צו-הארנונה-לשנת-2022-אושר-נוסח סופי במועצת-העיר-בתאריך-02-06

צו הארנונה לשנת 20221
צו הארנונה לשנת 20221
צו הארנונה לשנת 20221
תוכן עניינים2
מבוא3
4) חיוב עפ"י השימוש3
5) אזורי מס3
6) הגדרת מיבנה ושטח מיבנה לצורך צו הארנונה כולו3
א) הגדרת מיבנה.3
ב) שטח מיבנה3
ג) חיובים4
7) מעברים/שטחים משותפים בקניונים/מרכזים מסחריים סגורים4
8) בנייני משרדים4
9) קרקע תפוסה4
10) מועדי תשלום הארנונה לשנת 20224
11) הסדרי תשלומים4
12) מתן אישורים / תעודות5
חלק ראשון – א' - ארנונה כללית על נכסים המשמשים למגורים5
חלק שני - ארנונה כללית על נכסים שאינם משמשים למגורים6
הגדרת אזורי מס ברחבי העיר6
1) אזור מס א'6
2) אזור מס ב'7
3) אזור מס ג'7
4) אזור מס ד'7
5) אזור מס ה'7
חלק ב' - ארנונה כללית על עסקים8
חלק ג' - ארנונה כללית על תעשייה מלאכה ואחרים12
חלק ד'(1) - ארנונה כללית על אדמה חקלאית13
חלק ד'(2) - ארנונה כללית על קרקע תפוסה14
חלק ה' - פטורים והנחות15
1) הורה עצמאי15
2) נכים15
3) זכאי גמלאות.15
חלק ו' – יזמות17
הנחות לתעשייה:17
שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה17
חלק ז' - פטורים והנחות אחרות, תנאים כלליים18
1. פטור מארנונה לבניין חדש שאין משתמשים בו18
2. פטור מארנונה לבניין ריק ולא בשימוש18
3. קרקע שאינה תפוסה קרקע שאינה אדמת בור או אדמת בנין, ומבקשים פטור מחיוב בגין קרקע תפוסה, תקבל פטור זה19
4. הצטברות ההנחה19
5. תקפות ההנחה19
נספח א' לצו הארנונה20
נספח ב' לצו הארנונה21

Made with FlippingBook Annual report maker