5707_ASH370899_meidaon_ganei_yeladim (2)

רישום לגני הילדים

הודעות חשובות "שירותים בקליק" - שירותים דיגיטליים לתושב

כחלק משדרוג המערכות העירוניות ומתוך כוונה לתת שירות מיטבי www.ashdod.muni.il ריכזנו עבורכם באתר העירוני לתושב אפשרות להגשת בקשות באמצעות טפסים דיגיטליים, כך תוכלו לחסוך זמן יקר ולבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן. במערך החינוך תוכלו למצוא: רישום למוסדות חינוך (לגנים ולכיתות א') • הגשת בקשות העברה בין מוסדות החינוך (לכיתות ב'-ו') • בקשה לביטול רישום • בקשה לאישור לימודי חוץ • זימון תורים למחלקת רישום באמצעות האינטרנט • זימון שיחת וידאו עם נציגת המחלקה • הורים המעוניינים בסיוע בתהליכים אלו יצרו קשר עם מחלקת או באמצעות rishum@ashdod.muni.il רישום באמצעות המייל ונציגת הרישום תעמוד לרשותכם. 08-9568282 ' טלפון מס תלמידים המיועדים להמשיך ללמוד שיבוץ אוטומטי לגני ילדים: באותו גן ישובצו לגן באופן אוטומטי ואין צורך לבצע רישום אינטרנטי. הודעות על שיבוץ אוטומטי ישלחו להורים במייל ובמסרון. הורים שאינם מעוניינים בשיבוץ באותו גן יוכלו להגיש בקשת העברה בפורטל העברות באתר העירוני. הרישום לצהרונים (צמ"ח) יבוצע על ידי צהרונים בגני ילדים - החברה העירונית למתנסי"ם באתר רישום לצהרונים שיפתח .2021 במהלך חודש מאי

2021 שנת הלימודים תשפ״ב רישום לגני ילדים 5

Made with FlippingBook flipbook maker