קובץ התקנות-8535 05-05-20

, שנדרש לגביו רישיון או היתר 9 1968- לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1 לפי סעיף לאותו חוק - בעל הרישיון או בעל ההיתר." 4 כמשמעותם בסעיף א(א) לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (א) יבוא: 6 בתקנה .13 "(א) לשם אכיפת ההוראות לפי תקנות שעת חירום אלה רשאי שוטר - ) להורות לכל אדם לפעול בהתאם להוראות שבתקנות וכן להורות על 1( הפסקת פעולות המנוגדות לאמור בתקנות; ) למנוע כניסת אדם למקום אם יש בכניסתו של האדם כדי להפר את האמור 2( (ב)." 5 בתקנה לתקנות העיקריות, ברישה, במקום "ובתי המשפט" יבוא "בתי המשפט, 7 בתקנה .14 לצו בריאות 2 בתי דין לעבודה, בתי הדין הדתיים ומוסדות חינוך המפורטים בסעיף העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה), התש"ף- לא תחול". 3 לא יחולו" יבוא "תקנה 3– ו 2 ;", ובסיפה, במקום "תקנות 10 2020 )" יבוא 2020 במאי 4( לתקנות העיקריות, במקום "עד יום י' באייר התש"ף 10 בתקנה .15 .")2020 במאי 19( "עד יום כ"ה באייר התש"ף בתקנות שעת חירום (אכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית .16 - 11 2020 - והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 7 ) בתקנה 1( ,)3( )" יבוא "פרט 10(– ) ו 9( ,)7( ,)5( ,) א 3( ,)3( (א) בתקנת משנה (ב), במקום "פרט ;")10(– ) ו 9( ,)7( ,) א 3( (ד)"; 8 (ג)" יבוא "עד 8 (ב) בתקנת משנה (ג), במקום "עד ) בתוספת - 2( ) - יימחק; 5( (א) פרט (ג) יבוא: 8 (ב) אחרי פרט טור א' העבירות המינהליות טור ב' קנס מינהלי קצוב בשקלים חדשים ) לתקנות הגבלת פעילות 9(6 (ד) תקנה 8" ."5,000 לעניין הפעלת קניון, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי ושוק 11 תחילתה של תקנה .17 .)2020 במאי 7( קמעונאי ביום י"ג באייר התש"ף ) לתקנות העיקריות, כנוסחן 3() (ב 5– ) ו 1 א)(א 2() (ב 5 ,1 א 3 (א) על אף האמור בתקנות .18 בתקנות שעת חירום אלה, במשך שני ימי עבודה ממועד פרסום תקנות שעת חירום אלה, רשאי מחזיק של מקום הפתוח לציבור או מחזיק או מפעיל של קניון או בעל עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית, ולמעט עסק לטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, ובכלל זה הסרת שיער בלייזר, כאמור בתקנה ) לתקנות העיקריות, שלא פעל ערב תקנות שעת חירום אלה, להפעיל את 1 א)(א 2() (ב 5 המקום או את הקניון או את העסק מבלי שהגיש הצהרה כאמור באותן תקנות, ובלבד

א 6 תיקון תקנה

7 תיקון תקנה

10 תיקון תקנה

תיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - אכיפה), 2020- התש"ף

תחילה

הוראות שעה

.1276 ' ועמ 738 ' ק"ת התש"ף, עמ 10 .)1248( 1240 ' ועמ 756 ' ק"ת התש"ף, עמ 11

1312

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker