מידעון רישום לגני הילדים 2019

תהליך השיבוץ

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

הרכב גילאי בגן עירוני:

בסדר כרונולוגי 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - יורד, תוך איזון מרבי ביניהם.

, ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2015 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל

מחלקת רישום עירונית עושה מאמץ לשבץ את הילדים לתשומת לבכם, בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים.

ביטול רישום:

יש להגיש בקשה לביטול הרישום ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: במחלקת רישום.

בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: מכתב מהגננת המאשר כי הילדים אינם מבקרים בגן.

ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד (הורים עצמאיים) תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online