קובץ התקנות-8535 05-05-20

בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום; (ו) הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור; (ז) הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות; (ח) בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים; (ט) הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק; הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק; (י) הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת; לעניין פסקה זו, "הרשות המקומית" - הרשות המקומית שבתחומה נמצא השוק הקמעונאי; ולתנאים שלהלן: 1 א 3 ) ספרייה - בכפוף להוראות תקנה 5( ) המפעיל או המחזיק של הספרייה יציב בדלפק ההשאלה מחיצה 1( למניעת רסס; ) החזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף 2( ימים מיום החזרתם; 3 שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 1 א 3 ) מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי - בכפוף להוראות תקנה 6( ולהוראות המנהל." ) המפעיל קניון, בעצמו או באמצעות אחר, בלא שמסר הצהרה כאמור 9(" )(א), מבלי שקבע ויישם מנגנון לוויסות מספר הלקוחות והציב שלט 3() (ב 5 בתקנה )(ה), מבלי שבקניון באזור 3() (ב 5 לעניין מספר הלקוחות המותר, כאמור בתקנה עמידה בתורים, סומנו מקומות לעמידה או מבלי שהוצב שלט לעניין שמירת )(ז), מבלי שהציב שלט בכניסה למעליות לעניין 3() (ב 5 מרחק כאמור בתקנה )(ח), או שהציב שולחנות וכיסאות 3() (ב 5 מספר השוהים המותר כאמור בתקנה לאכילה בשטח הקניון, או מבלי שמנע גישה לשולחנות או לכיסאות כאמור, )(יא); לעניין זה, 3() (ב 5 ומבלי שתלה שלטים לעניין איסור אכילה, כאמור בתקנה ), ואם הוא עסק טיעון רישוי 3() (ב 5 "מפעיל" - מי שמפעיל קניון כאמור בתקנה

לתקנות העיקריות - 6 בתקנה .12 ) - תימחק; 2( ) פסקה 1( ) יבוא: 8( ) אחרי פסקה 2(

6 תיקון תקנה

.204 ' ס"ח התשכ"ח, עמ 9

1311

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker