5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש מדריך לשימוש בזום

עיריית

אשדוד

אגף מערכות מידע ומחשוב

יפתח החלון הבא :

על מנת לתאם פגישה עתידית אנו נבחר בקטגוריית:

31

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker