קובץ התקנות-8535 05-05-20

,)10 ' הגבלת פעילות) (תיקון מס - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש 2020 - התש"ף , מתקינה הממשלה תקנות שעת 1 לחוק–יסוד: הממשלה 39 בתוקף סמכותה לפי סעיף חירום אלה: 2 2020- לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף 1 בתקנה .1 (להלן - התקנות העיקריות) - ) אחרי ההגדרה "אנשים הגרים באותו מקום" יבוא: 1( ; 3 1940 , לפקודת בריאות העם 20 ""הוראות המנהל" - לפי סעיף לפקודת בריאות העם ומי שהוא הסמיכו לעניין 2 "המנהל" - כהגדרתו בסעיף ) לפקודה האמורה;"; 1(20 סעיף ) ההגדרה "מעבדת תיקונים" - תימחק; 2( ) אחרי ההגדרה "מעסיק" יבוא: 3( ""מקום מגורים" - לרבות מקום שהייה קבוע;"; ) לפני ההגדרה "עובד" יבוא: 4( ""ספורטאי תחרותי" - ספורטאי החבר באיגוד או בהתאחדות כהגדרתם בחוק ."; 4 1988- הספורט, התשמ"ח לתקנות העיקריות - בטלה. 2 תקנה .2 א לתקנות העיקריות - 2 בתקנה .3 ) יבוא: 1( ) במקום פסקה 1( מטרים ממקום 100 ) גן ציבורי וחוף ים, אלא אם כן המקום נמצא במרחק של 1(" המגורים; ואולם מותר מעבר בחוף הים לצורך פעילות ספורט בים;"; )" - יימחקו. 1 ), המילים "או (א 2( ) בפסקה 2( מטרים ממקום מגוריו 500 ב(א) לתקנות העיקריות, המילים "במרחק של עד 2 בתקנה .4 .5 " - יימחקו, ובסופה יבוא "ואם יש 2 ), ברישה, המילים "לצורך כמפורט בתקנה 2( ) בפסקה 1( ברכב יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע נוסף ובלבד שישב נוסע אחד בכל ספסל", )" - יימחקו; 15(– ) ו 14( ,)13( ,)8(2 ובסיפה, המילים "ובכלל זה נסיעה למטרות המפורטות בתקנה אנשים". 19" ), במקום "עשרה אנשים" יבוא 4( ) בפסקה 2( ), בסופה יבוא "ואולם במקום עבודה המצוי 5( א לתקנות העיקריות, בפסקה 3 בתקנה .6 במבנה של למעלה מחמש קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; המעסיק יציב שלט בכניסה למעלית לעניין מספר הנוסעים המותר בהתאם לפסקה זו". .158 ' ס"ח התשס"א, עמ 1 1236 ' , עמ 1200 ' ), עמ 1178( 1170 ' , עמ 1102 ' , עמ 1062 ' , עמ 974 ' , עמ 870 ' ), עמ 852( 812 ' ק"ת התש"ף, עמ 2 .1272 ' ועמ 1250 ' ), עמ 1252– ו 1248( .191 ' , עמ 1940 ע"ר 3 .122 ' ס"ח התשמ"ח, עמ 4 או ממקום עבודתו" - יימחקו. לתקנות העיקריות - 3 בתקנה

1 תיקון תקנה

2 ביטול תקנה

א 2 תיקון תקנה

ב 2 תיקון תקנה

3 תיקון תקנה

א 3 תיקון תקנה

1304

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker