5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

דבר ראש מינהל משאבי אנוש

הקורונה, המגיפה העולמית ששינתה במהירות את חיינו ואת הדרך שבה אנחנו עובדים, הציבה את הארגון מול דילמות חדשות וכבדות משקל. הצד המובן מאליו של ההתמודדות עם הנגיף הוא הצד הטכני והטכנולוגי של עבודה מרחוק. אולם ניהול המשאב האנושי של ארגון, כשהעובדים נמצאים בבית, בבידוד או לצד אנשים חולים, עם המשפחה או לבד, בסיטואציות פרטיות וסבוכות מעלה דילמות וסוגיות ניהוליות לא פשוטות. איך מבצעים מעבר חד שכזה ומשנים במהירות הבזק את שגרת יומנו ומנהלים סדר יום, פגישות וידאו ופרויקטים, כשהעובדים נמצאים בבית. השאלה המרכזית עימה התמודדנו הייתה איך מפרידים בין הבית לעבודה ומנהלים את התקשורת ברגישות מבלי לחדור לפרטיות העובדים, להעניק אמון ולשמור על סביבת עבודה נעימה כשהעובד אינו מצוי במשרד, ואיך משמרים עובדים פרודוקטיביים המחוברים לארגון ולמשימה באמצעות עבודה מרחוק ומקיימים תקשורת בלתי פורמלית תוך עמידה

ביעדים, במשימות ובמטלות שוטפות בשגרה ולצד חירום. בעוד שהמגזר הציבורי מתאים עצמו לפרטי התאימו עצמן הרשויות המקומיות בתחילת המשבר לעולם העבודה מרחוק. בהנחיית מנכ"ל העירייה החלה הרשות להפשיל שרוולים ולהטמיע את מדיניות ופעילות העבודה מרחוק. באמצעות אסטרטגיית עבודה מרחוק בזמן חירום יצרנו פיילוט, אשר במהלכו בוצע סקר מקיף. הוסקו מסקנותיו הופקו לקחיו, ובעקבותיהם גובשה מדיניות הפעלת עבודה מרחוק התואמת צרכי רשות. ברצוני לשתף אתכם כי ממצאי סקר עבודה מרחוק שפכו אור בתקופה כה מעורפלת והוצגה שביעות רצון נרחבת מפעילות העבודה מהבית. דווח, הן מצד המנהלים והן מצד העובדים, כי נמדדו תפוקות העבודה בהתאם לתוכנית מנהלים שהוגדרה וכי ההתנסות המסיבית בתקופת הפיילוט היוותה שבירת פרדיגמה ועוררה בחינה רצינית ליצירת עידן תעסוקתי חדש ושונה.

3

דבר ראש מינהל משאבי אנוש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker