צו הארנונה לשנת 2021 - נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 0

ארנונה לשנת 2021

הצו

אגף הגביה

מנהל הכספים -

ארנונה כללית על קרקע תפוסה

חלק ד'( 2 ) -

התעריפים למ"ר ₪ ב לשנה

תת

סיווג

תיאור המבנים

ראשי

סיווג

קרקע תפוסה למפעלים ולעסקים הנכללים בסיווגים 600-300 , 800 , לרבות שטח קרקע לא מקורה המשמש לחניה ללא תשלום . למעגנה שממול רובע הקריה. למעט קרקע תפוסה המפורטת בחלק ד' דלהלן - ובכל אזורי המס . 1 . קרקע תפוסה עד 100 - מ"ר לכל מ"ר

20.74

701

700

מ"ר

2 . קרקע תפוסה מעל 100

לכל מ"ר

- מ"ר

א. עד 5,000

31.60 20.74 19.94

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 10,000

10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

-מג.

319 , ובלבד ששיטחה הינו

314-316 ,

קרקע תפוסה לעסקים המ סווג ים בתתי

סיווג

315 ובלבד ששיטחה הינו

לפחות 5,000 מ"ר, וכן לעסקים המ סווג ים בתת לפחות 1,200 מ"ר, למסלול מרוץ למכוניות .

סיווג

705

700

א. עד 5,000

מ"ר סיווג

15.90 10.36

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 20,000

- ג. מ 20,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

8.36

בריכות החדרה

706

700

8.00

קרקע תפוסה המוחזקת במפעלים תעשייתיים שתחום עיסוקם אינו ייצור חשמל, מים, ביוב, או בזק, - אם מתקיימים התנאים הבאים : א. שטח הקרקע התפוסה ביחד עם השטח הבנוי לרבות סככות, מכלים , שנאים ומיתקנים, - הינו 400 דונם לפחות ב. השטח הבנוי של המפעל אינו עולה על מחצית משטח הקרקע התפוסה המוחזקת ע"י המפעל. שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס) 405-6 , 360 , לרבות קרקע תפוסה המשמשת לאחסון דלק, גופרית, פחם וכימיקלים אחרים, ואיננה נכללת בסיווג ראשי 790 (בכל אזורי המס). א. עד 5,000 -מ"ר לכל מ"ר קרקע תפוסה לנכסים המ סווג ים בתתי

791

790

7.13

סיווג

781

780

33.13 21.92 20.90

לכל מ"ר נוסף

- ב. מ 5,001 מ"ר עד 10,000 -מ"ר

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

780 782 קרקע תפוסה במשתלות, המקורות ביריעות פלסטיק, או בבניה קשיחה, ששטח הבניין שלהן או חלק ממנו מ בתת 452 .

סיווג

שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

14.73

קרקע תפוסה המשמשת לעריכת שמחות בתשלום ובלבד שהחיוב יחול על כל השנה שטח הקרקע - לכל מ"ר (בכל אזורי המס)

783

780

19.89

קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית 1 א. בשטח של עד 10,000 מ"ר ; לכל מ"ר

2.29 1.15 0.58 0.28

; מ"ר

,000 300

ועד מ"ר

ב. לכל מ"ר שמעל ,000 10 ג. לכל מ"ר שמעל ,000 300 ד. לכל מ"ר שמעל ,000 750

785

780

; מ"ר

,000 750

ועד מ"ר

; מ"ר

קרקע תפוסה (למעט קרקע כמפורט בסיווגים ראשיים 600,700,780,790 בחלק זה וכן למעט קרקע תפוסה למבנים המסווגים בסיווג ראשי 100 .) 1 . קרקע תפוסה עד 100 - מ"ר לכל מ"ר

20.74

מ"ר

2 . קרקע תפוסה מעל 100

799

799

31.60 20.74 19.94

לכל מ"ר

- מ"ר

א. עד 5,000

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

5,001 מ"ר עד 10,000

-מב.

- ג. מ 10,001 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

1 מערכת סולארית כהגדרתה בתקנות ההסדרים במשק המדינה(ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(תיקון),התשע"ו - 2015

כמפורט להלן:

,אשר אינה

וולטאית או תרמו סולארית

– מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש בטכנולוגיה פוטו -

סולארית"

""מערכת

לכללי משק החשמל(עסקאות עם

) להגדרה " מתקן אנרגיה מתחדשת" שבסעיף 1

עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בפסקה ( 2

.

"

2000

ספק שירות חיוני),התש"ס -

אושר במועצת העיר בתאריך 01-07-2020

נוסח סופי –

של צו הארנונה לשנת 2021 –

עמוד 14 מתוך 22

Made with FlippingBook - Online magazine maker