מידעון רישום לגני הילדים 2019

רישום לגני הילדים

נהלי רישום:

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובאפליקציית ״אשדודית״. רישום במרכז הרישום מחייב תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח שמות הילדים. רישום ילדים להורים עצמאיים מחייב אישור של ההורה האחר (ראה פירוט בטבלה) בנוסף , אם הנכם עונים על אחד מהקריטריונים המופיעים בטבלה, יהיה עליכם לשלוח בפקס או במייל את המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהתאמה.

חתום על יש לצרף חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה על שם ידי עורך דין המשכיר. יש לצרף חוזה רכישה ובו מועד הכניסה לדירה (ולא יאוחר ), בהיעדר כתובת או 12/2019- מ תאריך כניסה יש להביא תצהיר חתום על ידי בית משפט. להגיש תצהיר חתום על ידי בית חובה משפט המציין את כתובת המגורים כולל את פרטי ההורים, הילדים ומשלם הארנונה. יש לצרף לתצהיר תשלום שוטף כלשהוא על שם הדיירים (חשמל, גז, כבלים וכו'). יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של ההורים (מקור בלבד) וכן מכתב הרשאה לרישום על ידי ההורים. יש לצרף טופס ביטול מהרשות/ ותעודת מועצה הקודמת בה התגורר על מגורים באשדוד. זהות עדכנית יש לצרף תעודת עולה בה מצוינים וחוזה דירה חתום ע”י פרטי הילדים עורך דין על מגורים באשדוד

תושבים הגרים בשכירות

בית בתהליך בניה / קנייה

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

מיופה כוח

תושבים חדשים

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online