צו הארנונה לשנת 2021 - נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 0

תוכן עניינים2
מבוא3
4) חיוב עפ"י השימוש3
5) אזורי מס3
6) הגדרת מיבנה ושטח מיבנה לצורך צו הארנונה כולו3
א) הגדרת מיבנה.3
ב) שטח מיבנה3
ג) חיובים4
7) מעברים/שטחים משותפים בקניונים/מרכזים מסחריים סגורים4
8) בנייני משרדים4
9) קרקע תפוסה4
10) מועדי תשלום הארנונה לשנת 20214
11) הסדרי תשלומים4
12) מתן אישורים / תעודות בעל נכס המבקש מהעירייה אישור בדבר סילוק חובות לעירייה לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין, או לכל צורך אחר, יחויב לשלם לעירייה את מלוא חובותיו במזומן וכן חיובים אשר יחולו עליו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש.5
12) מתן אישורים / תעודות בעל נכס המבקש מהעירייה אישור בדבר סילוק חובות לעירייה לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין, או לכל צורך אחר, יחויב לשלם לעירייה את מלוא חובותיו במזומן וכן חיובים אשר יחולו עליו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש.5
12) מתן אישורים / תעודות בעל נכס המבקש מהעירייה אישור בדבר סילוק חובות לעירייה לרישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין, או לכל צורך אחר, יחויב לשלם לעירייה את מלוא חובותיו במזומן וכן חיובים אשר יחולו עליו עד למועד תום תוקף האישור המבוקש.5
חלק ראשון – א' - ארנונה כללית על נכסים המשמשים למגורים5
חלק שני - ארנונה כללית על נכסים שאינם משמשים למגורים6
הגדרת אזורי מס ברחבי העיר6
1) אזור מס א'6
2) אזור מס ב'7
3) אזור מס ג'7
4) אזור מס ד'7
5) אזור מס ה'7
חלק ב' - ארנונה כללית על עסקים8
חלק ג' - ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים12
חלק ד'(1) - ארנונה כללית על אדמה חקלאית13
חלק ד'(2) - ארנונה כללית על קרקע תפוסה14
חלק ה' - פטורים והנחות15
1) הורה עצמאי15
2) נכים15
3) זכאי גמלאות.15
4) מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה, כדלקמן:16
5) סייג להנחות על חלק מהנכס16
חלק ו' – יזמות17
הנחות לתעשייה:17
חלק ז' - פטורים והנחות אחרות, תנאים כלליים18
1. פטור מארנונה לבניין חדש שאין משתמשים בו18
2. פטור מארנונה לבניין ריק ולא בשימוש18
3. קרקע שאינה תפוסה19
4. הצטברות ההנחה19
5. תקפות ההנחה19
נספח א' לצו הארנונה20
נספח ב' לצו הארנונה20

Made with FlippingBook - Online magazine maker