5556 ASH370804_Eiriya_Merahok1 oved

ניהול משימות באאוטלוק

עיריית אשדוד המחלקה לפיתוח, הדרכה ואו"ש

נמלא את הפרטים הרלוונטיים

כדי ליצור משימה חדשה לביצוע (עבודה עצמית ויצירת סדר) עלינו ללחוץ על האייקון – משימה חדשה גם בלבד,

מצד העובד -

כאן

פשוט ללא הקצאת משימה ונשמור.

במידה והעובד רוצה ליידע את המנהל על מצב המשימה - לאחר שימרת המשימה ולאחר עדכון סטטוס המצב - אחוז ביצוע/ עדיפות. יש להיכנס למשימה מחדש וללחוץ על האייקון - שלח דוח מצב . לאחר הלחיצה ייפתח החלון הבא:

52

3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker