קובץ התקנות-8535 05-05-20

שהוא עומד בתנאים המפורטים באותן תקנות ושיגיש את ההצהרה עד תום היומיים האמורים. ) יראו כאילו - 2020 במאי 10( (ב) בתקופה שעד יום ט"ז באייר התש"ף לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) בא: 5 ) בתקנה 1( "(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית, לא יפעיל א), בדרך של 2( ) עד 1() אדם מקום, עסק או חנות כמפורט בתקנת משנה (ב למחרת היום, למעט בית 3:00 ועד 19:30 פתיחתם לציבור, החל משעה ); אדם רשאי להפעיל מקום, עסק 2() מרקחת ובכפוף לאמור בתקנת משנה (ב או חנות כאמור בהזמנה מראש באמצעות טלפון או המרשתת (אינטרנט), בשירות משלוחים בלבד ובלא איסוף מהמקום, מהעסק או מהחנות כאמור."; ) לתקנות העיקריות - 1(6 ) בתקנה 2( (א)" בא "המפעיל מקום, עסק או חנות 5 (א) ברישה, אחרי "בניגוד לתקנה (ג)"; 5 בדרך של פתיחתו לציבור, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה (ג)"; 5 (א) או 5 (א)" בא "בתקנה 5 (ב) בסיפה, במקום "בתקנה ) אחרי התוספת השנייה לתקנות העיקריות בא: 3(

1313

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker