צו הארנונה לשנת 2021 - נוסח סופי - אושר במועצת העיר בתאריך 0

ארנונה לשנת 2021

הצו

אגף הגביה

מנהל הכספים -

ארנונה כללית על עסקים

עמוד - חלק ב' סיווג סיווג

למ"ר לשנה ₪ ב

התעריפים

תת

סיווג

תיאור המבנים

ראשי

אזור ד אזור ה

אזור ב אזור ג

אזור א

מבנים המשמשים לעסקים לרבות: מסחר, רשתות שווק, מרכולים, בתי אוכל, בתי קפה, שרותי בידור, שטחים משותפים בקניונים ובמרכזים מסחריים, משרדים, מוסדות ציבור, ש י רותים, דירות מגורים בהם מתנהלת פעילות עסקית. דוכנים בקניונים הנכללים בסעיף זה. שטח המבנה

301 302 303 309 318 324 804 319

לכל מ"ר

- מ"ר

א. עד 20

170.81

174.79

181.88

188.46

203.43

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ב. מ 21 מ"ר עד 40

230.37

235.44

245.28

254.09

271.50

300

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ג. מ 41 מ"ר עד 60

259.28

265.92

276.06

286.12

307.29

ד. מ 61 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

289.19

295.47

307.93

319.10

342.09

מעברים להולכי רגל בקניונים / מרכזים מסחריים סגורים - לכל מ"ר

320

71.05

72.58

75.65

78.38

84.04

מהתעריף

הערה - מחזיק המשתמש בנוסף לשטח העסק גם בשטחי מעברים בקניונים המיועדים למעבר חופשי של הציבור יחויב ב - 40%

דלעיל, לכל מ"ר נוסף התפוס על ידו ומשמש אותו.

301-303 , 318

המפורט בתתי

מבנים המשמשים להפצת וחלוקת סחורות, אולמות תצוגה, ארכיונ ים, אחסנת טובי ן של עסקים הנמצאים מחוץ לאשדוד. שטח המבנה

353 354 355

לכל מ"ר

- מ"ר

א. עד 20

170.81

174.79

181.88

188.46

203.43

300

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ב. מ 21 מ"ר עד 40

230.37

235.44

245.28

254.09

271.50

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ג. מ 41 מ"ר עד 60

259.28

265.92

276.06

286.12

307.29

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ד. מ 61 מ"ר עד 100

289.19

295.47

307.93

319.10

342.09

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ה. מ 101 מ"ר עד 150

81.20

83.05

86.46

89.90

95.49

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

97.40

99.66

103.74

107.83

114.57

לעסקים הנמצאים באזור התעשייה אשר אינם משמשים לממכר מזון, ו/או מוצריו, או למשרדים. לא יכללו בסוג נכס זה עסקים הנמצאים באזור התעשייה הגובל ברח' ז'בוטינסקי בדרום, ברח' בעלי מלאכה במזרח, ברח' הבושם בצפון ובכביש D (הנמל) במערב. שטח המבנה

טקסטיל

לכל מ"ר

- מ"ר

א. עד 20

170.81

174.79

181.88

188.46

203.43

359

300

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

21 מ"ר עד 40

ב. מ

230.37

235.44

245.28

254.09

271.50

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ג. מ 41 מ"ר עד 60

259.28

265.92

276.06

286.12

307.29

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ד. מ 61 מ"ר עד 100

289.19

295.47

307.93

319.10

342.09

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

150

עד מ"ר

ה. מ 101

113.29

115.90

120.62

125.43

133.27

ו. מ 151 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

135.94

139.07

144.74

150.51

159.90

תחנות תדלוק מבנים המשמשים לתחנות תדלוק שטח המבנה א. עד 20 - מ"ר לכל מ"ר

157.07

174.79

181.88

188.46

203.43

360

300

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ב. מ 21 מ"ר עד 40

211.33

235.44

245.28

254.09

271.50

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ג. מ 41 מ"ר עד 60

238.37

265.92

276.06

286.12

307.29

לכל מ"ר נוסף

- מ"ר

ד. מ 61 מ"ר עד 100

265.92 107.67

295.47 119.79

307.93 124.51

319.10 129.79

342.09 137.64

- ה. מ 101 מ"ר ומעלה - לכל מ"ר נוסף

אושר במועצת העיר בתאריך 01-07-2020

נוסח סופי –

של צו הארנונה לשנת 2021 –

8 מתוך 22

Made with FlippingBook - Online magazine maker