קובץ התקנות-8535 05-05-20

), במקום פסקת משנה (ב) יבוא: 2( ב(א) לתקנות העיקריות, בפסקה 3 בתקנה .8 "(ב) הפעלת מונית עם נוסע אחד בכל ספסל או הסעה של אנשים הגרים באותו מקום, ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושבים האחוריים וחלונות המונית יהיו פתוחים." ד לתקנות העיקריות - 3 בתקנה .9 ), בסופה יבוא "ואולם ניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית 2( ) בפסקה 1( מטרים לפחות בין המטפל למטופל"; 3 מסכה, ובלבד שנשמר מרחק של ), בסופה יבוא "ובטיפול בלא עטיית מסכה - שמירת מרחק של שלושה 3( ) בפסקה 2( מטרים לפחות בין המטפל למטופל". ד לתקנות העיקריות יבוא: 3 אחרי תקנה .10

ב 3 תיקון תקנה

ד 3 תיקון תקנה

ה 3 הוספת תקנה

ה. לא יפעיל אדם מקווה אלא בכפוף לתנאים אלה: 3 ) המקווה פועל בכפוף לכל דין; 1( ) בכל עת שהמקווה פתוח לציבור יהיה נוכח במקווה 2( אחראי מטעם המפעיל לצורך קיום הוראות תקנה זו; ) בלי לגרוע מהוראות כל דין, מקוואות יפעלו בהתאם 3( להוראות המנהל; ) במקווה גברים לא ישהו במתחם המקווה, בכל עת, 4( מעל לשלושה גברים; ) לפני הגעה למקווה נשים, תתאם אישה מראש את 5( מועד הגעתה."

"הפעלת מקווה

לתקנות העיקריות - 5 בתקנה .11 ) בתקנת משנה (א) - 1( ) - תימחק; 1( (א) פסקה

5 תיקון תקנה

), המילים "מכון כושר", "גן חיות, ספארי, פינת חי", "ספרייה", 2( (ב) בפסקה "עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית", המילים "שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת", והקטע, החל במילים "ואולם " וכן ההגדרות שבסופה - 1940 , רשאי" עד המילים "לפקודת בריאות העם יימחקו; ) יבוא: 2( (ג) אחרי פסקה ), תותר הפעלת בריכת שחייה לצורך 2( א) על אף האמור בפסקה 2(" אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות המנהל ותותר הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה להלן לצורך טיפול במים כאמור בה; בתקנת לתקנות התכנון 21.1.1.1 משנה זו, "בריכה טיפולית" - כהגדרתה בתקנה ;"; 6 1970- והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ) - תימחק; 3( (ד) פסקה

.1841 ' ק"ת התש"ל, עמ 6

1307

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker