צו הארנונה לשנת 2021 - נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 0

ארנונה לשנת 2021

הצו

אגף הגביה

מנהל הכספים -

ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים -

- חלק ג'

המשך

התעריפים בש"ח למ"ר לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

סיווג

ראשי

מבנים המשמשים לבתי מלאכה (תעשיה זעירה) באזור התעשייה הצפוני. שטח המבנה א. עד 200 מ"ר ; לכל מ"ר

455

400

63.56 85.65 99.75

- ב. מ 201 מ"ר עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר נוסף

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר

נוסף מ"ר מ"ר

מערכת סולארית 1 הממוקמת על גג נכס

0.5741 0.2870 0.1435

א. לכל מ"ר שמעל 200 מ"ר ועד 1,000 ב. לכל מ"ר שמעל 1,000 מ"ר ועד 2,000

457

400

ג. לכל מ"ר שמעל 2,000

מ"ר

מערכת סולארית 1 שאינה ממוקמת על גג נכס א. בשטח של עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר

2.2963 1.1481 0.5741 0.2870

458

400

; מ"ר

,000 300

ועד מ"ר

ב. לכל מ"ר שמעל ,000 10 ג. לכל מ"ר שמעל ,000 300 ד. לכל מ"ר שמעל ,000 750

; מ"ר

,000 750

ועד מ"ר

; מ"ר

ארנונה כללית על אדמה חקלאית

חלק ד'( 1 )-

התעריפים למ"ר ₪ ב לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

סיווג

ראשי

ארנונה כללית על אדמה חקלאית (לא לנוי) בכל שטח השיפוט של עירית אשדוד .

פרדסים ומטעים - שטח הקרקע: - לכל מ"ר אדמה חקלאית אחרת - שטח הקרקע: - לכל מ"ר

601 602

600

0.0684 0.0474

1 מערכת סולארית כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה(ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון),התשע "ו - 2015

כמפורט להלן:

אשר אינה

וולטאית או תרמו סולארית,

מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו -

""מערכת סולארית" –

לכללי משק החשמל(עסקאות

) להגדרה " מתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1

מעבר לקבוע בפסקה ( 2

עושה שימוש בדלקים פוסיליים עם ספק שירות חיוני),התש"ס -

" ."

2000

אושר במועצת העיר בתאריך 01-07-2020

נוסח סופי –

של צו הארנונה לשנת 2021 –

עמוד 13 מתוך 22

Made with FlippingBook - Online magazine maker