קובץ התקנות-8535 05-05-20

"תוספת שלישית (ג)) 5 (תקנה

"

)2020 במאי 4 ( י' באייר התש"ף )3-5994 (חמ

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה

1314

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

ISSN 0334-7014

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

שקלים חדשים 4.86 המחיר

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker