מידעון רישום לגני הילדים 2019

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מידעון רישום לגני הילדים העירוניים שנת הלימודים 2019 תש"פ

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

תוכן עניינים

מידע כללי

4 6

מועדי-רישום

מידע-כללי-על-גני-הילדים

תהליך הרישום

8-9

הנחיות-ותהליך-רישום

שיבוץ לגן עירוני

10-11

מידע-על-תהליך-השיבוץ

18

רשימות-גני-ילדים

מרכז הרישום: מחלקת רישום בנין העיריה קומת .10 הכניסה, רחוב הגדוד העברי 08-8677319 : , פקס 08-9568282 : טלפון sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט - meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - simay@ashdod.muni.il סימה ירמיהו - karmitr@ashdod.muni.il כרמית רביבו - mona@ashdod.muni.il מונה חפיף -

2

דבר ראש העיר

הורים יקרים, העיר אשדוד משקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח מערכת החינוך על כל היבטיה. אנו רואים בחינוך כלי מרכזי להצמחת דור העתיד ושוקדים על קידום המערכת החינוכית והחברתית לטובת כלל תלמידי העיר. היו סמוכים ובטוחים כי בחרתם עבור ילדכם את המוסד החינוכי הטוב ביותר, וכי יעמדו לרשותו תכנית לימודית מעניינת ומרתקת, סביבה מטופחת ובטוחה ויחס חם ואוהב של הצוות החינוכי. הצטרפותכם למשפחת גני הילדים מהווה צעד ראשון בשביל החינוכי, הערכי והחברתי של ילדכם, ואנו נמשיך ונלווה אתכם ביד מקצועית ובאוזן קשבת, מן הגן ועד לאוניברסיטה.

שלכם,

ד”ר יחיאל לסרי ראש העיר

3

רישום לגני הילדים

מועדי הרישום: . 31/1/2019 ועד יום חמישי, כ״ה בשבט, 7/1/2019 החל מיום שני, א' בשבט, אמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד, הרישום לגני הילדים יתבצע ב ״רישום לחינוך״ ובאפליקציית > www.ashdod.muni.il בכתובת ״אשדודית״.

8:30-12:00 קבלת קהל: ימים א', ב׳, ג׳, ה' משעה 16:00-18:00 ג' גם בין השעות +' ימים א יום ד' אין קבלת קהל

, מחלקת רישום, בניין העיריה, קומת הכניסה. 10 מרכז הרישום: רחוב הגדוד העברי

מרכז הרישום מיועד למתן שירות לרושמים באמצעות הוראת קבע בלבד (ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט העירוני).

בעת הרישום יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות, אגרת ביטוח). גובה תשלום סל תרבות וביטוח יפורסמו בתחילת שנת הלימודים ובהתאם להנחיית וועדת החינוך של כנסת ישראל.

כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

4

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הודעות חשובות: עיריית אשדוד שמה בראש סדר עדיפויותיה להנגיש את השירות לתושב, גם השנה ישובצו תלמידים הלומדים בגן עירוני ומיועדים להמשיך וללמוד באופן אוטומטי ולכן אין צורך ברישום מחדש! באותו גן, הודעות שיבוץ ישלחו להורים באמצעות מייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה במחלקת רישום. הרישום לצהרונים (צמ"ח) הרישום לצהרונים יבוצע על צהרונים בגני ילדים - .2019 ידי החברה העירונית באתר רישום לצהרונים שיפתח במהלך חודש מאי

5

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )1/1/2014( ילדים שנולדו בין כ"ט בטבת תשע"ד )31/12/2014( ועד ט' בטבת תשע"ה :)4 גן טרום חובה (גיל )01/01/2015( ילדים שנולדו בין י' בטבת תשע"ה )31/12/2015( ועד לתאריך י"ט בטבת תשע"ו :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2016( ילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו )31/12/2016( ועד לתאריך ב' בטבת תשע"ז

3-5 **חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תש״פ הם כל גילאי (על פי החלטת ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. חריגי גיל: יוכלו להגיש בקשה לרישום לוועדת 15/1/2017 ועד ל 1/1/2017 ילדים שנולדו מ . 2019 חריגים של משרד החינוך החל מחודש מאי את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך , מחוז דרום. )2019 (ניתן לקבל סיוע להגשת הבקשה במחלקת רישום במהלך חודש מאי

מידע מפורט על תהליך הרישום ומועד פתיחת פורטל בקשת רישום לחריגי גיל ניתן למצוא באתר משרד החינוך-רישום חריגי גיל.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך שעות ביממה! 24 זמן, הרישום מהיר ונגיש

6

מידע כללי מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

.6 עד 3 גן הילדים העירוני מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בני מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.

פתיחת גני טרום חובה בימים הראשוניים: 7:35-10:00 ביום הראשון ללימודים 7:35-11:00 : ביום השני ללימודים החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף מלא.

(ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך) לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת גן. ההרכב הגילאי בכל הרכב גילאי: כיתת גן נקבע בסוף תקופת הרישום, על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ילדים בלבד. 35 ומקצועיים. בגן עירוני ישובצו עד תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה סייעת נוספת: תלמידים. 30- מ , יום ו' בין השעות 07:35-14:00 ימים א'-ה' בין השעות שעות הפעילות בגן: 07:35-12:45 במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים העירוניים, הנכם מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע שעות ביממה. 24 באמצעות אתר האינטרנט העירוני העומד לשירותכם

מידע נוסףעל גני הילדים ותהליך הרישום נמצא בהרחבה www.ashdod.muni.il באתר האינטרנט העירוני

7

רישום לגני הילדים

נהלי רישום:

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית ״אשדודית״. רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים. רישום ילדים להורים עצמאיים מחייב אישור של ההורה האחר (ראה פירוט בטבלה) בנוסף , אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חתום על יש לצרף חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה על שם ידי עורך דין המשכיר. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ), בהיעדר כתובת או 12/2019- מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית חובה משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/ ותעודת מועצה הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. זהות עדכנית יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים וחוזה דירה חתום ע”י פרטי הילדים עורך דין על מגורים באשדוד

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

8

רישום לגני הילדים מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

הורים עצמאיים (כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, , רווק, 1992 , התשנ״ב אלמן/ה, פרוד/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות). 

על ההורה הרושם לחתום על כתב הצהרה והתחייבות. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו חייב לצרף פסק דין. הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף חייב לצרף מכתב מהאחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף צילום תעודת זהות וספח הילדים. יש לצרף מכתב חתום על ידי ההורים ובו סיבת הביטול וצילום ספח תעודת זהות הכולל את פרטי הילדים. ביטול רישום לתלמידים שהוריהם (הורים עצמאיים): יש חיים בנפרד להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר המאשר בכתב הסכמתו בצירוף תעודת לביטול הרישום הזהות וספח הילדים. אם ברצונכם לרשום ילדיכם למוסד חינוכי מוכר שאינו רשמי (לגן חרדי או לגן פרטי) עליכם להביא מסמך מאותו מוסד המאשר כי ילדיכם הרישום התקבלו אליו (נספח ד’). יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד.

ביטול רישום

רישום לגן פרטי/חרדי

יש להחתים במזכירות בית המשפט או תצהיר חתום על ידי ההורה הרושם - אצל עורך דין או דיין. הורים המבקשים לבטל רישום מתבקשים לשלוח טופס בקשה ביטול רישום - לביטול רישום בציון סיבת הביטול. לבקשה יש לצרף צילום תעודות הזהות של שני ההורים וספח הילדים . יש לציין על גבי הבקשה את מס' הפקס או כתובת המייל לשליחת ביטול הרישום.

9

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת הרישום לגני הילדים יתבצע "רישום לחינוך" ובאפליקציית ״אשדודית״. > www.ashdod.muni.il בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו בו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם: ממלכתי. ממלכתי דתי. מוכר שאינו רשמי (גן פרטי/גן חרדי).

גנים מבוקשים 2 יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם (ניתן לבחור במהלך הרישום, למעט רישום למוכר שאינו רשמי).

יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום, ולוודא כי בסיום "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום. מופיעה הכתובית:

אינו מבטיח , תהליך זה טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד שלב הרישום הינו שיבוץ לגן המבוקש.

אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת, יש לצרף מסמכים רלוונטיים התומכים בבקשה.

הערה: הורים שלילדיהם יש בעיה רפואית מתבקשים להגיע עם מסמכים סייעת רפואית. רפואיים למחלקת גני ילדים לשם הגשת בקשה להקצאת כמו כן, ניתן לשלוח באמצעות מייל/פקס בקשות מיוחדות הנוגעות לשיבוץ הילדים.

לתשומת לבכם, יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, רישום מאוחר ) לא יבטיח שיבוץ בגן המבוקש או באזור מגוריכם. 31/1/2019 (לאחר

10

תהליך הרישום ״רישום בקליק״

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

תהליך הרישום לגני יש"י (גנים תורניים)

הרישום לגני יש"י יתקיים במרכז הרישום ובצירוף אישור התאמה ממנהל בנוסף יש להצטייד במסמכים הבאים: ללא אישור לא יבוצע רישום. העמותה. 11. תעודת זהות של ההורים כולל ספח הילדים 22. הוראת קבע חתומה על ידי הבנק / כרטיס אשראי לידיעתכם, הרישום הינו הליך טכני בלבד ואינו מהווה שיבוץ סופי לגן המבוקש. סל תרבות בגנים תורניים מותאם לרוח החינוכית של אוכלוסיית הגן לרבות הוספת שיעור מלמד. תלמידים שלא ישובצו בגני ישי, ישובצו בגנים ממלכתי דתי שברובע מגוריהם.

תהליך הרישום לגנים פרטיים או לגנים בזרם החרדי (מוכר שאינו רשמי)

לביצוע הרישום עליכם לפנות למנהל המוסד המבוקש ולקבל אישורו לרישום באמצעות (נספח ד'), יש להצטייד בתעודת זהות ובספח הילדים. הרישום יתבצע . ובאפליקציית ״אשדודית״ www.ashdod.muni.il אתר האינטרנט רישום לגן ילדים ללא המסמכים המצוינים לעיל יבוטל.

11

תהליך הרישום

״רישום בקליק״

תהליך השיבוץ: , ישלחו הודעות שיבוץ לגני ילדים לשנה"ל תש״פ. 2019 במהלך חודש יוני השיבוץ הסופי ייקבע להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים. זרם חינוכי - שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי או ממלכתי דתי). רצף חינוכי - תלמיד הלומד בשנה נוכחית בגן וצריך להמשיך ללמוד באותו גן, ישובץ באופן אוטומטי לגן. הישארות שנה נוספת בגן חובה – מותנה באישור של השירות הפסיכולוגי ובהתאם להמלצותיו. גיל הילדים - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים. קירבת מגורים לגן - בהתאם לשכונת מגורי הילדים (עדיפות לשיבוץ ילדי הרובע ורק על בסיס מקום פנוי יהיה שיבוץ ילדים מרובעים אחרים). לידיעתכם: ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים. משיקולים פדגוגיים לא ישובצו אחים שאינם תאומים באותו גן, השיבוץ יהיה בגנים סמוכים ככל אשר ניתן. sandra@ashdod.muni.il : או במייל 08-8677319 הרישום או באמצעות פקס אישור בכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר את המסמכים הבאים: המופיע באתר העירייה ובצירוף צילום תעודות הזהות וספח הילדים (במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי העירייה). לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד - יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט. במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע לרישום הילד לשתי כתובות מגורי הילד (של האם ושל האב). תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד ("משפחה עצמאית") רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד (גרוש/פרוד) תלוי בהסכמת ההורה האחר ובאישורו בכתב. במקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני אך על מנת ימים למחלקת 7 להשלים את תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך

12

תהליך השיבוץ

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

הרכב גילאי בגן עירוני:

בסדר כרונולוגי 3 שבאותו שנתון וילדי 4 משובצים ילדים בני גן טרום חובה - יורד, תוך איזון מרבי ביניהם.

, ועל בסיס מקום פנוי משובצים ילדים 5 משובצים ילדים בשנתון גיל גן חובה - .)2015 (ילידי ינואר - אפריל 4 בשנתון גיל

מחלקת רישום עירונית עושה מאמץ לשבץ את הילדים לתשומת לבכם, בהתאם לבקשת ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים. שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים.

ביטול רישום:

יש להגיש בקשה לביטול הרישום ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: במחלקת רישום.

בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: מכתב מהגננת המאשר כי הילדים אינם מבקרים בגן.

ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד (הורים עצמאיים) תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר.

13

14

תהליך הגשת ערר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע). לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. התשובה לערר הינה סופית ולא יתקבל ערר נוסף.

15

תשלומי הורים

3.11-31.2 להלן פירוט תשלומי הורים לשנת תש״פ על פי חוזר מנכ"ל

תשלומי חובה

פירוט

סכום

נושא

₪49

ביטוח תאונות אישיות

₪140.5 תשלומי רשות

פירוט

סכום

נושא

הצגות ומופעים כולל הסעות, אולם ושמירה.

₪79

סל תרבות

₪1.5 ₪60

ועד הורים ישובי

טיול

טיול שנתי

₪597 :) תל"ן – תכנית לימודים נוספת (חוגים

פירוט

עלות

שם הפעילות

₪167 ₪367

פעילות גופנית

ריתמוסיקה

- מרכז מדעי - גן מדגים - מוסיקה קלאסית/אנדלוסית - פעילות במוזיאון מונארט - פעילות בחווה החקלאית - טקסים וארועים עירוניים

₪63

₪786.5

סה״כ

* תשלומי ההורים יעודכנו עפ"י החלטות וועדות חינוך בכנסת שיפורסמו 2019 במהלך ספטמבר

16

צהרונים

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

צהרונים (צמ"ח: צהרוני משרד חינוך) הרישום באחריות החברה העירונית ויתבצע באמצעות האתר: . www.ironit.org.il פתיחת הרישום לצהרונים במהלך חודש יוני.

הרישום לצהרונים

17

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8565597 8565549 8565525 8565525 8565550 8565550 8565569 8565569 8565567 8565567 6647059 6647059 8565572 8565570 8565572 8565573 8565573 8553534 9758712 8551747 8553508 8553508 8554079 8554104 8553514 8553546 8553515 8553592 8553534 8544470 8551747 8554079 8554104

6 האצ"ל 25 אילת

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום טרום

כוכב ים

א' א' א' א' א' א' ב' ב' ב' ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

שלדג

17 הראשונים 17 הראשונים

מפרש א' מפרש ב'

15 הזית 15 הזית

מ"מ

גלים

ממ"ד

חובה

אור-ים קונכיה

37 הרב קוק 37 הרב קוק 7 המעפילים 7 המעפילים 12 דוד ילין 12 דוד ילין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שושן

אקליפטוס

זיו

ממ"ד ממ"ד

מנוף ימית

8 שועלי שמשון 5 חטיבת כרמלי 8 שועלי שמשון 5 שדרות עוזיהו 5 שדרות עוזיהו

מ"מ

חלמיש משוט דולפין

ג' ג' ג' ג' ג'

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

משחתת

סהרון שונית

20 גלים 9 דולפין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום

ריף

13 זלמן ארן 17 זלמן ארן 17 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

מכמורת 1 כסיף 2 כסיף

1 מפרשית

חובה

חופית

7 החובלים 7 החובלים

משקפת

שביט רחפת

31 הרב שאולי

12 גולשים

1 גולשים

20 גלים 9 דולפין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נעמית נוף ים דייגים

13 זלמן ארן 13 המפרש 17 הרב שאולי

2 מפרשית

נווה-ים

18

רשימת הגנים בעיר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8553515 6826733 8553592 8553617 8553617 8553621 6112489 8553625 8553625 8553646 6320147 8555026 8646889 8553672 8587928 6437806 6437806 8553646 8553616 8553616 8553616 8555026 8646889 8587928 8553752

31 הרב שאולי 2 הרב שאולי 12 גולשים 10 זלמן ארן 10 זלמן ארן 12 אברהם עופר

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה טרום טרום חובה

ברק

ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה' ה'

ארזים

2 גולשים

חוף

גומא

שנהב כנרת דוברת

9 דולפין

ממ"ד

14 שי עגנון 14 שי עגנון 20 בלפור 16 אבן עזרא 4 אלאשווילי 14 אלאשווילי

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חן

חצב

דוכיפת

לוטם נווטים

11 שמואל הנגיד

נוגה

34 ביאליק

חמניות

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא

עירית

עפרוני

20 בלפור

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

פשוש

16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 16 אבן עזרא 4 אלאשויילי 14 אלאשוולי 34 ביאליק 21 מיכשוולי

סירונית

רננים

מלחים אפיק אנקור

טרום

זמיר מזח

מ"מ

טרום

ו'

19

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

9919863 9919863 8555075 8553752 8553776 8553776 8558702 8540921 8540921 8556333 8556333 8666175 8666175 8555928 8555928 8669780 8555869 8650934 8650934 8663464 8663463 6379430 6379236 8660932 8642917 8642917 8642918 8642918 8655671 8655671 8646283 8646283

ב' 4 אברהם שפירא ב' 4 אברהם שפירא

מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ תורני תורני תורני תורני תורני תורני מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ממ"ד מ"מ מ"מ

חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה טרום חובה טרום

נמל

ו' ו' ו' ו' ו' ו' ו'

אלמוג כרמים 1 שילה 2 שילה 3 שילה

א 4 ש. בן יוסף 21 מיכשוולי

22 מילמן 22 מילמן

23 נתן אלבז 10 מ.הדמומית 10 מ.הדמומית

6 ישי

1 מ.הדמומית 2 מ.הדמומית

ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ח' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט' ט'

בי"ס צמח א' 35 הרותם בי"ס צמח א' 35 הרותם

1 ' צמח א 2 ' צמח א

19 צבעוני 19 צבעוני 3 מ.הדגנית 3 מ.הדגנית

1 ישי 2 ישי 3 ישי 7 ישי 4 ישי 5 ישי

20 כפתור החולות 8 מבוא השרביטן בי"ס 8 פתח תקווה אשכול בי"ס 8 פתח תקווה אשכול

שיטה

אשל

6 ראש פינה 6 ראש פינה

הדר

לבונה

13 פתח תקווה 13 פתח תקווה

דולב

אשחר

4 יבניאל 4 יבניאל

ערמונים

אופיר

בי"ס דביר 11 ראש פינה ב"יס אמירים 3 עליה ב"יס אמירים 3 עליה

אלה

1 אמירים 2 אמירים

י' י' י' י' י' י'

7 קק"ל 7 קק"ל 60 קק"ל 60 קק"ל

תילתן

ירדן

רעים כלנית

20

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8657521 8657521 8544368 8544368 8550456 8544470 8544470 8551118 8550328 8550328 8550454 8543667 8656829 8656829 6493864 8646213 8551118 8550454 8644439 8644439 8543667 8656801 6493864 9148578 9148578

2 אברהם סופר 2 אברהם סופר

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה טרום טרום חובה טרום חובה חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה חובה חובה טרום חובה טרום טרום טרום חובה טרום

סביון

י' י'

אריאל

11 צאלים 8 נחל דן 14 הקישון 14 הקישון 14 הקישון 10 הרי גולן 90 מצדה 90 מצדה

חבצלת החוף

יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא' יא'

צאלים 2 סיפון

אלומות

טרום

אופק

טל

נופר

סנפיר גלי ציון

13 נחל קדרון

69 כנרת

דיונה

3 נחל שניר 3 נחל שניר א 1 הר כנען 113 מצדה 10 הרי גולן 13 נחל קדרון 1 נחל קדרון 1 נחל קדרון

סיגלית איילות

חורש

שקנאי

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

לגונה

פרחי ים סלעית

אדווה צופית דגנית אורנית

69 כנרת

3 נחל שניר א 1 הר כנען

12 הר נבו 12 הר נבו

תירוש

סוף

21

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8677686 8558293 8679281 8679281 8670803 8553639 8553639 8675223 9562031 6467813 8670512 8551054 8551054 8558293 8670803 8675233 8679303 8679303 9562031 6467813 8647170 8647170 8644430 8656473 8656473 8652677 8646541 6334100 8656477 8652677 8646541 8669703 8665690

3 ניסן

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טרום טרום חובה טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה טרום חובה טרום טרום חובה חובה טרום טרום חובה

קשת נרקיס בוסתן

יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יב' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' יג' טו' טו'

17 בנימין

6 שבט ראובן 6 שבט ראובן 5 רח' תשרי

שיבולת

אתרוג

7 ניסן 7 ניסן

אביב

תמר

11 תשרי

ארז שני

40 שבט בינימין

ב' 11 תשרי

תלמים

36 שבט בינימין

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

נירים

17 בנימין 17 בנימין 17 בנימין

דגן

אירוסים

סחלב תאנה

5 רח' תשרי

11 תשרי

טרום

ריחן גפן יוגב

38 שבט בינימין 38 שבט בינימין 40 שבט בינימין

8 ישי אסיף אחווה רעות

ב' 11 תשרי

8 המלך יהושפט 8 המלך יהושפט 23 המלך דוד 12 המלך דוד 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 46 המלך שלמה 12 המלך דוד 10 המלך יהוא 7 המלך שאול 5 משה יואל סלומון

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

שקד

זית

פז

עינב הדס חרוב ברוש יסמין פלג טופז כרכום

ממ"ד ממ"ד ממ"ד

חובה

מ"מ מ"מ

חובה חובה

4 רח' סירקין

22

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8665690 8641986 8641986 8527411 8527411 9562029 8660310 8669703 8648981 9562029 6345136 6345136 6372739 6372739 8532562 8532562 6344395 6344395 6334200 6334200 6582922 6582922 9213352 9213352

4 רח' סירקין 9 אוסישקין 9 אוסישקין 10 מונטיפיורי 10 מונטיפיורי 11 שד' רטשילד

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

חובה טרום חובה טרום חובה חובה טרום טרום טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום חובה טרום טרום טרום

שמיר

טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טו' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז' טז'

צבר אגוז

ברקת

פנינה יהלום אנפה טללים

חסידי אומות העולם 5 משה יואל סלומון

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום

6 סירקין

ענבר לשם

11 שד' רטשילד

2 תפוח 2 תפוח

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

פטל

תות

9 האפרסק 9 האפרסק 10 האפרסק 10 האפרסק 12 האפרסק 12 האפרסק 1 אפרסמון 1 אפרסמון 8 הענבים 8 הענבים 3 אפרסמון 3 אפרסמון

שסק שזיף

אפרסמון אשכולית

פקאן

אגס

תפוח תפוז

אפרסק

ענבים

פסיפלורה

ממ"ד

מנגו

23

רשימת הגנים בעיר

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

6582922 8676214 8676214 8536244 8536244 8640154 8640154 8602551 8532559 8532559 6105551 6467457 6467457 6467939 6467939 8648390 8661760 8661760 8670524 8679271 8679716 8679716 8663471 8677927 8677927 8678934 8646806 8602547 8602547 8648390 8679271 8675122 8675122

8 הענבים 26 שוהם 26 שוהם 6 ברקת 6 ברקת 6 ספיר 6 ספיר 6 ספיר 10 ברקת 10 ברקת

ממ"ד

חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה חובה טרום טרום חובה חובה טרום חובה חובה טרום טרום חובה טרום טרום חובה חובה חובה חובה טרום חובה טרום חובה חובה

לימונית

טז'

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

ספיר חושן

יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז' יז'

טורקיז בדולח

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

גביש אודם זוהר קורל

תרשיש

9 ספיר 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז 11 אגוז

שחם

מ"מ מ"מ

מרינה דוגית

מרינה אלמוגים מרינה שירת הים מרינה צוללים סיטי הרדוף סיטי ערבה סיטי עצמאות סיטי יובל סיטי שחף סיטי דפנה סיטי סמדר סיטי ענבל סיטי מיתר סיטי דרור סיטי נורית סיטי ניצנים סיטי זמר סיטי יעלים סיטי לילך סיטי צאלון סיטי דובדבן סיטי פעמונים

ממ"ד ממ"ד

63 עצמאות 5 עצמאות 5 עצמאות

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

2 המרי 3 המרי

115 הציונות 115 הציונות 41 העצמאות 4 המתנדבים 4 המתנדבים 1 העצמאות 39 העצמאות

2 המרי 2 המרי

63 עצמאות

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

3 המרי

115 הציונות 115 הציונות

24

רשימת הגנים בעיר

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

מס' הטלפון

כתובת הגן

מגמה

גיל

שם הגן

רובע

8663471 8678934 8646806 8553520 8553520

41 העצמאות 1 העצמאות 39 העצמאות

ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד ממ"ד

טרום טרום חובה חובה טרום

סיטי מורן סיטי רקפת סיטי דקל סיטי שירה סיטי צליל

2 המרי 2 המרי

25

רשימת גנים חינוך מיוחד

טלפון גן 8565549 6597842 8565553 8565553 8565558 8565558 9336857 8663465 8544470 8663465 8553546 8553546 8554104 8553786 8553786 6597846 9175361 8553688 8553749 6379430 6379236 9757115 8660310 9101130 8602551 8648981

כתובת הגן

שם הגן

רובע

25 אילת

סייפן סיגלון העוגן

א' א' ב' ב' ב' ב' ד' ד' ד' ד' ד' ד' ד'

6 אבא סילבר

5 נחניאלי 5 נחניאלי

נחניאלי

9 הרב הרצוג 9 הרב הרצוג

רינה

גיל

אדמונית

ג'

9 דולפין 9 דולפין 9 דולפין

איתן

ספנים

אלון

15 המפרש 24 גולשים 24 גולשים 12 השייטים 13 טרומפלדור 13 טרומפלדור

שקמה

נתב

עגורים

חובל

שייטים רפסודה

ו' ו' ו' ו' ו' ו'

רותם

סנונית כרמל מצפן

13 צזילג

יהודה אלפרין

4 יבניאל 4 יבניאל

רציף ניצן ורד אגם

ט' ט' ט'

8 ראשון לציון

חסידי אומות העולם

טו' טו' טו' טו'

10 מונטיפיורי 10 מונטפיורי

פעמון

לחן

6 סירקין

גלבוע

26

רשימת גנים חינוך מיוחד מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

טלפון גן 8552953 8552953 6534945 6534945 6681043 8544470 8544470 8644205 8677686 8644430 8659963 8659963 9748367 6414853 6414853 6597842 8602541 8602541

כתובת הגן

שם הגן

רובע

1 דבורה הנביאה 1 דבורה הנביאה

שושנת הים

טו' טו'

עמית

15 קקל

אור יהב

י י

2 אליהו הנביא

11 הר נבו 113 מצדה 113 מצדה

נבו

יא

גלי ים חרצית

יא' יא' יב' יב'

94 תשרי

שיר

3 ניסן

ניסן

23 המלך דוד המלך חזקיה המלך חזקיה

רימון אורן אניה

יג' יג' יג' יג' יג' יג' יז'

בי"ס שקד 7 אמציה 7 אמציה

גלשנים

יונה

לכיש פיקוס דברה צהלה

4 המרי 4 המרי

סיטי סיטי

27

מינהל החינוך מחלקת רישום עירונית

כתבו לנו: sandra@ashdod.muni.il סנדרה תורג'מן - מנהלת מחלקת רישום עירונית limora@ashdod.muni.il לימור אויזרט – סגנית מנהלת מחלקה meitalit@ashdod.muni.il מיטל בן עזרא - אחראית רישום והעברות ביסודי ובעל יסודי karmitr@ashdod.muni . il כרמית רביבו - רישום גני ילדים simay@ashdod.muni.il גנים מוכר שאינו רשמי + סימה ירמיהו - רישום גני ילדים mona@ashdod.muni.il מונה חפיף- רישום יסודי ועל יסודי כולנו נרשמים עוד היום! www.ashdod.muni.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online