שיתוף ציבור חזון ראש העיר - קול התושבים

צוות העבודה יחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

אסתי פילוס - מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע - אור ללוש רפרנטית שיתוף ציבור וחדשנות

יועצים מלווים

- אורן ברבי מנכ"ל וראש תחום טכנולוגיה חברתית, חברת inQL

אבירם רוזנפלד - מנהל מוצר ופרוייקטים, חברת inQL גבריאל בנדרסקי - מנהל לקוחות, חברת ZenCity

מבוא ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 4 תהל יך תיקוף חזון ראש העיר ................................ ................................ ............................... 6 החוברת שלפניכם ................................ ................................ ................................ ................ 7 תהליך שיתוף הציבור ................................ ................................ ................................ ........... 8 מובילי התחומים ................................ ................................ ................................ ............ 11 השיתוף במספרים ................................ ................................ ................................ ............. 12 "קול התושבים" אשדוד עיר של תרבות, אומנות וספורט ................................ ................................ ............. 16 אשדוד עיר של סביבה מקיימת ותחבורה ירוקה ................................ ................................ 26 אשדוד עיר של ים ותיירות ................................ ................................ ................................ . 37 אשדוד עיר של קהילה ................................ ................................ ................................ ....... 47 אשדוד עיר של חדשנות, דיור ותעסוקה ................................ ................................ ............. 56 אשדוד עיר של חינוך ................................ ................................ ................................ ......... 68 אשדוד עיר לכל תושביה ................................ ................................ ................................ ... 79

בשנת 2009 עם כניסתו של ד"ר יחיאל לסרי לתפקיד ראש העיר של אשדוד , הנחה ראש העיר להוביל מהלך של הגדרת החזון לעיר בתהליך משתף נרחב של כל בעלי העניין ברשות בהובלת היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע. בתהליך זה הוגדרו תמונות העתיד של העיר ב שבעה , תחומים החזון, קווי המדיניות ו הפעולות המקדמות את החזון.

מסמך החזון ה פך למסמך מרכזי מערכתי ומצפן ארגוני ל כלל עבודת העירייה. בשנת 2015 לאחר

שנות עשייה אינטנסיביות, ראש העיר ביקש לתקף את החזון לשנים הבאות .

שש

בשנת 2020 התבקשה היחידה לתכנון אסטרטגי לתקף את החזון העירוני בשנית , זאת לאור המגמות העולמיות והארציות, ההישגים העירוני ים והאתגרים החדשים. בשונה מהתהליך שבוצע בעבר, כתיבת ותיקוף החזון יחד עם ה שדרה הניהולית והעובדים , בארגון נוסף השנה נדבך חשוב ומרכזי של שיתוף הציבור בבניית החזון העירוני . ראש העיר מוביל מדיניות ברורה של שקיפות וממשל פתוח אשר רותמת את התושבים לקחת חלק ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות ברשות, העלאת פתרונות, רעיונות ומאווים של תושבים. בניית החזון והפעולות הינו מהלך משמעותי בהגברת תחושת השייכות של התושב לקהילה ולעיר.

אותנו בהצעות, מחשבות ותובנות לפיתוח העיר בשנים

לשמחתנו , התושבים גילו עניין , רב

שיתפו

במהלך זה חשיבות עצומה, רתימת התושבים למעורבות ולשותפות למען איכות

הבאות. ים אנו רוא חייהם בעיר.

בחוברת זו, אנו מביאים את " קול התושבים " על יפ שבעת הצירים האסטרטגיים שנבחרו על דיי . אשדוד "קול התושבים" כולל תמות מרכזיות שהועלו על ידי התושבי ם וכן מקבץ של ציטוטים מרכזיים של האמירות שנכתבו על ידם והוא יהווה מרכיב חשוב ומשמעותי בתיקוף חזון ראש העיר לשנת 2021 . בהזדמנות זו אני רוצה להודות לאור ללוש, רכזת תחום שיתוף הציבור ביחידה לתכנון אסטרטגי, על העבודה המשותפת, המקצועית והפורייה ועל הוצאת חוברת מרכזת זו. ראש העיר לשיפור איכות החיים בעיר

לאורן ברבי, מנכ"ל inQL המתמחים בתהליכי שיתוף על הליווי וההכוונה לאורך כל התהליך.

לגבריאל בנדרסקי, מחברת ZenCity על הסיוע בעיבוד הנתונים.

בברכה,

4

ולהשיג את מטרותיו בזמן

o ארגון בעל חזון, מדיניות ופעולות , יוכל לנוע ב בטחה אל היעד

ים

. מוגדר o מסמך החזון ממקד את התנועה ואת משאבי הארגון לכיוונים הרצויים המקדמים את ה

מטרות

. שהוגדרו

וה יעדים

קבלת החלטות בדבר

o שיתוף ציבור הינו דיאלוג בין תושבים, ארגוני חברה ו גורמי ממשל ל

טובת

גיבוש מדיני ו ות יישומה. o בשנים האחרונות ישנה ציפייה ציבורית גוברת מהממשל לפעול בשקיפות , תוך יידוע ושיתוף הציבור ומתן אפשרות לתושב לקחת חלק בתהליך קבלת החלטות כחלק מ גישת מ משל פתוח ( Open Government .) o שיתוף הציבור מסייע לנו ב הגברת השקיפות והפתיחות של וחיזוק תחושת ה שייכות של

הרשות

הפרט ל עיר ול ה. קהיל

o לשתף, להפיץ ולרתום את מרבית ומגוון האוכלוסיות בעיר .

, לשמוע להטמיע ולשתף על התוצאות ו התובנות בתום התהליך.

o

o להוביל תהליך שקוף ופתוח.

שנים את החזון, המדיניות והפעול ות שלאורם הוא פועל.

הארגון מחויב לבחון מחדש חמש מידי

o

ואתגרים חדשים .

זאת בהתאם ל מגמות עולמיות וארציות ,

הישגים עירוניים

משבר הקורונה ובשעה ש יציבות הפרט מתערערת תפקיד המנהיגות המקומית להצביע על האופק ולתכנן את המחר. כמו כן, משבר הקורונה האיץ את השימוש בטכנולוגיות והניח לפתחנו הזדמנות נדירה להשתמש בכלים דיגיטליים ובכך לרתום את מרבית התושבים למעורבות, לשותפות ו ל לקיחת חלק בתכנון החזון העירוני .

בעקבות

o

5

ציר השיתוף

מיפוי וניתוח מצב קיים

ניטור ומיפוי תכניות אתגרים והזדמנויות

למידה וחקר מגמות עתיד

החזון ע"י ההנהלה הגדרת תמונת עתיד, קווי מדיניות וכיווני פעולה

שיתוף פנים ארגוני

תיקוף

איגום הנתונים והכנת מסמך

הבכירה

שיתוף ציבור ובעל י עניין

תיקוף חזון ראש העיר

שיתוף ציבור

קבוצות מיקוד

שיתוף ציבור מקוון

שיתוף פנים ארגוני

דיון חוזר בהשתתפות השדרה הניהולית לאור תובנות שיתוף הציבור והטמעת ההחלטות במסמך בחינה מחודשת

ור איש ראש העיר

יידוע הציבור

פרסום לתושבי העיר

במועצת העיר

הצגת

החזון

קבוצות מיקוד וסקרי ם

תכנון, יישום, מדידה ובקרה

ה תאמת תכניות העבודה יישום

מדידה ובקרה

6

שלב ז

שלב ו

שלב ד

שלב ג

שלב א שלב ב

ניתוח "קול התושבים" ברא י החזון

הטמעת החזון בעבודת העירייה

עדכון ותיקוף

המלצות וכיווני

"קול התושבים"

ניתוח אסטרטגי

החזון

פעולה

" את קול התושבים ", כפי שעלה בשיתוף הציבור , בנושא ה חזון

ת ם מרכז

יכ שלפנ

o חוברת ה

האסטרטגים עליהם נשאל

. העירוני החוברת מחולקת לשבעה פרקים בהתאמה ל

שבעת הצירים

ור. הציב

o השתתפות והתייחסות התושבים הייתה מרשימה ורצינית אשר הניבו שפע של רעיונות וכיווני פעולה חדשניים ומפתיעים , בדגש על עיר הרואה את התושב וצרכיו במרכז. o השיתוף חשף שכבת תושבים רחבה אשר השקיעה זמן חשיבה וכתיבה ו ה שואפת להיות שותפה ומעורבת בעשייה העירונית ללא צ יניות וביקורת מתלהמת . o התייחסויות הציבור שהתקבלו הינ ן חומר גולמי עשיר ו ייחודי . חומר זה יכול להוות בסיס ותל כניות העבודה האסטרטגיות העירוניות ולשמש את המינהלים השונים ואת החברות העירוניות . o תהליך התיעוד הינו חלק מ שימור הידע העירוני ויישאר זמין לכל ב על תפקיד א שר ירצה לחזור ולנבור בהלכי הרוח ובהצעות התושבים .

o התקיימה סדנת עיבוד עם מובילי שבעת הצירים האסטרטגיים , בשיתוף עם חברת inQL . o בוצע ניתוח של השיח ברשתות החברתיות סביב נושאי החזון , חברת ZenCity . o בוצע ניתוח של אמירות הציבור לכדי "קול הת ושבים" המוצג ב . וז חוברת

7

מפגשי סטטוס עם מובילי

הגדרת שיטת הפצה ותוכנית תקשורתית

חזרה ראשונית

שיתוף מקוון + תיבות שיתוף

גיוס מובילי

הגדרת מטרות ואופי השיתוף

לציבור

תחום

התחום

o נבנתה טיוטת חזון לכל אחד משבעת צירים אסטרטגים שהוגדרו על ידי ראש העיר יחד עם המנהלים השונים ובהמשך לעבודת מטה של היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע.

באמצעות שיתוף ציב ור נרחב אשר ייצג את מגוון

ראש העיר הנחה לתקף את טיוטת ה גם חזון

o

הקהילות והגילים.

העירוני , הצירים האסטרטגיים והפעולות המרכזיות בתחומי העשייה.

o יידוע התושבים ,

לגביי החזון

o איסוף התייחסויות מהציבור, ניתוח הצעות ופעולות מרכזיות בכל אחד מתחומי החזון.

עובדי העירייה בחזון וב פעולות ה מרכזיות כסוכני שינוי וכמובילי תהליכי ההפצה.

שיתוף

o

התושבים על פלטפורמה דיגיטלית אשר תאפשר לכל תושב להשתתף

קיום תהליך

שיתוף

o

בשיח במסגרת חלון הזמנים אשר הוקצב , בכל שעה ומכל מקום .

להגיב על כל אחד מ שבעת הצירים האסטרטגים של החזון .

התושבים

הוזמנו

o

שיהיה אמ ון על ההפצה וניהול הדיון בתחומו, זאת בליווי של

נבחר

o ל פרק לכ

מוביל תחום

היחידה האסטרטגית.

8

http://bit.ly /חזון_העיר

בכל פרק במערכת המקוונת ניתן למצוא :

o

9

כעיר משתפת, מתבוננת

- הקורונה

1. שי תוף הציבור שווק כמהלך חיובי על רקע

אשדוד

משבר

קדימה וממשיכה להיערך לשנים הבאות . 2. הפנייה לציבור בוצעה באופן נרחב תוך איתור בעלי עניין רלוונטיים לכל ציר אסטרטגי : באמצעים מקוונים , לרבות רשתות חברתיות, מדיה עירונית, קבוצות WhatsApp , פנייה במסרונים לכלל תושבי העיר. o פנייה באמצעות סרטונים , לרבות סרטון של ראש העיר המזמין את התושבים לקחת חלק בתהליך , סרטון קצר לכל ציר אסטרטגי ו סרטו נים נוספים של מובילי דעת קהל עירוניים. 3. התאמת התכנית התקשורתית לקהל היעד: תיבות במנהלות הרובע הרלוונטיות עם דפי שאלות במטרה לאפשר לאוכלוסיות המודרות טכנולוגית לקחת חלק במהלך. אוכלוסיית הצעירים בעיר , התקיימו קבוצות מיקוד יחד עם מרכז כיוונים בראשותה של אתי לוגסי, " צעירים על הבר " בהם השתתפו 225 סטודנטים אשדודים. o o באמצעות עיתונות . כתובה o האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה והוותיקה , o

פנייה

פנייה

הוצבו

לטובת

לטובת

10

על ההירתמות, השותפות, על השקעת הזמן והמאמץ.

זו הה זדמנות לומר למובילי התחומים

להשקעתכם הרבה הייתה תרומה משמעותית להצלחת המהלך!

נעמי אדר - משנה המנכ"ל לחברה לתרבות אומנות ופנאי אוהד יפרח - סמנכ"ל רשות הספורט העירונית

ימית הוניקמן - מנהלת מחלקה לאיכות הסביבה אלינה לובנצוב - מתכננת אסטרטגית אורבנית

אירמה צור - מנהלת מרכזי מבקרים, החברה לתיירות

נעמי אדר - משנה למנכ"ל החברה לתרבות, אומנות ופנאי ענבל ברששת - עוזרת מקצועית ראש מינהל שירותים חברתיים ליטל ביטון - מנהלת הדרכה וניהול ידע, מהו"ת ריקי גלבשטיין - מנהלת מתנ"ס רובע ז'

לאה כנפו - מנהלת פרויקטים, חפ"א שלומית שוחט - מנהלת פיתוח כלכלי, אגף עסקים ותעשייה דיאנה נמולקין - מנהלת פית וח הייטק, אגף עסקים ותעשייה חי וחניש - מנהל האב, מרכז כיוונים

הילה גזית - רכזת תכנון, התחדשות עירונית אלינה לובנצוב - מתכננת אסטרטגית אורבנית אופק פס - רפרנט בקרה וכלכלה, מנהל כספים

ר חלי איתן קראוס - עוזרת מקצועית ראש מינהל חינוך אילנית אלחלו - מנהלת הפסג"ה

דניאל אוקנין - עוזר ראש העיר

אוהד צויק - סגן מנהל אגף דוברות ויח"צ נאדין אשכנזי - מנהלת מדור, אגף דוברות ויח"צ מזי כהן נהון - צוות לשכת הדובר

11

יום המערכת הייתה פתוחה לתגובות הציבור

כניסות למערכת

תגובות ציבור וסימוני 'אהבת י'

במערכת המקוונת

התייחסויות התושבים

ברשתות החברתיות העירוניות

משתמשים חוזרים

מספר ביקורים בממוצע למשתמש

זמן ביקור ממוצע במערכת

12

גברים

נשים

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

25.33%

20.64%

17.70%

15.89%

15.89%

0.00% 5.00%

4.55%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

13

תגובות במערכת המקוונת בחלוקה לצירים האסטרטגים הבאים :

עיר של תרבות , אומנות וספורט

עיר של סביבה מקיימת ותחבורה ירוקה

עיר של ים ותיירות

עיר של קהילה

עיר של חדשנות , דיור ותעסוקה

עיר של חינוך

עיר לכל תושביה

לתהליך שיתוף הציבור :

שביעות רצון התושבים ברשתות

ביחס

o פרסומי התקשורת , שעודד ו את השתתפות התושבים בתהליך גיבוש החזון העירוני , עוררו

95%) ויתר השיח

1,381 אינטראקציות. מרבית השיח התקיי ם בערוצים הרשמיים של העיר (

בעמודי פייסבוק של נבחרי ציבור ומרכזי תרבות עירוניים.

o ה תושבים שנחשפו לתהליך הגיבו בתמיכה נרחבת כלפי הקריאה להשתתפות בגיבוש

( החיובי 74% מהשיח). הפוסטים, המעודדים תושבים

ה חזון, כפי שמשתקף בסנטימנט

להביע את דעתם בנושאים שנבחרו, זכו למאות סימוני 'אהבתי' , הבעות הערכה וביטויי

גאווה.

ביקר

מהתושבים הביע סקפטיות ביחס להשפעה של התושבים בגיבוש החזון או/ו

מיעוט

o

את המנהיגות המקומית. פרסום מסקנות התהליך , לצד עדכונים לגבי המשך גיבוש החזון,

האמון במקבלי ההחלטות.

יסייעו לשקיפות המהלך ולה

גברת

14

אשדוד עיר של תרבות, אומנות וספורט אשדוד עיר של סביבה מקיימת ותחבורה ירוקה אשדוד עיר של ים ותיירות אשדוד עיר של קהילה אשדוד עיר של חדשנות, דיור ותעסוקה אשדוד עיר של חינוך אשדוד עיר לכל תושביה קול התושבים

משתתפים. המקום שלך להשפיע

היחידה לתכנון אסטרטגי ומידע

o יצי רת מגוון רחב ככל האפשר של תכנים אשר יותאמו לכלל הציבור בפילוח קהילות וגילים:

- הרחבת כמות האירועים ל בני הגיל השלישי כדוגמת שיעורי התעמלות, פעילויות וקורסים.

החרדי , בדגש על קידום אירועים לנשות המגזר החרדי.

התאמת תוכן האירועים גם ל

ציבור

-

- קידום המודעות לספורט ה נשים בעיר באמצעות פרסום והקמת קבוצ ות נשים נוספות, בשלל תחומי הספורט התחרותי. כמו כן , הקמת מתחמי אמנות ואירועים ייעודיים לנשים. - קידום הספורט בקרב בעלי הצרכים המיוחדים ובעלי המוגבלויות . על פי ההתייחסויות לא קיימים מענים לקהילה זו, הן מבחינת קבוצתית ספורטיבית והן בפעילויות ספורטיביות משולבות . יש לנקוט פעולות לעידוד ו קידום צריכת התרבות בדור הצעיר, על ידי הבאת תכנים מעשירים ורלוונטיים לנוער, מתן הנחות, כניסה חינמית באירועי תרבות. כל זאת במטרה להגדיל את החשיפה של הנוער למגוון תכנים ולחנך לצריכת תר בות ואומנות. o הוזלת מחירי האטרקציות התרבותיות למשפחות מעוטי יכולת ולתושבי העיר . - התאמת תכני התרבות ל ילדים ו . נוער בני

o יש להנגיש פעילות ספורטיבית לא רק באירועי שיא אלא גם בשגרה היום יומית.

17

המרחב הציבורי הינו

o התושבים רואים במרחב הציבורי מרחב לקיום פעילות מג וונת ועש

ירה.

מכפיל כוח לקיום אירועים ופעילויות.

o המבנים הקיימים לצרכי פנאי תרבות ואמנות. o הוצאת פעולות העוגנים העירוניים : התזמורת האנדלוסית, בלט פאנוב, תערוכות ו הצגות מהאולמות הסגורים אל המרחב הפתוח. המרכזים המסחריים בעיר, בדגש על מרכז א' רוגוזין שזכה להתייחסות נרחבת. זאת על ידי פעולה מערכתית הכוללת ניקיון, תחזוקה, אכיפה ופעילות תרבותית ואיכותית במרחב. ניצול המבנים העירוניים הנטושים ו o

השמשת

החייאת

o תושבים רבים התייחסו לקיום פעילויות תרבות בימי שישי ושבת. נ ושא זה עלה במרבית התמות ומייצג את חשיבות הנושא בקרב תושבי אשדוד. התושבים מאמינים כי אירועים בסופי שבוע יחזקו משמעותית את היקף צריכת התרבות בקרב תושבי העיר והאזור ויתנו מענה לחתך נרחב של אוכלוסייה בעיר. כמו כן, יתרמו להפיכתה של אשדוד למרכז ארצי לתרבות ואמנ ות.

o בשל השפעתו של נגיף הקורונה על עולם התרבות ישנן התייחסויות רבות לקידום מתווה להפעלת התרבות, ה ה פנאי ו ספורט בכל מצב ובכל מקום. ישנם תחומים שיש להמשיך להפעילם בשל חשיבותם לבריאות הנפשית של התושבים הן בזמן שגרה והן בזמן חירום. התושבים מבקשים מהנציגים העירוניים לפעול בגמישות וביצירתיות לאספקת השירותים . o ספרייה עירונית - סגירת הספרייה העירונית בתקופת הקורונה והסגר זכ ת ה להתייחסות נרחבת. הציבור מבקש לאפשר השאלה ולקיחת ספרים כחלק ממתווה גם בשעת

מוסדר

חירום.

o אמנים רבים שוקלים לעזוב את העיר בשל העדר מענים למצוקתם בתקופת הקורונה. התושבים הציעו לקיים דיון בין נציגי האומנים לבין העירייה ליצירת מתווה להחייאת עולם התרבות העירוני בתקופת הקורונה.

18

בתרבות גבוהה

o יש לפעול להרחבת ההיצע והמגוון של הפעילויות התרבותיות בעיר. השק

עה

ו קידום ז'אנרים שונים כגון : מופעי סטנדאפ, הצגות, תערוכות ופעילויות.

o עולה כי יש לשאוף לקיום מופעים המייצגים את הרב תרבותיות בעיר. התושבים הציעו לקיים מפגשים בין נציגי הקהילות השונות, בהם ידון המגוון והייצוג של כל קהילה בלוח האירועים

העירוני.

o קידום הפסטיבלים בעיר ברמה הארצית וחיזוק שיתופי הפעולה עם אמנים ותיאטראות ברחבי הארץ תוך שילוב האומנים המקומיים.

o בתחום הספורט - עולה כי יש להוסיף מתקני כושר בשטחים פתוחים בעיר, לשפץ את מגרשי הספורט הקיימים , לפעול לסימון מסלולי ההליכה בטיי לת החוף ולקדם תשתיות ספורט נוספ לענפים הפחות פופולאריים, כגון קיר טיפוס והתעמלות אמנותית . o בייקפארק - הטענה שעלתה הינה בנוגע להגבלת השימוש בסקייטפארק לרוכבי סקייטבורד בלבד. מהאמירות עולה כי יש לאפשר לרוכבי אופני פעלולים להשתמש בפארק. יש לציין כי נושא זה ז כה לכמות ס ימוני 'אהבתי' הגבוה ביותר ( 260 .) o הקמת בריכות עירוניות ו קאנטרי עירוני עלו כנושאים חשובים מאוד לתושבי העיר. o הקמת ספריות נוספות בעיר והנגשתן לציבור הרחב . o קידום שוק אוכל רחוב בימי שישי .

ות

o עלה כי יש לנקוט בפעולות לחיזוק מעמדם של ה יוצרים המקומיים . o היוצרים המקומיים מעוניינים להיות מעורבים יותר בעשייה העירונית. ישנה ציפייה לקבל עדיפות על פני היוצרים מהחוץ, בפעילויות וההופעות המאורגנות על ידי העירייה. o דרישה ליצירת מתחמים לאומנים, שיאפשרו את קיומה של קהילה יוצרת בעיר.

19

" צמאים לאומנות ותרבות, יש להנגיש אומנות ותרבות לכלל תושבי העיר . "

"בתחום הספורט העירייה מכריזה מעת לעת שהיא רוצה לעודד פעילות ספורטיבית וכתוצאה מכך עורכים אירועי ספורט כמו הפנינג הליכה, מרוץ אש דוד. .אך זה ממש לא מספיק. אלה אירועים חד פעמיים שאולי מביאים הרבה פרסום ויחסי ציבור, אך אין להם השפעה ניכרת על הספורט בעיר. כדי לעודד פעילות ספורטיבית, צריך להרחיב את פעילויות הספורט היום - יומיות, כמו בריכות, חדרי כושר, מגרשי כדורסל, כדורגל ומגרשי טניס. " " צריך להוזיל את מחירי הכניסה לבריכות הציבוריות העירוניות (גם המחיר לכניסה חד פעמית וגם המחיר למנויים) . " "להוזיל את מחירי הכניסה לחדרי הכושר הציבוריים (במתנ"ס עוזיאל, בית לברון וחרצית. כל מגרשי הכדורסל והכדורגל שקיימים בבתי הספר ובמתנ"סים צריכים להיות פתוח ים לציבור ושתהיה בהם תאורה בשעות החשיכה על מנת שילדים ובני נוער יוכלו להיכנס אליהם כל הזמן ולעסוק בספורט." "צריך לתת כניסה חינם לקונצרטים לתלמידים, כמו שעושים לחיילים הרבה פעמים. צריך שלמופעי התרבות יגיעו מכל שכבות האוכלוסייה, מכל הגילאים ומכל המגזרים, כי בפועל מי שמגיע זאת אותה קבוצה קבועה של כמה מאות אנשים, והיא מורכבת כמעט כולה רק מאזרחים ותיקים. בקיצור, אותה קבוצה קבועה מגיעה לכל אחד ממופעי התרבות (הצגות, מחזות, קונצרטים, מחול, בלט). רוב הזמן אולמות המופעים נראים כמו התכנסויות של דיירי הדיור המוגן או ב תי אבות ".

יומיות, כמו בריכות, חדרי

"כדי לעודד פעילות ספורטיבית, צריך להרחיב את פעילויות הספורט היום -

צריך להוזיל את מחירי הכניסה לבריכות הציבוריות

שי כדורסל, כדורגל ומגרשי טניס.

כושר, מגר

העירוניות (גם המחיר לכניסה חד פעמית וגם המחיר ."

20

ת תרבות בעיר אשדוד כי לאחרונה ממש חסר לנו .אשמח עם נזמין גם

"אשמח לחזור לפעילויו

לשים דגש על כול הגילאים בעיר ולבדוק את ההצגות

צעירים שמתעסקים בתיאטרון ואומנות.

תיאטרון לפי זה .לבדוק את ההצגות ובילויים לפי תוכן ,עיניים ובעיקר איכות."

בים בהתאם למגזרים, בד"כ העיריה מקיימת

"עיר של תרבות, צריכה להתאים את התרבות לתוש

ת שלא מתאימים למגזר החרדי ."

אירועי תרב ו

"להנגיש את כל המופיעים המובילים באשדוד לכל קבוצות הגיל."

ועדיין אין

21

! במאה ה

"אני חושבת כי יש לקדם את עניין הספורט הנשי פה בעיר! אנחנו ב 2020

מספיק ביטוי לספורט הנשי ."

בוצות כדורגל אולמות מגיל צעיר ולהרחיב כמה שיותר ענפי ספורט לאולכסייה צרכים מיוחדים ."

"להקים ק

יכול להיות

למשל הקניון ברובע א -

"לנצל את המבנים העירוניים הנטושים! זה בזבוז של שטח. אחלה של מקום לבניית יחידות דיור. או להשמיש

כמרחב תרבות פנאי לנוער או לצעירים ."

"תביאו את התזמורת הסימפונית של אשדוד שתעשה קונצרט במרכז מסחרי א במתחם המטריות האדומות כמו שהיה לפני כמה שנים במסגרת "מרחב יצירה" בימים שלפני יום כיפור תעשו מופע שירי חזנות במרכז א. גם זה התקיים לפני כמה שנים ומאז זה הופ סק וחבל ."

" יש באשדוד הרבה פארקים פתוחים ואמפי ולעשות בהם מופעים פתוחים ."

. אז עדיין מרבית

"כפי שכבר נאמר בתגובות הקודמות, מנסים לעשות מאשדוד בני ברק 2

האוכלוסייה היא חילונית. יותר פעילות בשישי בערב - שבת ."

דוד בית קברות. המקום השמח הכביש לתל אביב. אל תשכחו שמרבית האוכלוסייה חילונית ."

"שישי שבת אש

21

"יותר הופעות ופסטיבלים בשבת. לעשות שבתרבות כמו בערים אחרות!! "

" שבת תרבות שהייתה בעבר יש להחזירה, שירה בציבור נוסף לשירה של שבת, אפשרי באולמות קטנים יותר באופן יותר אינטימי. הצגו ת לילדים בשבת שיוכלו ללכת יחד עם המשפחה ."

"מוסדות התרבות והאמנות צריכים להיות פתוחים לקהילה המקומית באופן חופשי ולספק חוסן קהילתי בעתות משבר גם מחוץ למבני המוסדות ."

ו כצרכני תרבות.

"להחזיר הופעות באופן דחוף גם עבור האומנים וגם עבור הנפש שלנ

אך צריך לעשות זאת בצורה חכמה ותוך שמירה של הבריאות ."

"מופעי תרבות בקפסולות בשטח פתוח, פתיחת חוגי ספורט לקבוצות קטנות בחוף הים. הצגות תיאטרון בזום."

" הופעות במקומות פתוחים שאפשר לתחום אותם ולווסת את הכניסה והיציאה מהם . ארגון אירועי ספורט ל מיניהם מבוקרים כמו צעידות, זומבה, מירוצים, מרוץ אופניים, תחנות ספורטיביות ."

הבא :

המתווה

עירוניות בניו יורק שפועלות בהצלחה בזמן קורונה לפי א .המנוי שולח רשימת ספרים מבוקשת ב .הספרן מכין את הספרים שבנמצא ג. שולח הודעה שהספרים מוכנים ומזמן את הנר שם לבוא לקחת ד. מועד לקיחת הספרים נקבע עי המנוי עפי לוח זימון באינטרנט ה. הספרן נותן את הספרים למנוי ליד דלת הכניסה לספריה ."

ספריות

"יש

".. כמו כן ניתן להציב אקרן להקרנת סרטים... אפשר לנצל את כל החניונים בעיר למטרות אלה..." "רוצה להחליף ספרים מתגעגעת לא יתכן שנצטרך לנסוע מחוץ לעיר בשביל ספרים!"

22

"הבאת תערוכות לא רק במוזיאונים"

"מופעי מוסיקה קלאסית וג'אז. "

"נמאס לכולם רק ממופעים של מוסיקה מזרחית. יש באשדוד ציבור אירופאי גדול שאוהב מופעי מוסיקה רוקנרול , לטיני, צרפתית, איטלקית, גאז'. מוסיקה גם לקהל בגילאי 50 , 60 ומעלה. " "חשוב לדעתי להמשיך ולקיים מופעי תרבות במרכזים הקהילתיים כפי שפעלנו במסגרת הפרויקט '"התושב במרכז הקהילתי'". התושבים מלבד ההנאה מצפייה המופעים זכו להכיר פעילויות נוספות שבמרכז הקהילתי מציע. כדאי לחשוב על תוכניות מיוחדות עם הרצא ות שמתאימות להורים צעירים בגילאי 25-35 . הם עסוקים בגידול הילדים, חוגים לילדים וצריכים זמן איכות לעצמם."

כמו שעושים במוזאונים בתל אביב).

"אשמח להצגות ילדים של אורנה פורת (עדיפות לימי שבת -

".

"כ מה לעשות פה

כמו כן, סגנון של שבת תרבות או דומה לזה יכול להועיל כי בשישי שבת אין כ

"להביא יותר מופעים של אומנים שונים לאשדוד (כשתגמר הקורונה) . "

הפתוח לארח זמרים מכל הז'אנרים, לא רק ים תיכוני."

באוויר

"מופעי רחוב תערוכות

"לעשות מופעי תרבות :בלט, מוסיקה קלאסית, רוק, ג׳אז וכו... תיאטרון,סרטים ישנים וחדשים לתלמידי בתי הספר בסבסוד מלא בכך לגרום לדור חדש של צרכני תרבות בא"אני לא מאמין ביקורת. אני מאמין הצעות לשיפור. אני עוסק שנים בחינוך מוזיקלי למען ילדינו - דור העתיד. מניסיון רב שנים אני יכול להגיד שהבעיה היא צריכת תרבות נמוכה. ואני לא מדבר על הופעות של שלמה ארצי באמפי - שם תמיד יהיה מלא. אך יש קושי רב למלא את האולמות, אירועי תרבות קלאסיים: קונצרטים, אופרות, תזמורות וכו׳... למה לא לתת לנוער להיכנס לקונצרטים ללא תשלום ?? דוגמא, בית אופרה בתל אביב מציע כרטיסים להצגות אופרה לתלמידים בחינם! בחינם. במימון קרנות שונות. כמות כמעט בלת י מוגבלת, רק שיגיעו בני נוער. הם מציעים סדנאות הכנה לתלמידים לקראת הצגות. בחינם! וככה מחנכים נוער לתרבות. אני באופן אישי ארגנתי מספר פעמים לתלמידים מאשדוד צפיות בהצגות בבית אופרה בתל אביב. הגעו בני נוער שלא היו באופרה אף פעם בחיים. נוער שתרבות האופרה לא מג יע מהבית. ואם לא ההזדמנות הזאת ספק אם אי פעם היו מגיעים אל אולם בית האופרה. ופלא!!! אותם בני נוער חזרו לאופרה . צריך להבין, לצערי,

23

השקעה כספית בתרבות לא בסדר עדיפויות עליון אצל רוב בתי אב באשדוד. כלומר רוב המשפחות לא ישלמו 100 שח לכרטיס לאופרה שמתקיימת במש כן לאומנויות הבמה. גם אם נוריד את מחיר ל 50 שח לא יקנו, כי ההורים לא רואים בזה ערך. זה אומר סיכוי שילד - נער ממשפחה כזאת יתחיל בגיל בוגר להשקיע בתרבות כמעט אפסי. הכל מתחיל ונגמר בחינוך. צרך לחנך את הילדים ונוער לצרוך תרבות. לגרום לכך שתרבות תהפוך לשיח יומי ש להם. בצורה כזאת כשיתבגרו יגיעו בעצמם לאולמות קונצרטים כי יעריכו את התחום וגם יביאו את ילדיהם . אני מציע לאפשר לבני נוער כניסה חופשית לאירוע תרבות על בסיס מקום פנוי ולקיים סדנאות הכנה לקונצרטים כאלה. כשאני מדבר על אופרה, זה רק דוגמא. אני מתכוון לכל סוגי תרבו ת: מוזיקה קלאסית, מוזיקה אנדלוסית, אופרות, הצגות תאטרון, תערוכות במוזיאונים ועוד. " "לפתוח בייקפארק (כמו סקייטפארק) שיהיה פתוח רק לאופנים כמו שיש בבאר שבע . כי לא רק סקייטרים צריכים סקייטפארק גם אופנים צריכים ! #בייקריםצריכיםסקייטפארק ." לאופניי פעלולים ולתת להם גם לרכב כי זה לא יתכן שרק אנשים על סקייטבורד ינסעו שם למה אנחנו צריכים לנסוע לערים אחרות בשביל להיכנס לסקייטפארק ." "צריך שבספרייה העירונית ברובע ב יהיה מרחב למידה כמו שקיים במרכז כיוונים, ושיהיו שם מספיק מחשבים ע ם חיבור לאינטרנט, מכונת צילום ומדפסת, ולא לגבות תשלום על השימוש במחשבים ." "לקדם פרויקטים שתקועים כבר הרבה שנים כמו קאנטרי פארק הייטק וכדומה . אם מתחילים משהו צריך לסיים מהר ולא למשוך את הפרויקט למשך שנים." יון תושבים מחפשים כל הקיץ ביישובי הסביבה בריכות ואין פתרון בעיר. ובית לברון וחרצית הן לא פתרון לכל התושבים, הן ברמה ירודה, מצפים למשהו איכותי בסגנון שיש ביבנה." "ל פתוח את הסקייטפאר "ק א- נ- ט- ר- - י איכותי לחודשי הקיץ. לא ייתכן שרבע מיל

ק

"מרכז קופף בהחלט מתאים להופעות ולהצגות קטנות, חבל שהפסיקו להפעיל אותו בתור אולם מופעים. הוא י כול לשמש כמרכז תרבות קטן עבור רובע ב, וגם עבור הרובעים הסמוכים כמו א, ,ג."

24

"זה נחוץ לבנות באשדוד אולמות התעמלות אומנותית, מתחמי פארקור, קירות טיפוס לשם תחומי העניין הפחות נפוצים בניגוד לכדורגל או כדורסל שלהם כבר יש אולמות. וחשוב שהאולמות הללו יהיו פתוחות ל ציבור הרחב אך מפוקחת לשם שמירה על האולמות."

"יש באשדוד תאטרון מקסים בשם ״ברמוזה״ ובו מגוון של גילאים מגן ועד אחרי צבא של שחקנים טובים ואיכותיים והכי חשוב אשדודים חושב שצריך לתת להם במה יותר גדולה ממה שניתנה להם עד היום כל שנה הייתי הול ך לראות הצגות סוף שנה שלהם ולא האמנתי שאלו אשדודים הצגות על רמה גם הם מתעסקים בתאטרון רחוב משהו שצריך לתת להם גם במה ברחבי העיר היפה שלנו במקום שיופיעו רק מחוץ לעיר וייצגו אותנו בכבוד אז גם פה בעיר אשדוד ולא רק במדרחוב בקיץ."

העיר שייכנסו (אפשרי בזום) לדון בנושאי תרבות שמעניינים אותם ואותם היו רוצים לפתח בעי ר. "

"לייסד קבוצות מיקוד של תושבי

אני מציע להקים מתחם

"כמוזיקאי ויוצר אשדודי שעתיד ופיתוח התרבות בעיר חשוב לי מאוד -

לאמנים, מוזיקאים, יוצרים ויזמי תרבות."

ים השונים המותאמים לגילאים השונים וכמובן

"מתן הזדמנות למוכשרים בני עירנו. מופעים ברובע

מופעים פתוחים ."

"צריך לדאוג לאמנים האשדודיים לפרנסה! שלא יברחו מהעיר... לתת להם לקיים דוכנים ללא תשלום בכדי שיתפרנסו בכבוד, לעשות ירידים לאמנים ללא תשלום, שגם התושבים יהנו מכל מיני מופעי אמנות, ליצנים, קרקסים, צייר ים, פסלים ועוד.. חייבים לקיים דיונים עם אמנים ולהקים פורום אמנות בעיר ולהזמין את האמנים לדון ולהביע את הצרכים שלהם. וגם חייבים להפיץ היטב זימון לכל האמנים להגיע למפגשים האלו!"

25

o שיפור והתאמת רמת השירות והקישוריות בין כל מרכיבי התחבורה בעיר.

o ייעול קווי התחבורה הציבורית ברחבי העיר. מרבית הטענות שהועלו היו על מיקומי התחנות והמסלולים ההיקפיים אשר מאריכים את ההגעה ליעד. ככלי לייעול יש לבצע מיפוי של מסלולי האוטובוסים, ל וודא מהי מידת השימוש בכל קו ולראות האם ניתן לייעל את זמינות הקווים. o קווים לרכבת - עלה חוסר גדול בקווים לרכבת ממקומות שונים בעיר, בעיה בתיאום בין קווי האוטובוס לרכבת וצורך בהגברת התדירות. בדגש על העדר קווי אוטובוס מהרכבת לאזורי התעסוקה ולרבעים הוותיקים. o קו וי אוטובוס לחופי העיר - קווי אוטובוס הנוסעים לאורך החופים במשך הקיץ, מודל הפועל ברחבי העולם (מיאמי). o הוצגו מספר התייחסויות בנושא נתיבי התחבורה הציבורית (נת"צ) שאינם בשימוש על ידי האוטובוסים והמוניות אלא על ידי כלי רכב פרטיים. הציבור רואה זאת כאחת מהסיבות ל פקקים בעיר ודורש הגברת אכיפה בשמירה על הנתיבים הייעודיים. o שיתוף פעולה עם חברת "באבל" ושימוש בקורקינטים חשמליים ברחבי העיר.

27

o ילי צר שאטל קבוע המסתובב בין הרובעים בתדירות גבוהה על מנת להוביל את התושבים לצירים המרכזיים במהירות. o קידום תשתית שבילי אופניים רציפה כ ך שיוכלו לנסוע בבטחה וברציפות ברחבי העיר ללא מהמורות וללא מקטעים חסרים. השאיפה היא שמסלולי האופניים יחברו את כלל הרובעים בעיר ויפחיתו את התלות בכלי הרכב הפרטיים. o הציבור תומך במעבר לתחבורה ירוקה, תחבורה מבוססת אנרגיה חשמלית. o הוספת כניסות נוספות לעיר כפתרון לעומסים בשעות השיא ערב. ב בוקר ו ב o פרויקט אקומוב - התושבים הביעו רצון לראות התפתחויות בשלבי התוכנית. עלו התייחסויות בנוגע לשקיפות זמני הביצוע ולבקשה שרק אנשי מקצוע מוכחים יובילו את הפרויקטים העתידיים של העיר. כחלק מהפרויקט הובטח לתושבי העיר תחנות אוטובוס חכמ ות ומערכת רמזורים מתקדמת , עלתה ביקורת מצד התושבים על כך שתוכניות אלו טרם בוצעו. o רצון לשימור הטבעת הירוקה והריאות הירוקות כולל הדיונה והעדפת פארקים על פני בניינים נוספים בעיר. המרחב הפתוח והירוק חשוב לרווחת התושבים. o התושבים טו ענים כי פרויקטים של נדל " ן באים על חשבון צמצום השטחים הפתוחים וטבע עירוני. ההתייחסויות הרבות בנושא זה מתארות בנייה צפופה ועומס העלולות להוביל לעתיד עירוני ללא שטחים פתוחים. דוגמ ה שעלתה בנושא היא הרס הגן הציבורי ברחוב חלפת"א לטובת מבנה מגורים. המגיבים מוחים על הרס הריאה הירוקה היחידה ברחוב אשר לטענתם בוצעה ללא התחשבות ברצונותיהם. חיוב קבלנים ומש קיעים בעיר בהקצאת שטחים ירוקים בכל פרויקט, נטיעת עצים נוספים שיספקו מקור הצללה ברחובות ובפא רקים, אכיפה וקנסות למזהמים. לשמירה על חופי הים נקיים יש לאסור הכנסת כלים חד פעמים או בקבוקים כפי שמתבצע במספר חופים בארץ. o קידום ההצללה בעיר על מנת לעודד הלכתיות – נטיעת יותר עצים, יותר ירוק, פחות גיזום. נטוע ל עצי פרי במקום עצי נוי במרחב הציבורי. o התייחסות לרצועת החוף , טיפוחה ושימורה כאבן ראשה של העיר. o התושבים העלו רעיונות לפעולות המעודדות קידום וטיפוח שטחים ירוקים בעיר, : כגון

איסוף מי נגר להשקיה ציבורית.

o

28

o הגדלת מתקני המחזור בעיר. מהתייחסויות עולה כי קיים מחסור בפחים למחזור ברחבי העיר וחסרה מודעות בקרב הציבור על חשיבות המחזור. o עידוד שיתופי פעולה עם ארגונים ירוקים , כגון ארגון "אפס פסולת" הפועל להעלאת המודעות לנזקי צרכנות יתר. o חיוב משקיעים להטמעת טכנולוגיות ירוקות בכל הפרויקטים המתבצעים ברחבי העיר . כחלק מכך יש לבצע מחקר מעמיק אודות הטכנולוגיות האקולוגיות הקיימות כיום בשוק וללמוד מ ה ה ן השיטות היעילות ביותר לר ווחת התושבים. הצורך בנקיטת פעולות אלו יתרום להגברת אמון הציבור בעירייה ויוכיח כי אשדוד היא עיר המעודדת סביבה ירוקה ומקיימת.

פרטיים

o שדרוג תשתיות הניקוז העירוני ומניעת ההצפות החוזרות על עצמן מידי חורף. התושבים טוענים כי יש להשקיע מידית בקידום ניקוז יעיל ואפקטיבי אשר ימנע הצפות ופסולת הזורמת ברחובות בימי גשם (שיתוף הציבור התרחש בגשמים הראשונים ולאחר חוויות של הצפות בעיר) .

o הרחבת פעולות פינוי הפחים בעיר. הציבור הציע להגביר את כמות הפחים בפארקים והרחבת היקף פינוי האשפה בכל חלקי העיר במטרה למנוע עומס ולכלוך. o התושבים ציינו מספר אזורים אשר נדרשת בהם הגברה של פעילות הניקיון והאכיפה: פארק לכיש, אזורי התעשייה והשטח מול השוק (מלון ווסט). o יש להגביר את האכיפה בתחומים באיכות החיים של התושבים , כדוגמת :

הפוגעים

- ניקיון במרחב ציבורי - הגברת האכי פה והיקף הקנסות כלפי תושבים מלכלכים .

- ניקיון ב מרכזים מסחריים - הגברת האכיפה בנושא ניקיון ותחזוקה במרכזים מסחריים.

29

- פיקוח על יעב רות תנועה - התושבים הביעו את חששותיהם מהעדר האכיפה כלפי עבירות תנועה המתבצעות בצירים המרכזיים בעיר, לטענתם נהגים נוסעים במהירות מופ רזת ומסכנים עוברי אורח מבלי שהעירייה תפעל בנושא.

פיקוח על מפעלים מזהמים.

-

o התושבים רואים בעירייה גורם אחראי לקידום תכניות לשינוי הרגלי התנהגות , הן מבחינת ידע , מידע ותוכניות יזומות והן מבחינת פיקוח ו o הציבור מעלה את חשיבות ה חינוך הסביבתי בגילאים הצעירים. הוספת תכנים בבתי הספר בנושא ושילוב הילדים ובני הנוער בפעולות ניקוי ושמירה על הסביבה. o העשרת הידע בקרב האוכלוסייה המקומית על חשיבותם של עקרונות מקיימים במטרה לעודד אימוץ אורח חיים מקיים. לעידוד נסיעה בתחבורה ציבורית, בא ופניים וקידום הלכתיות באמצעות תמריצים. o השקעה של הרשות בהסברה המתחילה בדוגמא אישית של העירייה, לדוגמ ה אירועים עירוניים ללא כלים חד פעמיים. o חינוך והסברה לעידוד השימוש באנרגיה סולרית בכל רחבי העיר. שיפור המודעות לנושא ועידוד משקיעים ומבנים ציבורים להסבת אנרג ית הצריכה לירוקה. o

אכיפה.

תכניות

30

" העלאת תדירות אוטובוסים לרכבת ובכלל."

25 מתחנת רכבת יהיה מתואם עם זמני הרכבות ויותר מתוגבר וכן מהרכבת לרובע ז קווי תחבורה לאתרי טבע מרובע ז' מתוגבר בחול המועד ובחופש הגדול - ח. ב ראון"

"שקו

"תכנון נכון יותר של מיקום תחנות האוטובוסים, ליד בית הדיור המוגן, ליד המתנ"ס. להגדיל ולהוסיף מסלולי אוטובוסים ברחבי העיר. יש רחובות בעיר שצריך להחליף עם 2 - 3 אוטובוסים כדי להגיע אליהם. "

,ט"ז) אל סטאר סנטר. ניתן

"צריך שתהיה תחבורה ציבורית מהרובעים המזרחיים (ג ' ,ו ' ,ז ' ,ח ' ,ט ' ,י ' ,יג '

לשנות את המסלול של קו 85 א' כך שהוא יעבור גם בסטאר סנטר, וכך הוא יחבר את סטאר סנטר עם חלק מהרובעים המזרחיים. צריך להגביר תדירות של הקווים ולהוסיף קווים חדשים ברחובות כמו בני ברית, שדרות ירושלים, שבי ציון, רוגוזין, קיבוץ גלויות, קרן היסוד מכיוון שברחובות האלו תמיד יש ביקוש גדול לתחבורה ציבורית. עובדה שבהרצל אין כמעט נוסעים, אך ברחובות האחרים שציינתי יש מלא נוסעים. עדיף שהיו עושים נת"צים ברחובות שבהם יש ביקוש לתחבורה ציבורית כמו באותם רחובות שציינתי קודם. (א) קו שיצא ממסוף ריביירה במסלול קו 10 ויסיים את מסלולו באזור התעשייה הצפוני. (אלטרנטיבה לקווים 33 , 33 "א. (ב) קו שיצא ממסוף ריביירה במסלול קו 10 ויסיים את מסלולו בנמל אשדוד. (אלטרנטיבה לקווים 2 , 2 "א) ." מתושבי העיר. מדובר בשאטל קבוע המסתובב בצורה מעגלית ובתדירות גבוהה (כל דקה) על הציר המרכזי בתוך כל רובע וניתן לעלות עליו מכל מקום (על ציר הנסיעה שלו). השאטל נועד לאפשר לתושבים להגיע בקלילות לצדדים שונים של הרובע וכמובן, להתחבר בצירים הראשיים לאוטובוסים הנוסעים בקווים ישרים בלבד לאורך או לרוחב העיר בתדירות גבוהה מאד (כל 2 דקות). בצורה כזו, תושבי הרובעים יוכלו אמנם ב 2-3 קווים להגיע ליעדם, אבל במהירות ובנוחות רבה. ניתן ואף רצוי לשלב את הקונספט עם רמזורים חכמים וכמובן, צירי הליכה ורכיבה מקבילים, מוצלים, יש רים (ללא "אגע בנושא אחד ואעלה פה רעיון שהודות למבנה העיר והרובעים, יכול להוות פתרון נח למ רבית

31

חסימות על השבילים), הן בצירים המרכזיים והן בתוך הרובעים. פעולה שכזו יכולה לתת מענה לילדים בבתי הספר, לצרכי מסחר בתוך הרובע ולעידוד הליכה משולבת והשארת הרכב בחניה. הצורך בקווי אוטובוס רבים שעושים עיקופים רבים ומיותרים יורד והמידע אודות צירי נסיעה ש ל קווי האוטובוס נעשה פשוט וקל. בהצלחה ." "לפני תחבורה ירוקה שתהיה תחבורה סדירה! כדי להגיע מרובע ז' לתחנה מרכזית יש לנסוע כחצי שעה ברחבי העיר . " " לקדם שאטל אוטובוס תיירות בחודשי הקיץ שיסע מחוף מיאמי עד חוף טו כל שעה עגולה לקידום תושבים ומבקרים !.. במיאמי ארצ ות הברית יש שאטל מצוין כזה!" " קידום כביש מחוף הקשתות לחוף לידו לטובת תושבי המרינה שרוצים לנסוע לכיוון הנמל.. נסיעה על כביש כזה גם סמוך לים תהיה אטרקציה תיירותית דוגמת ערי חוף בעולם ניס, לוס אנג'לס ואפילו תל אביב שלנו שכיף לנסוע על כביש סמוך לים... נותן לע יר תדמית תיירות ! " "הובטחה רשת רמזורים חכמה, לפחות על הרצל. בפועל אני מוצא את עצמי עומד בלילה מול רמזור אדום, מחכה להולכי רגל שלא מגיעים. בשנת 2020 ראוי שהרמזורים יצוידו במצלמות חכמות או חיישני נפח שיידעו לווסת את התנועה לפי צרכי המשתמשים בה שיעשו את המוטל עליהם, בתחום אכיפה והגדלת הקנס על בעלי הכלבים שמלכלכים ומזהמים כל חלקה טובה בצואה בכל רחבי העיר, שימנעו מהחוליגנים בעלי האופנועים המרעישים, המסכנים את שאר כלי הרכב שעל הכביש בנוסעם על הגלגל האחורי בלבד, בעיקר בשדרות משה דיין." רובה לאותם מקומות שמשרתים אוכלוסייה קשישה ובעלת מוגבלות, כמו מועדוני קשישים, מרכז יום לקשיש, הוסטלים, דיור מוגן, מקבצי דיור, בתי אבות, מרפאות, קופות חולים, לשכות רווחה אזוריות ועוד." "צריך שתהיה תחבורה מונגשת וק

"לחשוב בתכנון ארוך טווח על הקמת תחבורה תת קרקעית, דהיינו מטרו."

"בניה צפופה ביותר.. בטון בכל מקום.. גם בשטחים הירוקים שכבר קיימים רוצים להקים מגדלים ולהרוס את הגינות הירוקות … צפיפ ות תחבורתית עד כדי סיכון חיי אדם .. "

32

" להמשיך לפתח פארקים ירוקים בכל רחבי אשדוד, להוסיף מתקני ספורט, הצללות. לא לבנות בניינים על חשבון השטחים הירוקים ! לסלול שבילי אופניים, לשדרג את תחנות האוטובוס המוזנחות. להוסיף תאורה בפארקים ברחבי העיר, ובעיקר במקומות החשוכים. לדאוג שכל העיר תהיה נקייה ומסודרת ושלא יהיה לכלוך."

"לבנות פארקים בכל מקום ופחות בניינים ."

י, לטפח גינות מאכל בכל ביה"ס, להציב את כל סוגי פחי ההפרדה בנגישות גבוהה ונוחה לתושבים ."

"לטעת עצי פרי במקום עצי נו

"חסר צל בפארקים ."

היא עיר ירוקה ולסייע ולתמוך

"...העירייה צריכה להחליט שהיא תישא את הדגל של אשדוד -

בפרויקטים ירוקים . "

נוי אם זה מה שהם רוצים."

רויקט בי

" לעשות יותר שיתוף ציבור ולשאול לפני כל פ

"לגבי איכות הסביבה... איפה הפח הכתום באשדוד?? חייבים להפריד פסולת, גם באשדוד ."

"מחזור כמובן ;דומה ליפן. עיר מודרנית דורשת מחזור, אכיפה וקנסות. גם יספק תעסוקה !, .איסוף מי גשם ונגר להשקיה ציבורית. חיסכון ותעסוקה, שימ ור הדיונה הדרומית בכל מחיר : שמירה על הטבע ולא רק יערות מאכל ופארקים. מניעת כניסה לרכבים ' ;טרקטורונים; אופנועים - מטרד רעש (בעיקר בשבת המלכה) לתושבים ולטבע; לא מכניס כסף ופוגע בסטטוס קוו עם החיות והצמחייה בדיונה; מוריד ערך בתים ודירות.. כן לעודד טיולים וסיו רים רגליים עם מדריכי טבע , בקבוצות קטנות, בתשלום סמלי: הכנסה ותעסוקה ! פסי הרעדה לאורך כל הכבישים ההיקפיים, כולל לאורך הדיונה והים. לשמירת חיי אדם (מתעמלים, נוער, מטיילים), שקט יחסי מ רכבים והורדת מהירות הנסיעה בהם."

33

ושא המחזור חשוב לה. אז למה היא מפגרת אחרי

"שלום, ע. אשדוד מתהדרת שהיא עיר ירוקה ונ

ולת שהולכת להטמנה במקום

הרבה רשויות ולא הכניסה את הפחים הכתומים. חבל על כל הפס

למחזור."

יש עוד הרבה מה לעשות לטובת ניקיון בשכונות!!! מספיק להסתובב

הסביבה -

ניקיון

שמירה על

"

לוך, ולהריח ריח של צואת ושתן חתולים וכלבים.

רגלית (ולא ברכב) בשכונות כדי לראות את הלכ

להפרדת פסולת, בדיוק כמו בחו"ל, ובלי

ומבחינת איכות הסביבה. הקצאת פחים ייעודיים בכל בניין -

שכונתיים. כשזה יהיה נגיש, וליד הפח המוטמן יהיו גם פחים

מחזור

הצורך לכתת רגליים לפחי

. וחינוך חינוך חינוך לכך. "

בשגרה

אנשים יעשו זאת

זכוכית, פלסטיק, נייר וכו', אז

למחזור

"ניקוז בכל רחבי העיר בדחיפות!!!!!!"

" אין אכיפה על הנת"צ הזה שתמנע מרכבים פרטיים לנסוע עליו"

"יותר עצים יותר ירוק, הקפדה וקנסות כבדים על: 1 פחות מגדלים, שמירה על הטבע לא לבנות בדיונה!!!!! כמובן קאנטרי, אולי אפילו יותר מאחד זה מתבקש!!!" "חייבים לדאוג לאיכות הסביבה בצורה יותר טובה , לנקות את החופים ואת המרינה המצב גרוע מלא טינופת וחולדות . " .מלכלכים 2 . מרעישים... יותר פארקים,

דול מהלכלוך בחוף."

" א י ס ו ר חד פעמי בחופים. זה יסייע לסביבה וימנע חלק ג

"לצאת למבצע ניקיון דחוף בכל רובעי העיר. בעיקר ברובעים הוותיקים. לשדרג את התשתיות המוזנחות ברובעים הוותיקים בעיקר בחצרות הבתים, כולל מדרכות עקומות, כבישים מתפוררים, ביוב, נזילות, לדאוג לסביבה נקיה ומטופחת ." זכתה בה. אתר שכולו טבע, ירק, עופות וציפורים. מקום פסטורלי בתוך עיר אורבנית שתמיד כייף להגיע אליו. אני צועד שם כל בוקר ולצערי נתקל בערימות של אשפה שמשאירים המבקרים ליד הפחים, כי הפחים שלאורך הפארק קטנים ולא יכולים להכיל את כמות הפסולת." "פארק לכיש הוא פנינה יפה שאשדוד

34

"בנוסף לרוב הפחים א ין מכסים, וזה מסייע לחתולים ולעורבים להוציא שקיות אשפה מהפחים ולפזר אותן. לאורך כל הפארק אפשר למצוא המון זבל משעות אחר הצהריים ועד לבוקר. אני מציע להחליף את הפחים בכאלה שיש להם מכסה שנסגר היטב שיכול למנוע את המראות האלה שממש לא מתאימים למקום כל כך יפה ומוש קע. תודה, שמוליק דואק ."

"חלוקת קנסות לכאלו שמשאירים זבל אחריהם בים בפארקים וכו׳ ."

"הגיע הזמן לשים סוף לעברייני התנועה שחושבים שאשדוד זו עיר שניתן לנסוע בה באיזה מהירות שבא להם!!!! זה סכנת חיים הנהגים הללו!!!!!" ע בד, סביב בעלי האיטליזים שמרשים לעצמם לזרוק ליד הפח (עבור החתולים) פסולת מן החי. הדבר גורם לצחנה בלתי נסבלת במיוחד בימי הקיץ. כמו כן לזבובים, יתושים ועכברים ." " שיטילו קנסות על בעלי כלי רכב שחונים ברחוב הירקון בניגוד לחוק, מול ביתו של אדון פינטו בכל הזדמנ ות שהוא נמצא בביתו בשעות הערב המוקדמות." "הייתי מצפה ליותר פיקוח ויותר אכיפה במרכז רוב

"שיסגרו את הדיונה בפני חוליגני האופנועים והטרקטורונים. "

"הכי חשוב......הסברה ואכיפה רק ככה אנשים יסתגלו להרגלים חדשים ."

"קודם כל מעורבות של תכניות ירוקות בחינוך בבתי הספר התיכוניים. אם החברה הצעירים ילמדו מההתחלה את חשיבות הסביבה וייקחו חלק פעיל וקבוע בשמירה על ניקיון וערכים סביבתיים - העיר תיראה אחרת . " "כדי ליצור סביבה ירוקה צריך לדעתי יותר לתת מידע לתושבים מה זה עיר ירוקה ואיך מנהלים את זה, אולי ע"י הרצאות סדנאות, אפשר לקיים סדנאות בבתי הספר או במתנסים, ושהסדנאות יהיו בהתאמה מגזרית ."

35

"כדאי לעודד את הציבור לנסוע בתחבורה ציבורית באמצעות תמריצים. כדאי לחשוב על תקופה שבה הנסיעות יהיו ללא תשלום. לעשות מסלולים מיוחדים אולי בתחום התיירות על מנת לחשוף את התושבים לפרויקטים חדשים. לדוגמא לפארק האקולוגי , ליער מאכל לפארק לכיש." "חשוב לעודד נסיעה באופניים, הליכה וכל ספורט אחר. אני בימים אלו שוקד על פרויקט לעידוד ילדים ובני נוער לבצע הליכות לבתי הספר, לפעילות חברתית ובנוסף צריכה של מזון בריא. אני רוצה שכל הפעילויות יהיו ניתנות למדידה וכך ליצור תחרות בריאה ב ין כיתות (חשבתי להתחיל עם שכבה ד) ובתי ספר עם פרסים שווים. הילדים יתחילו לשנות הרגלי חיים. פעילות ספורט בשילוב תזונה בריאה ופעילות חברתית בשעות אחה"צ תהפוך אותם לאזרחים חיוביים ותורמים לחברה." ה בשבוע (אפילו שעה בחודש), כל כיתה בעיר תנקה את החופים או כל התנדבות אחרת שקשורה להגנת הסביבה והקיימות. הגיע הזמן לחשוב על עתיד ירוק יותר. והעקרון הבסיסי שהוא שאם תלמד ילד לנקות את החופים (או כל דבר אחר) הוא לא יזהם אותם. הם יבינו שבסוף יש אדם שעומד ומנקה את הלכלוך שהם עושים. הכל חשוב!" "חינוך, חברה וקיימות - לקדם הירתמות חברתית בבתי ספר. ההצעה - שע

36

o תחזוקה של הקיים - התושבים העלו את חשיבות התחזוקה והשימור של מרחבי התיירות הקיימים כיום. זאת באמצעות ניהול, שמירה על סטנדרט ניקיון גבוה ואכיפה מוגברת . o התגובות בנושא זה העל ו כי תושבי העיר מייחסים חשיבות רבה לכמות ומגוון האטרקציות שיש לעיר להציע על מנת למשוך תיירים. הציבור הציע מגוון רחב של רעיונות לאטרקציות חדשות שניתן לקדם בחופי הים וברחבי העיר: - אטרקציות הקשורות לעולם הים - הרעיונות לאטרקציות מסוג זה סובבים סביב פעילויות שניתן לבצע בחוף הים או בסביבתו, כגון שובר גלים, פארק מים, ספורט ימי, בריכת גלים, מזח לתוך הים (יצירת מעין אי מלאכותי קטן) ובו חנויות ועסקים וכדומה. - אטרקציות עם זיקה לעיר ולתרבותה – תגובות רבות הביעו את הרצון לקיים בעיר תיירות קונספט ה משלבת בין המתחמים הקיימים בעיר ולהנגיש אותם לתיירים. כך היו שהציעו להפוך את השוק לשוק תיירותי, לפתח רכבל בין גבעת יונה לפארק לכיש, לקדם סיורים וצילומי סיורים וירטואליים ברחבי העיר וכדומה. - אטרקציות ללא הקשר מקומי - הרעיונות לאטרקציות מסוג זה סובבים סביב סוג י מתחמים נטולי הקשר מקומי שעשויים להביא תיירות לעיר. כך למשל היו שהציעו להקים לונה פארק, קאנטרי קלאב, פארק אתגרים, סקייטפארק וכדומה.

o פיתוח סביבת המרינה והאגם כאזור תיירות מוביל בעיר.

o קידום בניית מלונות ברמות שונות ועבור אוכלוסיות שונות.

38

o הפיכת אשדוד למוק ד קולינארי כאמצעי למשיכת תיירים .

o קידום תשתיות הבילוי וחיי הלילה בעיר בדגש על מתן מענה לאוכלוסיית הצעירים.

o שיווק אשדוד כעיר תיירות בעלת טבע עירוני ייחודי - הטבעת הירוקה של אשדוד כוללת את חופי הים, הדיונה הגדולה, נחל לכיש, גבעת יונה ועוד. התושבים רואים פוטנציאל גדול בשטחים הפתוחים והירוקים בעיר, "פוטנציאל לא ממומש", לטענתם יש לנהל את השטחים האלו בצורה טובה יותר ולצקת לתוכם תוכן על מנת שיהפכו למוקדי תיירות שוקקים ולהקפיד על תחזוקתם, ניקיונם ואכיפה מוגברת. o חוף הים כמש אב טבע עירוני: - הציבור מעוניין בשמירה על חופי הים כמשאב טבע עירוני ורואה חשיבות בנגישות החופשית של הציבור הרחב אל החופים. הציבור הדגיש את הפוטנציאל הקיים במרחב החוף, את האופן בו ניתן לשפר אותו ואת חשיבותו לתיירות ולחיי היום יום של התושבים

עצמם.

- תושבים הצי עו לקדם תחומי עניין שונים בסביבת מרחב הים כגון דייג, חבילות סיור, חיי לילה ברצועת החוף, בתי קפה. - חלק מהתושבים הציעו לשמור את רצועת החוף הדרומית של העיר כרצועת חוף ללא

בנייה.

o כעיר תיירות הרוצה למצב את תפקידה כעיר מובילה בתחום התיירות חייבת להנגיש את התשתיות והפעילויות בכל ימות השבוע כולל שישי שבת. o התושבים העלו את החשיבות בפתיחת עסקים ומקומות בילוי בסופי שבוע כתנאי הכרחי להיותה עיר המעודדת תיירות פנים וחוץ. o התושבים מחפשים פתרונות בילוי בסופי שבוע, לבעלי רכבים נמצא פתרון בערים הסמוכות והאוכלוסיות ללא הרכב נשארות ללא מענה.

39

o תושבים הדגישו את חשיבות יצירת תחבורה ציבורית למוקדי התיירות בעיר ולחופים. תושבים הציעו פתרונות כדוגמת שאטלים ציבוריים בין מוקדים מרכזיים, הוספת קווים ומסלולים, הארכת שעות הפעילות של התחבורה ה ציבורית.

o התושבים הדגישו את חשיבות הגברת הפיקוח על הניקיון והתחזוקה בחופי הים ובאתרי התיירות ואת השפעת הניקיון והסדר על תחושת התושבים והתיירים.

o התושבים הציעו להגדיל את מספר החופים הנפרדים ולקדם אטרקציות שאינן פתוחות בשבת על מנת לחזק תיירות פנים דתית / חרדית.

o תושבים העלו את הצורך בשעות בריכה נפרדות ובהקצאת מקום עבור חרדים בשוק.

o התושבים העלו את הצורך בשיווק נרחב יותר של מוקדי התיירות של העיר. o שיווק העיר תוך דגש על הייחודיות של חופי העי ר והטבעת הירוקה. o עידוד יזמות והשקעות בתחום התיירות בעיר - על ידי תמיכה של העירייה בבתי קפה, פאבים ועוד. o פיתוח חבילת סיור כוללת לעיר המכילה את כל מה שיש לעיר להציע בתחום התיירות - סיור מודרך באתרים מרכזיים בעיר, ביקור במוזאונים, סיור קולינארי בעיר ועוד.

40

"אטרקציות ימיות לתחום אזור ימי ייעודי לכך. בסגנון העיר אילת. שייט אבובים מצנח ימי וכד' ."

"צריך לבנות מגדל עם תצפית, כמו בערי הבירה וינה, ברלין, טוקיו ועוד. לבנות לונה פארק בהשראת דיסנילנד. להקים רכבל לאורך פארק נחל לכיש וקריית ספורט. לבנות מגרש למרוצי סוסים." "לבנות פה אטרקציה כמו בכל עיר למשל ראשלצ יש להם את הבתי קולנוע, תל אביב זה הברים ופה אין דגש על משהו. למצוא משהו ולשייך לעצמנו . "

" לשפר את הטיילת לאורך החוף, לעשות כמו המרינה באשקלון הרצליה תל אביב. מקום ביל וי"

"לפתח עסקים ומסעדות או מתחם יפה ודוכנים במרינה ."

"שובר גלים!!!! גם לאשדוד עיר עם רצועת חוף ארוכה יפה ונקיה מגיע לנו התושבים שובר גלים ".

"ראשית דבר שוברי גלי לפחות בשלושה עד ארבעה חופים, שדרוג מקלחות חוף, פיתוח ספורט חופים ."

ה של ספינות או גרוטאות שונות ולפתח בעיר תיירות צלילה ."

"לייצר אתרי צלילה ע''י הטבע

"כסמל לעיר נמל, יהיה נחמד להקים מתחם חללים עשוי מקונטיינרים מעוצבים, כדמות wework לאמנים, יוצרים, מעצבים ועוד. המתחם יכול להכיל חללי עבודה, סטודיו, גלריות, דוכני אוכל ועוד ". ולינרי, לפתוח מכרז לעשרה דוכני מזון (אותנטיים ועדתיים) שמקשרים בין ציווין האוכלוסייה לבין המאכלים, לתת ליזמים שנה וחצי של תמריץ על מנת שיתפוס תאוצה ולהכשיר מדריכים שיעשו סיורים קולינריים בשוק, ממכר מארזי שוק ועוד • עדי אסרף ." בתי מלון בוטיקים ומגניבים ולא עוד בית מלון רשתי, חשוב שהמחירים יהיו סבירים. לבנות בית הארחה " להפוך את שוק לשוק תיירות ק "אם רוצים לפתח את אשדוד כעיר ים לתיירות חשוב לפתח כמה דברים... לבנות לפחות 2

41

שיתאים לאוכלוסייה הצעירה יותר שתבוא לנפוש באשדוד, כזה שרואים בתאילנד ובדרום אמריקה עם אופציה לחדרים דורמיטורים. צעירים שיגיעו לגלוש ולטייל מחפשים פתרון לינה זול שיאפשר להם לינה לאורך זמן."

"אפשר לשווק את העיר כעיר תיירות ייחודית עם טבע, יש המון נקודות טבע אדירות ובשנים האחרונות נעשים עוד ועוד תהליכי עומק משמעותיים. הפארק האקולוגי, פ ארק לכיש, החופים וכמובן הדיונות ששם כדאי לשים דגש ולפעול לשמירה מוגנות המטיילים אולי ליצור שטח ספציפי בו מותר לנסוע בטרקטורונים אך בכל השאר (אולי לגדר) לשמר את המקום המסלול טיול ולהגן על המטיילים. הכוח של אשדוד בניגוד לערי תיירות אחרות זה באמת נקודות הטבע. ליצור חוף כלבים שיביא אליו עוד מטיילים מבחוץ ולשווק אותה כעיר שאוהבת ושומרת על בעלי החיים . אנחנו גם ככה בכיוון אז רק פוש אחרון ."

מפותחת ,

לא

היא

בהרצליה ,

כמו

תיירותית

פנינה

שתהיה

במקום

אבל

באשדוד ,

מרינה

יש

" לכאורה

למרינה

הכניסה

אזור

את

ולפתח

לקהל ,

כטיילת

המז

את

לפתוח

נדרש

ועלובה .

הקהל

בפני

סגורה

ח

".

מוזנח

שנים

שכבר

"להביא יותר בתי עסק ומסעדות בקו החוף, לשמור על ניקיון הים והחוף וגם על בעלי החיים בו. להעביר סיורים בקו החוף ."

"שמירה על רצועת החוף הדרומית כרצועה בתולית ובלי בנייה ."

"שימור של אזורי הטבע האחרוני הדיונה הגדולה וחופי הים המתחברים אליה... ההחלטה על בנייה באזור הדיונה היא אסון אקולוגי ותפגע בפוטנציאל התיירותי של העיר. העיר יכולה להתרחב צפון או מזרחה במקום דרומה. הפארק האקולוגי ליד המצודה הוא צעד בכיוון הראשון, אבל חשוב לגדר את אה זור ולקיים סיורי פקחים, על מנת לשמור על ניקיו ן האזור ועל בעלי החיים והצמחייה." "חופים פתוחים ורחבים, בלי בניה על חוף הים, הפיכה של חולות אשדוד לשמורת טבע שקבלנים לא יהרסו את החופים ." ם שנותרו בעיר - ובראשם -

42

פי הים המתחברים

הדיונה הגדולה וחו

ובראשם -

"שימור של אזורי הטבע האחרונים שנותרו בעיר -

אליה (הדיונות בחוף שבאזור י'א - ט'ו). ההחלטה על בנייה באזור הדיונה היא אסון אקולוגי ותפגע בפוטנציאל התיירותי של העיר. העיר יכולה להתרחב צפון או מזרחה במקום דרומה. הפארק האקולוגי ליד המצודה הוא צעד בכיוון הראשון, אבל חשוב לגדר את האזור ולקיים סיורי פקחים, על מנת לשמור על נקיון האזור ועל בעלי החיים והצמחייה."

"כתושבת אשדוד שגרה באזור לא דתי שמכבדת גם את הלא דתיים צריך ורצוי גם לכבד את אמונים של הדתיים והחרדים בעיר כמו בכל נושא אחר שמכבדים את הלא דתיים. כמו כל ההופעות שיש ביו ם העצמאות ללא דתיים וזה הון עתק שהעירייה מוציאה מכספי התושבים מכל המגזרים, אז למה לא לכבד קצת את הרגשות של הדתיים לגבי נסיעה בשבת ופתיחת חנויות ובתי קפה בשבת. אנחנו עיר מעורבת עם ציבור לא קטן של דתיים וחרדים שחיים האחווה וכבוד הדדי." רטני על כלל התושבים, לדוגמא פתיחת חנויות בשבת. שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, במסגרת החוק כמובן. זה מגוחך להטיל קנס על מי שרוצה לפתוח בשבת, במיוחד שיש ביקוש.." שפתוחים הם פארק אתגרים, בריכת בית לברון, המוזיאון לתרבות הפלישתים, מוזיאון לאמנות ומתנ"ס דיונה. זה מעט מדי עבור עיר גדולה כמו אשדוד. תפתחו מתנ"סים גם ברובעים אחרים שאינם חרדיים ותעשו בהם חוגים, הצגות לילדים בשבת בבוקר, אירועי "שבת - תרבות"..." "... כדי שתו שבים יוכלו להיכנס לתערוכות שקיימות שם וניתן לערוך שם אירועי תרבות גם בימי שבת ולא רק בימים א - ה. כל המוסדות הציבוריים שציינתי נמצאים רחוק מאזורי המגורים של המגזר החרדי (אולי למעט מתנ " ס חרצית), ולכן אין סיבה שהם לא יהיו פתוחים בימי שבת דרך קבע." "אין לכפות אורח חיים פ "קידום חיי הלילה גם בסופי שבוע. חניה נוחה באזורי בלוי." "בשבת המקומות הציבוריים (לא מסחריים) היחידים

ן מרינה כמו ביפו העתיקה, עם טיילת להליכה, מסעדות ובתי קפה פתוחים בשבת . "

"צריכים להכי

43

"...לשפר את התחבורה הציבורית בחופים, גם אם זה אומר להפעיל שאטלים שיצאו מהרכבת, יעברו בתחנה המרכזית ויעצרו בתחנות ברחבי העיר וכמובן בחופים..." בנושא התחבורה הציבורית. הרבה פעמים מקיימים אירועים ציבוריים גדולים כמו פסטיבל היין, פסטיבל הבירה, אך את מי שוכחים? את נוסעי התחבורה הציבורית. אף אחד לא סופר אותם. להגיע למקומות הללו עם תחבורה ציבורית זה במקרה הטוב - מסובך, ובמקרה הרע - בלתי אפשרי." לעשות אוטובוסים מהירים לתושבי אשדוד לים!!! וגם להתחשב לאוכלוסייה שהולכת החרדים, שיהיה להם על בסיס שנתי אוטובוס לים! כי ים לא עולה כסף ללכת אליו, ואלו = וגדלה אוכלוסיות ברוכות ילדים שאין להם כסף לבילויים אחרים! אז חייבים להתחשב בהם, ואני כותבת זאת ואני בחורה חילונית (עם נטייה למסורתיות). כמו כן צריך לדעתי לסבסד עלויות לאוטובוסים למשפחות ברוכות ילדים כי גם נסיעה באוטובוס יקרה להם ! כשיש 10 ילדים תעשו חשבון כמה כסף זה יעלה בילוי בים!! גם להשקיע יותר בחוף נפרד של החרדים בכדי שיהיה להם פעילויות ללא תשלום נוספות כמ ו למשל נדנדות וכדומה ." "הערה נכונה מאוד "חייבים

"להגביר את האכיפה על מי שמלכלך, בעיקר את החופים והפארקים."

"לשפר את ניקיון העיר. למרות הסלוגן "אשדוד עיר נקייה" זה רחוק מזה כמזרח ממערב. זה תנאי הכרחי כדי להפוך את העיר כעיר תיירות וכן לבנות עוד בתי מלון ברמה גבו הה."

"יותר פקחים שיתנו דוחות כספיים כבדים לאנשים שמלכלכים את העיר ואת הפארקים ומי שלא יסכים לשלם שילך לבית משפט!"

"כשאני חושבת על הים באשדוד אני חושבת על טינופת ולכלוך שמביאים מבחוץ זאת למרות עובדי הניקיון שפועלים במרץ, כל האוטובוסים שבאים מחוץ לעיר ומשא ירים אחריהם זוהמה ולכן כניסה לחופי הים עבור תושבי חוץ במחיר 5 שקלים לאדם כדי לממן הגברה של ניקוי החופים והים ולמנוע הצפה של אנשים מזלזלים ."

44

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online