מידעון רישום לגני הילדים 2019

מידע כללי

גילאי הרישום בהתאם לחוק חינוך חובה: :)5 גן חובה (גיל )1/1/2014( ילדים שנולדו בין כ"ט בטבת תשע"ד )31/12/2014( ועד ט' בטבת תשע"ה :)4 גן טרום חובה (גיל )01/01/2015( ילדים שנולדו בין י' בטבת תשע"ה )31/12/2015( ועד לתאריך י"ט בטבת תשע"ו :)3 גן טרום טרום חובה (גיל )1/1/2016( ילדים שנולדו בין כ' בטבת תשע"ו )31/12/2016( ועד לתאריך ב' בטבת תשע"ז

3-5 **חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תש״פ הם כל גילאי (על פי החלטת ועדת טרכטנברג). לידיעתכם, רישום כוזב מהווה עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים. חריגי גיל: יוכלו להגיש בקשה לרישום לוועדת 15/1/2017 ועד ל 1/1/2017 ילדים שנולדו מ . 2019 חריגים של משרד החינוך החל מחודש מאי את הבקשה יש להגיש באמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך , מחוז דרום. )2019 (ניתן לקבל סיוע להגשת הבקשה במחלקת רישום במהלך חודש מאי

מידע מפורט על תהליך הרישום ומועד פתיחת פורטל בקשת רישום לחריגי גיל ניתן למצוא באתר משרד החינוך-רישום חריגי גיל.

רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני חוסך שעות ביממה! 24 זמן, הרישום מהיר ונגיש

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online