צו הארנונה לשנת 2021 - נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 0

ארנונה לשנת 2021

הצו

אגף הגביה

מנהל הכספים -

4 ) מבחן הכנסה בעל הכנסה חודשית ממוצעת, לרבות זכאי קצבאות , גמלאות, ואבטחת הכנסה - יקבל הנחה בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בנכס, בשיעור מדורג, עד למספר המ"ר משטח הדירה,

אתו

כדלקמן:

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים בשנת הכספים 2020 1

20%

40%

60%

80%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

מעל 3,755 ועד 5,300 מעל 5,634 ועד 7,951 מעל 6,535 ועד 9,223 מעל 7,436 ועד 10,494 מעל 9,411 ועד 13,282

מעל 3,322 ועד 3,755 מעל 4,984 ועד 5,634 מעל 5,781 ועד 6,535 מעל 6,578 ועד 7,436 מעל 8,325 ועד 9,411

מעל 2,889 ועד 3,322 מעל 4,334 ועד 4,984 מעל 5,027 ועד 5,781 מעל 5,720 ועד 6,578 מעל 7,239 ועד 8,325

עד 2,889 עד 4,334 עד 5,027 עד 5,720

100 100 100 100 100

1 2 3 4 5

7,239

עד

מעל 11,387 ועד 16,070

מעל 10,073 ועד 11,387

מעל 8,759 ועד 10,073

עד 8,759

100

6

30%

50%

70%

90%

שיעור ההנחה:

למ"ר

מספר נפשות

מעל 13,362 ועד 18,858 מעל 15,338 ועד 21,646 מעל 17,313 ועד 24,434

מעל 11,821 ועד 13,362 מעל 13,568 ועד 15,338 מעל 15,316 ועד 17,313

מעל 10,279 ועד 11,821 מעל 11,798 ועד 13,568 מעל 13,318 ועד 15,316

עד 10,279 עד 11,798 עד 13,318 עד 1,480

150 150 150

7 8 9

10

עד 2,715 לנפש

עד 1,924

עד 1,702

150

ומעלה

לנפש

לנפש

לנפש

להלן עיקר ההגדרות ל"הכנסה" המתייחסות לסעיף מבחן ההכנסה : - הכנסה הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים , , אתו לרבות ילד במשפחה אומנ ,ה מכל מקור הכנסה שהוא , לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, כמפורט בתקנות למעט 2 :

- קים ד' ו יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה),

קצבה המשולמת לפי פר

(1 )

2010 .

- התש"ע

(2 ) מחצית מהכנסתם החודשית של בן/ים או בת/נות המתגוררים עם המחזיק בנכס.

לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת בלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מהכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום; בפסקת משנה זאת, "שכר מינימום" - שכר מינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 , בשיעורו המעודכן ל - 1 בינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה. (3 ) דמי שכירות שמ קבל אדם בעד השכרת דירתו - בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו. (4 ) תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008 .

5 ) סייג להנחות על חלק מהנכס

זכאי להנחה המחזיק בחלק מהנכס , יחד עם מחזיקים נוספים , שאינם זכאים להנחה , יראו אותו - לצורך יישום ההנחה - כמחזיק בנכס בשיעור אחזקתו היחסית, אך לא י ותר ממגבלת השטח שנקבעה לכל הנחה.

1 סכומי ההכנסות בטבלה הינם בהתאם לתקנות ההסד רים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ( 2020 . בהתאם לתקנה זו רשאי המ חזיק בנכס לבחור כי ההנחה תחושב לפי ממוצע הכנסה בחודשים אוקטובר - נובמבר - דצמבר 2020 או לפי ממוצע הכנסות של כל שנת 2020 . 2 על פי תיקון לחוק אומנה לילדים, התשע"ו - 2016 , לא יילקחו במבחן ההכנסה תשלומים המשולמים למשפחת אומנה. מס' 2 ) , התשפ -"א

תיקון

אושר במועצת העיר בתאריך 01-07-2020

נוסח סופי –

של צו הארנונה לשנת 2021 –

עמוד 16 מתוך 22

Made with FlippingBook - Online magazine maker