נספח 2.1

תמונת מצב ראשונית - מוקד עירוני- מאתר ומנתח את איזורי הנפילה: שוע"ל מפת אליפסות, , רגילות ואנליטיקה, דיווחי כב"א, מד"א, שאר אירגוני 360 הודעות מתושבים, מצלמות גבוהות ההצלה והראשון בזירה. במקרה של מס' זירות, תשומת לב לתיעדוף של ה – "שלב המיידי" בין הזירות. החפ"ק המשטרתי ו/או הקב"ט על אופנוע - גשש ו/או כל גורם אחר ראשון בזירה - 2.1.1 ראשונים בזירה. ) במטרה לקבל 10 +' מדווחים לאחור למוקד העירוני ולמרכז הפעלה, (דווח ראשוני: עד ק תמונת מצב ראשונית מצומצמת: איתור מדוייק. גודל ההרס בזירה,(לפי גודל ההרס הפעלת תורן ארכיב הנדסה) הרוגים, פצועים, לכודים. תשתיות מסכנות חיים. קבלת החלטה על אופי הזירה וסוג הכוחות של השלב המיידי שיוזעקו לזירה. המטרה - ), המוקד העירוני או הקב"ט, 10+ לפי הדיווח הראשוני ותמונת המצב הראשונית (עד ק 2.1.2 מיד עם האיתור וקבלת תמונת מצב ראשונית, מחליטים על אין זירה/יש זירה חלקית/יש זירה מלאה ומפעילים את החלק החצי אוטומטי של השלב המיידי. יציאה של הקב"ט אל הזירה לסיוע למפקד הזירה. לאורך כל השלב המיידי, הביטחון אחראי על הדיווח לאחור למוקד העירוני ולמרכז *הערה: ההפעלה. בשלב המענה הראשוני האחריות לדיווח לאחור למוקד ולמרכז ההפעלה עוברת לראש המטה המשימתי רובעי. המטה המשימתי יתנהל ברשת קשר ניהול אירועים ולא ברשת קשר הבטחון העירוני.

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 8

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker