מידעון רישום לגני הילדים 2019

תהליך הגשת ערר מינהל החינוך

מחלקת רישום עירונית

ערר ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת הודעת שיבוץ, יש להגיש ובו לציין עד שני גנים מבוקשים. אחד בלבד

ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים בהודעת השיבוץ לא יתקבל ולא יידון.

יש לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיו"ב.

ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאים: סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות חריגות. שינוי זרם חינוכי. גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. קירבה גיאוגרפית לגן המבוקש (עדיפות לילדי הרובע). לתשומת לבכם, חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים לרבות המקרים המפורטים לעיל. התשובה לערר הינה סופית ולא יתקבל ערר נוסף.

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online