קובץ התקנות-8535 05-05-20

) בתקנת משנה (ב) - 2( ), בפסקת משנה (ז), בסופה יבוא "ואולם רשאים לשהות בבית 1( (א) בפסקה העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בבית מ"ר מהשטח הפתוח 15 העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל לציבור למעט שטח החניון"; - )2( (ב) בפסקה ) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות 1( במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לא יעלה מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון"; 15 על יחס של אדם לכל ) בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "למעט אם מקום כאמור פועל בתוך 2( קניון"; א) - 2( (ג) בפסקה ) בפסקת משנה (א) - 1( (א) ברישה, המילים "למעט חנות או עסק בקניון" - יימחקו; )" יבוא 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 ), במקום "בתקנה 1( (ב) בפסקת משנה )(א) ו–(ב) - למעט אם החנות כאמור בתוך קניון ובהתאם 1( א 3 "בתקנה ;")6( א 3 לאמור בתקנה א), בסופה יבוא "הצהרה יכול שתוגש 1( (ג) בפסקת משנה באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק או החנות כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק או החנות; לקוחות לכל 4– ), אחרי "ביחס של יותר מ 6( (ד) בפסקת משנה קופה רושמת פעילה" יבוא "ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות מ"ר משטח המקום"; 15 העובדים, לא יעלה על יחס של אדם, לכל - )1 ) בפסקת משנה (א 2( (א) במקום הרישה יבוא "מספרה או עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, לרבות טיפולי רפואה אלטרנטיבית - בכפוף לתנאים כמפורט להלן:"; ), בסופה יבוא "הצהרה כאמור יכול שתוגש 1( (ב) בפסקת משנה באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול בעל העסק כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול בעל העסק;

1308

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker