הנחיות מרחביות פארק לכיש- חוברת דפדוף

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

הנחיות לשכונת קרית פארק לכיש

10

1

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

:ד" תמהיל יח

חלוקת יחידות הדיור במגרש תעשה עפ " י החלוקה הבאה :

40% מיחידות הדיור עד 75 ר"מ

A B

C

C

40% עד 100 ר "מ

C D E

E

E

20% מעל 100 ר"מ

השטח הינו שטח הדירה לשימוש עיקרי ( כולל ממ )ד"

D

D

B

B

A A

דוגמא לחלוקת יחידות הדיור במגרש

2

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

• העמדת המבנים תעשה באופן חזית שייצר העמדת המבנים ומרחב הרחוב :

• רוחב שביל הכניסה המוביל למבנה לא יפחת מ 2.5 .'מ • תישמר רצועת הליכה מרוצפת ברוחב שלא יפחת מ -1.7

, רציפה במקרים

מרקמית

' מ מפתח הכניסה למבנה

להציג לובי משותף שני לכל

בהם מתוכננים 2 יש מגרש אותו על מבנים

ועד למדרכה הגובלת במגרש . • יש להתקין מתקן לקשירת אופניים בקומת הקרקע בחזית הפונה לרחוב . מקום עגינה 1 .ד" לכל יח • לא יותרו קירות מרתף אנכיים גלויים מעל מישור פיתוח הנוף המתוכנן . • לא תותר הקמת גדר או כל חציצה בין הרחוב למרחב החזית הפתוח , למעט מתקני ישיבה בנויים . • גדרות צדדיות ואחוריות בין הבניינים יהיו בגובה שלא יעלה על 1.1 מטר ברוטו כולל מסד בגובה 30 , מ"ס ממפלס הפיתוח , לפי הנמוך ולא יפחת מ 1.1 .'מ

מבנים . סמוכים • מיקום המבנים יהיה ככל הניתן בעומק המגרש כדי לייצר מרחב פתוח משותף נטול גדרות המשמש גדולה חצר פתוחה בחזית הפונה . לרחוב • בתים במגרשים פינתיים יקבלו התייחסות ספציפית לשתי החזיתות הראשיות לרבות טיפול ייחודי במרחב . הרחוב • במרחב החזית הפתוח ימוקמו / ספסלים מתקני ישיבה , בנויים במספר יחידות נפרדות , באורך כולל יפחת שלא מ 8 . מטר הספסלים / מתקני הישיבה יהיו בגובה תיקני ומחומרים בעלי חיים אורך ועמידות גבוהים , מבטון משולב , בעץ יתאימו לריהוט העירוני ככל . הקיים אחר מוצר שיוצע יש לאשרו מול אדריכל . העיר • ניתן לשלב מתקן את הישיבה כחלק ממערך . האדניות יש • לתכנן השהיה וחלחול , במרחב החזית . הפתוח • שטחים מחלחלים יכולים שיהיו מגוננים מצופים או בחומר , חצץ ( חדיר אבן , מנקזת חלוקים וכדומה כולל תשתית .) מתאימה במידה ונעשה שימוש בחומר חדיר למחצה ( לדוגמא יש,) דשא אבן להכפיל היקף את השטח המחלחל בהתאמה . יש • לשמר רצועת גינון לשתילה ברוחב 2 . בחזית מטר • גינון תקרת מעל או קרקעי תת חניון במרפסות יעשה בתאי שתילה עיליים אשר יפחת לא עומקם -מ 1 .'מ יחשב לא זה שטח במניין השטח . המחלחל

: העזר

תשתיות ברצועת • מרכיבי תשתית

: עילית

. חשמל

, טלפון עמודי

- עמודי

• מרכיבי -תת תשתית : קרקעית - פתחי ביקורת לתשתיות ציבוריות במרחב הציבורי ( מכסי מערכות מים , , חשמל ביוב וניקוז , פתחי אוורור לתנועה תת - קרקעית וכו ' ) יעשו מיצוקת ברזל עם הטבעה של לוגו עיריית אשדוד .

סמל מכסה עיריית אשדד

מקומות ישיבה

מרחב החזית הפתוח

3

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הצללות המרחב הפתוח : הנחיות מרחביות לקרית פארק

• יש להגיש במסגרת תכנית הפיתוח תכנית הצללות אשר תוצג בשלוש שונות שעות בחודש ( יוני 10:00 , 12:00 , 15:00 ) לפי הפירוט : הבא • 100% ג"ע הצללה משטחי . הישיבה • 40% הצללה לפחות בשטחי השהייה המיועדים לדיירי . הבניין • 20% הצללה שטח מכלל המגרש המפותח ללא ( שטח .) המבנה • 70% משטחי ההצללה לפחות יעשו י"ע נטיעת . עצים • אלמנט הצללה ( בנוי יעלה לא) פרגולות על 30% מסך ההצללה . במגרש

פיסול במרחב הציבורי • במגרשים פינתיים המקצים שטחים או פ"שצ/פ"שפ שטחי

מפותחים מעל

, דונם

10

( ששטחם המצטבר בתכנית מעל ) אחת

במגרשים

0.5 או/ו, דונם

ספסלי ישיבה מוצלים

פסל ) הראשית שלא אורך / בגובה

( הבניין בסמיכות לכניסה

יוצב בחזית

יפחת מ 1X2 .'מ • הפיסול יוצב ברחבה פתוחה ויבנה מחומרים

. עמידים עיצוב הפסל

. העיר

ומיקומו יאושר י"ע אדריכל

פיסול במרחב הציבורי

4

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

מסד הבניין :

פעילה ברמת

• חזית קומת הקרקע תהיה שקופה ובעלת מאפיינים חזית של

למבנה מעל 25

10 , לפחות ר"מ

5 ומעלה ד"יח

• חדר עגלות ואופניים : של מבנה

כלל דיירי . הבניין • לובי כניסה יעלה לא

0.5 ד"יח לכל ר"מ

של תוספת ד"יח

יחושב לפי

. מטר במבנה של 24-4 -ד"יח למבנה של 25 ומעלה ד"יח

6

גובה על

-מ 2 מחסן או ר"מ

לדירה בשטח יפחת שלא

: לדיירים עדיפות אחד מחסן

• מחסן

–60

-מ פחות 15 .ר"מ -ו קומות 60 לובי -ד"יח

2.0 ולא , ליחידה ר"מ

הקרקע או במרתף המחולק לתאי

משותף אחד בשטח של 20 בקומת ר"מ

( כפול בגובה 2 שלא ) קומות

למבנה מעל 12

.ר"מ

משטח

בכל מקרה הגישה למחסן רק תהיה

אחסון בגודל 1.5 .ד"יחכל עבור ר"מ

יפחת -מ 100 .ר"מ • קירות הבניין ירדו אל"

. המשותף

המבנה

הפניית קירות

" הקרקע בצורה תותר לא. המשכית

על 4.5 .'מ

. מהדירה גובה יעלה לא המחסן

חלק

יהיה לא המחסן

. הרחוב

אטומים חזית אל

. המשותף

מחסנים בשטח

• בחצר בנין מגורים להציב אין – משותף

.גן דירות

יותרו לא •

וכלי גינה וניקיון עם אפשרות לכניסה

: המבנה 6 למבנה ר"מ

• מחסן לאחזקת

. גלויה

תהיה מוסתרת צנרת תותר לא. במלואה

( צנרת אופקית ) אנכית או

. חיצונית

• יתוכנן פיר תשתיות ייעודי למזגנים חדרי כל עבור . השינה • פתחי אוורור מהמרתפים ומהמחסנים יופנו לחזית הצדית או האחורית וישולבו בעבודות . הפיתוח • במקרה פתחי בו אוורור פונים למקומות הם, אדם הומי יתוכננו גובה עד 60

קדמי

מחסנים בניין בקו

יוצבו לא

המבנים יהיה עד 0.5 'מ מעל מפלס המדרכה הסמוכה למעט

• 0.00 כל של

במגרשים המצויינים בטבלת ההקלות המצורפת .

. מהמבנה

כחלק

בפיתוח יעוצבו או

200 וישולבו מ"ס

גובה מעל אומ"ס

. הפתוח

החזית

• חדרים טכניים יוסתרו ולא יופנו ישירות מרחב אל

, דיירים למבנה

למועדון

25 חובה אין ד"יח

: דיירים למבנה עד של

• מועדון

–50 . לפחות ר"מ

25 ומעלה ד"יח

מעל של

לובי כניסה

חדר עגלות ואופניים

5

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

ראש : הבנין • ראש הבניין יהיה המשכי לגוף חזות ( הבניין .) מונוליטית • לחלופין ראש הבניין יתוכנן בנסיגה או בחריגה מקונטור הקומות הטיפוסיות בנפח משמעותי ביחס ( .) לבניין יש • להקפיד על שמירת עם רצף קונטור הקומות הטיפוסיות בהיקף שלא יפחת -מ 50% מקירות המעטפת . • מומלץ שהתכנון יהיה , פשוט מאופק ומינימליסטי יש. להימנע ככל הניתן ממחוות אדריכליות לא תותר לא. ברורות גג סיומת . רעפים או/ו משופע • חזית : חמישית גינון שילוב על מומלץ בגגות ויצירת חזית חמישית ירוקה . בשטח הנותר מנסיגת הקומות . העליונות • תותר לא הבלטת הקומה העליונה מרפסת או מעבר הגג לקונטור הקומה הטיפוסית . תותר הבלטה כחלק מהעיצוב האדריכלי ובלבד שההבלטה עד 0.5 . מטר תישמר זיקה והתאמה לחזות ועיצוב הבניינים הסמוכים ( על שמירה .) המרקם • מחסן בקומת הגג המוצמד ,ד"ליח ובמרפסת יבנה –גג צמוד לקיר המבנה ( הגג על , לגג עליה חדרי , מעלית חדר יש) מדרגות לצמצם ככל נראות את הניתן . המחסן • המחסן יבנה מחומרי גמר המבנה ולא הקיים יותר שימוש בחומרים . קלים

: הבנין

גוף

הבניין יהיה המשכי ויתוכנן כמונוליטי . יחולק למספר נפחים משמעותיים . יתאפשר ביטוי חזותי .)גוון או/ו חומר ( נפח לכל שונה יש • להימנע ככל הניתן ממחוות אדריכליות לא ללא או , ברורות הצדקה ( תכנונית כגון ) קישוטים , קשתות עמודים מעוטרים וכדומה . התכנון יהיה , פשוט מאופק ומינימליסטי . • גובה קומה טיפוסית מעל ( הקרקע הנמדד רצפה בין יפחת לא ) לרצפה מ 3.0 ולא מטר יעלה על 4.0 . מטר

גוף •

יותר , נדרשת חלוקת גוף , הקיים תוך התאמת המסד לרצף

• במפגש נמוך קיים מרקם עם בודד בנין של

, הבניין באופן שיתייחס למרקם

הבניינים . הסמוכים • תישמר זיקה והתאמה לחזות ועיצוב הבניינים הסמוכים ( על שמירה .) המרקם

. הרחוב עדיפות להפניית חלונות

הפניית קירות אטומים חזית אל

תותר לא •

מול חלון

החזית הצדית או האחורית לא( יותר לא ) קדמית

כלפי ד"ממ

. צרים

חלון במרווחים

• גודל יפחת לא שינה חדר מ 8.5 . נטו ר"מ • בדיקות איטום יעשו בהתאם לתקן ישראלי 'מס 1476 חלקים 1,2,3 .

6

גוף בניין מונוליטי

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: מרפסות • המרפסות יהיו חופפות ויקרו .זו את זו

" מדלגות ובלבד

" מרפסות

יותרו

. בחזית

קורות המשכיות המייצרות רצף ויזואלי

שהדילוג יוסתר ידי על

. אחיד חומרי

• המעקה ורכיביו יהיו תקניים ובטיחותיים . חיפוי המעקה יהיה

או , צבעונית

זכוכית

15% ( תותר לא

: המעקה זכוכית עד כהה או שקופה

רפלקטיבית ). • מסגרות בקווים אנכיים , לבן בגוון

בנוי מעקה

, אפור . שחור או כסוף

, שמנת

יחופה בהתאמה לגמר . החזית • ניקוז מרפסות יחובר למערכת תותר לא. הביוב . העירונית • המרפסת לא תבלוט ל מעבר 2 'מ ממישור • יש להציג אופציה לסגירת מרפסות פרט עם שטחי או הרחוב יותר לא. הגינון

שפיכה חופשית למרחב

חיבור ניקוז המרפסות למערכת הניקוז

. החזית

אחיד התואם פרזול את

המבנה ומאושר י"ע קונסטרוקטור .

: מצללות

. קירות המרווחים בין החלקים האטומים במצללה

• המצללה ללא תהיה

. משטחה משטח קירוי שקוף כדוגמת

לפחות 40%

יחולקו באופן ויהוו שווה

מצללה בקומת הגג

יחשבו במניין השטח האטום .זה לעניין

זכוכית או פוליקרבונט לא שקוף

מתקפל בקומות הביניים ובקומת ,הגג למעט

, סוכך סוכך או . הקרקע הסוכך או הגגון

• יותר , גגון

. למבנה

יחובר באחת מפאותיו

בקומת

המתקפל יתוכנן באופן שישתלב בעיצוב הבניין

, הגגון הסוכך או , הסוכך

, ברזנט PVC

, רשת

ובסביבתו . יבנה מחומרים קלים ,בד כגון ) בלבד . פרסום • בקומות הביניים תותר הקמת מצללה פרט לפי וכדומה ) , לבן בגוון ללא 'בז או אפור

הבניין לפי

לכל אחיד

. להיתר

כאופציה כחלק מהבקשה

יוצג אשר

, לעיל

הקריטריונים

7

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מסתורי כביסה :

, כביסה המשתלב בעיצוב

• בקשה להיתר בניה תכלול פתרון למסתורי

חזיתות . הבניין • מסתור הכביסה יבלוט לא

. הרחוב

יופנה לחזית

ולא הבניין

מחזית

מהחלופות שלהלן ובתנאי

כביסה יהיו אחת פ"ע

• חומרי מסתור של הגמר

: הבניין יותר חומר מסוג

שחומר הגמר המוצע משתלב בעיצוב חזיתות

, אדריכלי

, הבניין פלטות מתועשות בטון או

הגמר הראשי חזיתות של

לוחות ,עץ דמוי אלומיניום . • ניקוז רצפת מסתור הכביסה יחובר למערכת הניקוז . הבניין של

גוון

אחר יאושר פרטנית מול אדריכל

המסתור יהיה גוון כל.'בז או לבן או אפור

כותרת

. העיר • יש לתכנן מקום ייעודי להנחת מערכות . אוויר מיזוג

מסתור כביסה

: תאורה

. בלבד

• תאורת הבניין תעשה מתחומי המגרש

ישיר סנוור . עקיף או

זיהום יותר לא .אור

• התכנון יקפיד מניעת על

. הסביבה

• הבניין יואר באופן שמתחשב בנתוני

מגבלה להארת הכניסה ושטח

אין . ממותנת

: מגורים תאורה

• במתחמי

. המגרש • תאורת הפיתוח פונה אור על תתבסס • מומלץ להימנע מהצפת אור • התאורה תהיה בגוון תותר לא .חם צהוב

כלפי ( מטה מניעת .) סנוור

. הבניין

תאורת הצפה כלפי חלונות

תותר לא •

. בחזיתות

, המבנה

תאורה צבעונית ג"ע

. עצים

למעט תאורת

. המבנה

לתכנן את התאורה כחלק מעיצוב חזית להבליט אלמנטים אדריכליים .

יש • יש •

תאורת המבנה

8

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: שילוט

או הבניין

גג על , קבלנית

, יזם שם הצבת חברה או בנין שם

תותר לא •

מעטפת הבניין . העליונה • בכל כניסה יותר יזם שם אזכור חברה או בניין שםאו ,

בעלים או , קבלנית

חזית הבניין ובגודל שלא

המתכנן במפלס קומת הקרקע גבי על

שם או

, אזכור חובה להראותו בבקשה להיתר

ככל שמבוקש

יעלה על 1.2 .ר"מ

. הבניה • תותר הצבת אחד שלט

. כניסה

בלבד לכל

, אחיד בפינת

, ברחוב פרט לפי

הבית

להציב שילוט מספר של מואר

יש •

. הכניסה

, לרחוב ובגובה של 3 מטר ממפלס

החזית הפונה

מסתור מוני מים או בלוני גז

מערכות – הבנין מעבי מזגנים :

/ הקרקע במקום

/ מבנה במרפסות ג"ע/ . מסתור ובכל יותרו לא מקרה

• מעבי מזגנים ימוקמו גגג"ע

גלויים ג"ע

יעודי הכולל

במקום או מוצנע

לאפשר באופן התקנת

יש. לרחוב

חזיתות המבנה הראשיות הפונות

. אחזקה

המסתור גישה נוחה לצרכי

מיקום בלוני גז ו :מים" גמלי " • המתקנים לא ימוקמו בחזית הרחוב הראשי ובכל מקרה יוצנעו בתוך גדר בנוי וינעלו בדלתות אשר ישתלבו בפיתוח הגדר

חדרי טרנספורמציה :

• חדרי טרנספורמציה יהיו תת קרקעיים בתחום קונטור הבניין ויעוצבו כחלק אינטגרלי מהבניין . • החלקים הבנויים מעל הקרקע יחופו בהתאם לחיפוי הבנין , הסמוך מסגרות הפלדה בחדר הטרנספורמציה יהיו צבועות בתנור בגוון תואם לצבע החזיתות . • בסמוך לחדרי טרפו יהיה טיפול נופי להטמעת המבנה וריכוך המופע הויזואלי ופיתוח גמר עילי יהיה בהתאם לריצוף . • המצע העליון יהיה בגובה הפיתוח הגובל המחופה באבן משתלבת מסוג האבן המוצעת באתר . • לא יותר גידור החדר בגדר קלה כלפי הסביבה הפתוחה , אלא אם הינו מהווה חדר בנוי בקונטור המבנה .

מסתור למזגנים

מסתור מוני מים

9

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

שטחי תפעול וחניה : • החניה תהיה בתחום המגרש . • תקן החניה למגורים יהיה 1:1 (1 מקום חנייה לכל יחידת דיור ) • בנוסף תסופק חנייה לאורחים בכמות של 10% מיחידות הדיור בתוך גבולות המגרש . • שיפוע רמפת הירידה לחניון תת קרקעי יחל לפחות 5 ' מ בקו המגרש אלא אם נדרש אחרת מבחינה תנועתית . • מיקום הכניסות למגרשים ( הן לרמפות והן לרחבת כיבוי אש ) מופיע בנספח הבינוי והפיתוח מ"בקנ 1:500 ובנספחי התנועה לשכונה . שינוי במיקומים אלה יעשה באישור מהנדס העיר . • לא יתאפשר חיבור מוטורי למגרשים מרחובות שד ' הרצל ושד ' . בן גוריון למעט לרכב חירום ושירות עירוני . • חיבור החניון / דרך הגישה של המגרש לרחוב , יתבצע למפלס המדרכה , שברחוב .ע.א בעזרת לרכב עם מתן זכות קדימה להולכי הרגל ורוכבי האופניים שפוסעים ברחוב . • חניון תת קרקעי יהיה מקורה בתקרת בטון . • יציאת הולכי רגל תופרד מציר המיסעה

ההנחיות לתכנון של חניה

יהיה רמת שירות 1( קובץ פ"ע

• רמת השירות החניון של משרד התחבורה לא .)

2.40 .'מ

יאושרו מקומות חנייה ברוחב -מ פחות של

. שבמרתף

25% מהחניות

תתאפשר רמת שירות 2 עד עבור

, בלבד עבור

) בלבד יאושר במרתף

( הטוריות למגורים

• שיעור החניות הכפולות

. לתקן

מעבר

אותה יחידת ויהיה דיור

לשלב בתוכניות התנועה של הבניינים מיקום את

יש: לחניה

• שער חשמלי וכניסה המחסומים ועמדות

לתאם את מפלס הכניסה

יש.) שדרוש

ככל ( הבידוק

למגרשים עם המפלסים המתוכננים . ברחובות • יש לתאם את הכניסה למרתפים עם תכניות התנועה והפיתוח רחובות של . השכונה • ניתן שמיקום רחבות הכיבוי יהיה ברמפת ירידה ברחבת או , לחניון הכניסה . לבניין • רחבות : כיבוי סימון רחבת היערכות לכיבוי אש בתחום המגרש יעשה במסמרות נירוסטה • • מגרש 36 - פתרון החנייה במגרש 36 יהיה י"ע תכנון מתקן חנייה אוטומטי עם , מלא מעלית שנמצאת במפלס יש. הקרקע לדאוג במפלס הקרקע מול המעלית לאפשרות , רכבים שני של מעבר כאשר ישולב בזה עמדת המתנה לפחות לרכב . אחד • במגרשים שמשולבים מסחר ומגורים יש– לאפשר הפרדה בין פיזית שטחי התפעול לבין שטחי יחד . החנייה יש, זאת עם לתת הפרדה בין פיזית החניות למגורים לבין החניות . למסחר • מגרש 501 – יש לאפשר כניסות שתי מופרדות . למגרש רמפה , אחת עבור שימושי מגרש 501 במפלס 1-. רמפה , שנייה עבור מגרש האצטדיון במפלס 2- ו 3-. • בתכנון המפורט יוצגו האזורים המשותפים למגרשים השונים והשטחים המוצמדים .

10

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

חניית אופניים : • יש למקם חניית את

האופניים בתוך המבנים בשטחים מקורים ומוגנים . במקרים מיוחדים ובתיאום עם אדריכל העיר ניתן למקם את מתקני הקשירה בתחום המגרש מחוץ . למבנה • יש להקצות 1 מקום לקשירת אופניים בד"יח לכל 2 עמדות טעינה חשמליות לפחות לכל . כניסה • יש להציג חדר לאחסנת אופניים אשר ימצא בקרבת הכניסה בקומת הקרקע ושטחו יפתח לא מ 0.5 יחיד לכל ר"מ דיור קיימת ומוצעת לכל כניסה או 15 לפי ר"מ . הגדול • רוחב יפחת לא החדר מ 2 'מ והכניסה תהיה אליו מהמימד כך הרחב שניתן יהיה כל את לנצל . שטחו

מתקן מכפיל לאופניים

11

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

בניה ירוקה : • מטרת הבניה

: הירוקה הפחתת משאבי , המבנה חסכון בעלויות תפעול ותחזוקה וצמצום משמעותי בצריכת החשמל והמים ובעלויות התפעול של . הבית • כל בקשה תחויב בעמידה בתקן ישראלי .י.ת 5281 בהתאמה לסוג . הבניין • צבירת הניקוד ודירוגו הבניין של מינימום כוכב . אחד • יש להקפיד שימוש על מושכל בחומרי גלם בעלי רמת בידוד טוב תרמי ויעיל בגג בקירות ובחלונות יש, המבנה להקפיד על שימוש מושכל בהעמדת המבנה לצורך ניצול מרבי ומיטבי האור של הטבעי וזרימת . האוויר יש • לעשות שימוש בצמחיה מצלה והצללות בנויות . דרום בצד • מומלץ לעשות שימוש בגינון לשפר מ"ע אנכי את איקלום המבנה • יש להקפיד שימוש על באור . טבעי • ניצול האור הטבעי גם חוסך בעלויות הכרוכות בשימוש בתאורה מלאכותית . • יש להציג פתרונות להצללת , חזיתות החזית על בדגש . הדרומית תכנון הפתחים יאפשר אוורור טבעי . איכותי • יש להקפיד על תחלופת אוויר יעילה המצמצמת הצורך את באקלום . המבנה

פתח עליון לאוורור טבעי

כותרת

הצללת חזיתות

קישור למדריך לבניה ירוקה : http://assets.ilgbc.org/files/GreenRetrofit.pdf

12

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

המשך בניה ירוקה :

• יש להציג שימוש בבידוד תרמי משופר למעטפת המבנים והבטחת נוחות . תרמית • יש להימנע משימוש בחומרים בעלי מוליכות תרמית גבוהה או/ו רפלקטיביים כגון זכוכית בחזיתות המזרחיות והמערביות . המבנה של • יש להקפיד בידוד על הדירה מפני רעש מפגעי . חיצוניים • הלחות מהווה מפגע אסתטי ובריאותי . לחות מוגברת פוגעת במבנה ומהווה כר להתפתחות , עובש טחב ומזהמים נוספים הפוגעים בבריאות דיירי . הבית עובש וטחב מתפתחים במקומות לחים וחמים ובחללים סגורים ובלתי מאווררים כגון חדרי אמבטיה ומטבחים . • יש לדאוג לשימוש באוורור ותאורה טבעית במיוחד בחללים רטובים ובחללים בהם קיימת צפיפות משתמשים כגון חדרי ילדים . • לשם ניצול היתרונות קרינת של , השמש מומלץ למקם בחלק הדרומי הבית של את החדרים בהם מתקיימת פעילות במהלך חדר כגון היום העבודה חדר או , המגורים יזכו אלה באור נעים טבעי במהלך . היום שעות רוב

הצללת חזיתות

• יש לעשות שימוש בצמחיה כאלמנט חום מווסת • לצורך ייבוש כביסה וחסכון באנרגיה יש דירה בכל

להקצות שטח ייעודי אשר

. חיצוני

יאפשר שימוש במתקן ייבוש כביסה

בידוד חלונות

13

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

המשך בניה ירוקה :

מאפייני

, הבית החומרים , בנוי מהם

תלויה במבנה

• איכותו ויעילותו הבידוד של

, אוויר במטרה

, המקומי ועוד . חומרי הבידוד מתבססים כליאת על

האקלים

מהחוץ לפנים ולהפך .

הקור או החום

חדירת את לעכב

בשעות החמות של

ישירה שמש

הקיר המערבי החשוף

• יש להקפיד בידוד על

. היום • יש את לנצל

לצורך מיתון הטמפרטורה ישכן על ,

המאסה התרמית המבנה של

להימנע משימוש בחומרים קלים בעלי מאסה תרמית נמוכה . • יש לעודד כניסה ישירה שמש של בעונת , החורף ולצמצם כניסת ישירה שמש בעונת . הקיץ שטחי החלונות יעלו לא על 20% משטח . הרצפה • יש למקם רצועת חלונות עיליים אשר יאפשרו הוצאת .חם אויר • יש להקפיד שימוש על בהצללה אופקית פתח מעל החלון . הדרומי • בחזית המערבית והמזרחית מומלץ לתכנן חלונות קטנים יחסית : בעונת הקיץ חלונות הפונים למערב מאפשרים ישירה שמש של חדירה לתוך הבית בשעות אחר . הצהריים • בדומה לגודל את גם, החלונות ההצללות יש להתאים בבית חזית לכל . בנפרד בידוד החלונות של נכון יכלול התייחסות לסוג , הזיגוג לסוג החלון ולפרופיל .שלו יש,כן כמו להתייחס לסוג התריסים ולבידוד ארגז . התריס בחזיתות החשופות לשמש ישירה / מזרח ( יש) מערב להקפיד על התקנת בעל חלון זגוגית כפולה זכוכית בידודית בעלת או ציפוי LOW-E המצמצמת חדירת את . החום • יש להימנע מחלונות הזזה הנעים בתוך כיס בחלל הקיר משום שהם גורעים מאיטום ובידוד הקיר . • שיפור הבידוד התרמי יתרום גם לשיפור הבידוד האקוסטי של הבית מרעשים . חיצוניים

הצללת חלונות אופקית

הצללת לחזיתות אנכית

14

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

פיתוח שטח :

. הכניסה

מפותח ברכוש המשותף לכלל הדיירים בקומת

• / מגונן שטח

פרטיות ושטחי

יכללו גינות בו

לא, המגרש

גודלו יהיה לפחות 25% משטח

. הרחוב יתרת

בסמיכות ללובי ויופנה לחזית

, חניה 100 יהיו מתוכו ר"מ

הניתן

קרקע ככל אחת

השטח המגונן יפותח מחוץ לתכסית ' כיח הבניין

של 2 .'מ הכניסה לבניין מהרחוב ללובי עד

20 ומרוחב ר"מ

-מ תפחת שלא

תאושר כניסה ראשית . החניה תאי דרך

הבניין תהיה נגישה ורצופה לא.

כותרת

, פיסול עמודי

, הצללות

, ספסלים

• בתחום הפיתוח בחזית הבניין ימוקמו

תאורה ועצים .

. הגובלת

המפותח בחזית הבניין למדרכה

הצבת גדר השטח בין

תותר לא •

שטח המיועד

• מרחק מקסימאלי מדוד קרקעית מקצה מגרש לתא מנוקז

על 40 .א"מ

לחלחול יעלה לא

למקם שטחי השהיה וחלחול , במרחב החזית • שטחים מחלחלים יכולים שיהיו מגוננים מצופים או בחומר , חצץ ( חדיר חלוקים וכדומה ). במידה ונעשה שימוש בחומר חדיר למחצה ( לדוגמא ריצוף יש) מנקז להגדיל היקף את השטח המחלחל בהתאמה . • אבן משתלבת לא תחשב כשטח . חלחול • בנוסף לפתרונות בכל - לעיל מגרש יבוצעו בורות חלחול בקוטר 16 צול . הפתוח תבוצע בתחום המגרש ערוגת שתילה מדורגת כלפי השטח . קופינג רוחב הערוגה יהיה 20% קיר מגובה , הציבורי מדוד ממפלס המדרכה . הגובלת הערוגה תכיל תשתית לצמחיה כולל הכנה להשקיה וניקוז . רצועת השתילה י"ע תתוחזק . הרשות • יש להציג נטיעת עצים מצלים לפחות של בשטח 20% משטח הפיתוח של . המגרש הפיתוח האטום הפונה לשטח . הציבורי גובה הערוגה יהיה 30-40 כולל מ"ס 100 פתוח שטח ר"מ במגרש ולא –מ פחות 2 .'מינ מיקום הבורות יאושר י"ע יועץ . ניקוז הבורות יעשו פרט לפי . מאושר • במקרים גובה בהם הגדר הבנויה הפונה למרחב , הציבורי על עולה 2 ',מ

יש •

לכל אחד בור של ביחס

כותרת

15

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

פיתוח שטח :

לא יאושרו .

גידור או

• במגרשים הפונים למרחב ציבורי כניסה שער במקרים חריגים באישור אדריכל הוא העיר

שיאפשר להסתיר ,מים שעוני

, פילרים מתקני ככל ' וכד אשפה . הניתן • ריצוף שביל הכניסה לבניין יהיה המשכי לריצוף המדרכה הסמוכה מבחינת גוון האריחים ואופן ההנחה ויגיע חזית עד . המבנה • רצועות המעבר בין המדרכה למגרש תפותח ותגונן לריכוך המעבר בין חלל הרחוב לתחום . המגורים • בכל יש מגרש להציג רצועה / ערוגה מגוננת בתחום , המגרש ברוחב 2 'מ בחזית הפונה , לרחוב המאפשרת גינון ונטיעת . עצים • במידה וידרשו קירות פיתוח בגבולות המגרשים או בגבולות זיקות ההנאה גובה הגדרות הבנויות יהיה בין 30-60 באופן מ"ס יחייב שלא גדרות בטיחות . מעליהן הפרשי של במצב גובה מעל 60 ייבנו מ"ס / קירות שני הקיר ידורג לפחות של מרווח עם 1 'מ לצורך רצועת . גינון • בגבול מגרש גדר תותר בנויה בגובה מקסימלי של 50 ביחס מ"ס לגובה פני . הקרקע ישזה גובה מעל . הקיר את לדרג • ראש יהיה הקיר ולא מפולס יגיע -ל מעל 50 . פיתוח מפני מ"ס ניתן לדרג ראש את הקיר בקפיצות של 20 בהתאם מ"ס לשיפוע . המדרכה • פחי האשפה הטמונים ימוקמו בתוך . המגרש • מערכת השבילים בתוך המגרשים מקושרת למערכת המעברים הכלל שכונתית ומייצרת מערכת תנועה איכותית ומחזקת את הקישוריות בתוך . השכונה • ככל וקיים בצמוד פ"שצ למגרש מעבר או ציבורי יתוכנן חיבור המאפשר נגישות מהמגרש . סמוך פ"שצ אל הפרטי

16

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

ניהול נגר וניקוז :

בקשה להיתר תכלול

כל . בתחומן

• חצרות הבניינים יתוכננו להשהיית נגר

בקשה להיתר

כל . בתחומן

• חצרות הבניינים יתוכננו להשהיית נגר וחלחול

, מזגנים כולל פירוט הפיתוח ותאור

לרבות טיפול במי

סכמה לניהול נגר מי

יבטיח

כולל פירוט הפיתוח ותאור אשר טכני

תכלול סכמה לניהול נגר מי

שיגיעו

להציג כיצד יועברו נגר מי

יבטיח את האמור יש. לעיל

אשר טכני

האמור את . לעיל • בשולי מגרשים ככל הניתן תשמר רצועה מחלחלת לא יאושר שימוש בבורות חלחול כפתרון ניקוז . מחלחלת • אזורי ההשהיה יהיו בשטחי הגינון בנקודה הנמוכה • אזורים מרוצפים ירוצפו באבן • נגר עודפי מעל עילי 20 לדונם ב"קו

לחניונים תת קרקעיים מערכת אל הניקוז העירונית • בשולי מגרשים ככל הניתן תשמר רצועה מחלחלת ינוקז אליה . העילי יש להציג מימדי מינימום לרצועה כדי להבטיח תפיסה מקסימלית מעל ( 95 אחוז מעוצמת גשם איזורי שיא בתקופת של חזרה 20 .)שנה • מיקום בורות ההחדרה בשטחי הגינון יהיו בנקודה הנמוכה . ביותר נדרש להציג פרט מוסכם וסטנדרטי לבור , החדרה באופן שיבטיח וימנע ריכוז יתושים יש להתייחס בתכנון סביבת בור ההחדרה מופע "ל של " הקיץ . המקום • במגרשים בהם תחום החניון גבול לקו חופף , המגרש ישולב פתרון לניקוז כחלק אינטגרלי ממבנה . החניון • ככל שיתוכננו גגות ירוקים יש, להבטיח פתרון בטיחותי לתחזוקת הגגות ולאחזקת , הנטיעות כולל , גזם פינוי עלים ועשב גגות על . אלה יתוכננו מערכות תשתית לגגות ירוקים ומערכת ניקוז לנטיעה במצע . מנותק הנגר

. העילי

הנגר

ינוקז אליה

. העירונית

ינותבו אל מערכת הניקוז

. למגרש

. ביותר

לתכנן את הגבהים במגרש באופן

• במגרשי מגורים הסמוכים לשצפים יש- שעודפי הנגר העילי ינותבו לכיוון .פ" השצ • במגרשים בהם תחום החניון לקו חופף

, במגרש ישולב פתרון לניקוז כחלק

. החניון

אינטגרלי ממבנה

• גגות על הבניינים יתוכננו מערכות תשתית לגגות ירוקים ומערכת ניקוז . מנותק • תכנית גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל במגרש יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהווה תנאי למתן טופס 4. • ככל יש הניתן לקבוע שטחי את הגינון במפלס נמוך ממפלס השבילים והשטחים המרוצפים . • בשטחים הפתוחים ישולבו אמצעים להשהיית נגר . עילי תכנון השטחים בהם ישולבו אמצעים יעשה אלה י"ע אדריכל הנוף בשיתוף . הידרולוג • יש לתכנן ניקוז פני של הקרקע בתוך , המגרש בשיפוע יקטן שלא מ 1.5% . עודפי המים מעבר לחלחול האמור יוצאו לרחוב .פ" לשצ או • יש לסמן כיוון חיצי ניקוז ואחוזי שיפוע בתכנית קומת וכן , הקרקע מפלסי פיתוח מתוכננים בכל פינות המגרש וכן בכל ישבו מקום הפרשים בין מפלסי . הפיתוח • בנוסף לפתרונות מגרש בכל - לעיל יבוצעו בורות , חלחול מיקומם , הסופי קוטרם ועומקם יקבע י"ע יועץ ניקוז ויאושר ידי על מהנדס מי או העיר . מטעמו הבורות יעשו פרט לפי . מאושר עומק הבורות יהיה בהתאם להנחיות יועץ הקרקע להגיע מנת על לאדמה . מחלחלת לנטיעה במצע

בור חלחול 16 פרט - צול

בור חלחול

17

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

גינון בתחום המגרש :

• תכנית גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל במגרש יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהווה תנאי למתן טופס 4. • יש לטעת עץ אחד לפחות בכל 50 "מ ר פנויים במגרש ( . רדיוס נוף כ 4 ). מ חישוב העומסים על גגות הבטון יקח בחשבון את מילוי אדמת הגינון או מצע גידול אחר , עבור העצים וכן את עומסי המנופים ובמות ההרמה שידרשו לתחזוקה השוטפת . • תכנית גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל במגרש יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהווה תנאי למתן טופס 4 . בבחירת סוג העצים ומיקומם במגרש יש לקחת בחשבון את משטר הרוחות הנתון ולקבל את אישור מחלקת הגינון של העיריה . יש להציג תכניות לניקוז עודפי השקייה באופן שימנע הצטברות מים כלואים והתפתחות מטענים אורגניים על גבי שכבות האיטום של גגות הבטון . • יש לשלב את מי המזגנים בתכנון ההשקיה , ומערכת ניהול נגר כוללת של המגרש .

• שטחי הגינון במגרשים יהיו בכפוף להנחיות מחלקת גינון של העירייה - ובהתאם לרשימת צמחים מומלצים . • הנטיעות יהיו בדגש של יצירת תשתית צל בתחום המגרש בהתאם לכיוון . השמש • באזורים בתחום המגרש שאינם על גג חניון - ירוכזו נטיעות לתשתית צל עם תת קרקע מיטבי • שטחי גינון מעל גגות חניון יהיו במצע גינון בעומק של לפחות 1 מ על מנת לספק תת קרקע איכותי . • תכנון הצמחיה יעשה תוך שמירה על מבט פתוח בין חזיתות המבואה לובי / והרחוב . • חצרות הבניינים ישמשו בעיקר כשטחים מגוננים . במגרש מגורים אחוז שטחי הגינון יגיע לפחות ל 30% משטח המגרש . • יש לטעת עץ אחד לפחות בכל 50 "מ ר פנויים במגרש (. רדיוס נוף כ 4 )מ • עומק מצע השתילה על תקרת בטון לא יפחת מ 1 . מ למעט באזורי תשתית בהם ניתן להגיע לעומק מינמלי של 50 ". סמ שטח בעומק 50 מ לא "ס יעלה על 30% מסך שטח הגינון במגרש . • בנטיעת עצים ע " ג תקרת בטון יש לספק לכל עץ 8 "מ ק של אדמה מצע / גנני בעומק מינימלי של 1 .' מ • בתכנית הפיתוח בשלב היתר הבניה יש להציג תכניות גינון , , השקיה ורשימת הצמחיה כתנאי למתן טופס 4 . • תכנית גינון והשקיה ופירוט הצמחייה שתישתל במגרש יהיו חלק מתכנית הפיתוח והם יאושרו בשלב היתר הבניה וביצוען יהווה תנאי למתן טופס 4.

110 מ"ס

משרביה

צמחיה

X

בריכה בחזית אחורית או צדדית

30 מ"ס

X 20%

18

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

הנחיות מרחביות לקרית פארק

: תברואה

על 90 ופתח הזריקה יהיה

יעלה לא הטמון

30 גובה –)ד"יח

• טמון לכל ( קרקע

בין 105 - 115 .מ"ס • הטמון יהיה ממתכת שרוול הטמון יהיה מפלסטיק לפי הנחיות .ח"תפו אגף • בהתאם לגודל המגרש סוג הבניין השימושים המתוכננים וכמות יתכן ד"יח וידרשו ( בתיאום מחלקת התברואה :) העירונית • כלי אצירה למחזור , נייר בקבוקים , קרטון • משטח לגזם בטון וגרוטאות • יש למקם חדר אצירת פסולת בקומת בקומת או ) רצוי ( מרתף . קרקע • חדרי אשפה יתוכננו להוצאת כלי האצירה מחדר האשפה מבלי להזיז כלי אצירה . אחרים • יש לשמור גובה על ( מינימלי בהתאם למפרט יצרן הדחסנית ) שיאפשר הרמת דחסנית גבי על מרכב משאית . הפינוי • חדר אצירת האשפה יהיה נגיש לאנשי . תחזוקה • מסתורי אשפה ישולבו בגדרות הבנויות בהיקף . המגרש • מכלי אשפה טמונה ימוקמו בבניינים עד 9 , קומות במרחק עד של 5 'מ , מהמיסעה באופן המותאם לזרוע משאית . הפינוי • דחסניות ימוקמו בקומת חניה תחתונה מעל בנין בכל 9 . קומות

כותרת משטח בטון לגזם וגרוטאות

טמון קרקע 5 ק"מ

איסוף בקבוקים

מידות טמון קרקע

19

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

מגדלי מגורים ( מבנים מעל 10 הנחיות מרחביות לקרית פארק

): קומות

: הבאות

על המבנים גבוהים מ 10 קומות יחולו בנוסף לאמור לעיל ההנחיות

50 לכל ר"סמ

מ 15 או ר"מ

• בכל כניסה יתוכנן חדר עגלות בשטח יפחת שלא

מהמימד

מ 2 'מ והכניסה תהיה אליו

. הגדול רוחב חדר יפחת לא העגלו

יחד לפי

. שטחו

יהיה שניתן כל את לנצל

כך הרחב

• גנרטור : • יש להציג חדר גנרטור סגור עם מיגון אקוסטי . • פתח היציאה של ארובת הגנרטור יכוון כלפי מעלה ללא כיפה נגד חדירת גשם . • במקרים חריגים ובאישור היחידה הסביבתית יש להרחיק את קצה הארובה ככל האפשר , ולכל הפחות 5 ' מ ( מפתחים כגון דלתות וחלונות , , מרפסות פתח הכנסת אוויר צח למערכות מיזוג וכד ' ) בבניין זה ובשימושי קרקע רגישים גובלים • חדר הגנרטור יכיל מקום למאצרה עבור מיכל הדלק בנפח של לפחות 110% מנפח המכל .

20

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

מגדלי מגורים ( מבנים מעל 10 הנחיות מרחביות לקרית פארק

): קומות

: הצללות

נספח

חשיפת : גגות • יש להציג פתרונות נספח פ"ע תכנוניים . המבנה • יש להציג נספח הצללות המכיל את הבניינים הקיימים בסביבת הבניין המתוכנן והממוקמים " הצל מניפת " בתחום הנוצרת בין ממנו : השעות 09:00-15:00 ב 21 לדצמבר . • הבניין המתוכנן יפחית זמן את החשיפה לשמש יותר של מ 50% אחד כל משטח מגגות הבניינים בין , הסמוכים השעות 09:00-15:00 -ל מתחת אל 4 או , שעות לחילופין מ פחות 20% מהמצב ככל ( הקיים שלא מתקיים טרם זה תנאי הקמת .) הבניין : חזיתות • יש להקפיד על מינימום של 3 שעות קרינה ישירה במהלך בין היום השעות 09:00 –ל 17:00 -ב 90% במבנה ד"מיח חדרי על בדגש המגורים לכל אורך . השנה : פתוחים • הבניין המתוכנן ישאיר לפחות 30% מהשטחים הפתוחים המיועדים לרווחת המשתמשים הנמצאים בתחום מניפת - שלו הצל חשופים . לשמש לעניין זה שטחים : פתוחים , פים"שפ , רחובות כיכרות גנים , עירוניות ציבוריים וכדו ') הצללות והעמדת חשיפת חשיפת שטחים

נספח הצללות

נספח הצללות

21

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

מגדלי מגורים ( מבנים מעל 10 הנחיות מרחביות לקרית פארק

): קומות

נספח : רוחות • לרוחות יש השפעות על הן

מקדמי ההגברה הם הגבוהים ביותר ויוצעו

• במקרי חריגה יזוהו כיוונים בהם הרוח

והן על יכולתו

התחושה התרמית האדם של

בדיקה חוזרת הכוללת את

אמצעים למיתון רוח מכיוונים . אלה לאחר תבוצע מכן להוכחת יעילותם . • אמצעי המיתון יכולים להיות שינוי גיאומטרי , המבנה של הטמעת אמצעי הרוח מיתון

יש פתוחים להתייחס להשפעת הרוח מכיוון שהם יכולים להתמודד עם

. שונות בתכנון שטחים

לבצע פעולות

על הנוחות המכאנית , אנשים של

תוספת אלמנטים ג"ע

. ביגוד הנוחות המכאנית

הנוחות התרמית באמצעות

השפעת על הרוח היא פונקציה עוצמת של

. הפתוחה

במרחב החזית

אלמנטים כגון צמחיה אחר או

המבנה של תוספת או

המלווה

הטורבולנטיות ורוח ,

עוצמת של

וגם הרוח

שאינה מלווה

בטורבולנטיות שקולה בהשפעתה לרוח , כמה פי חזקה

השפעתן המושלבת של

בטורבולנטיות . רוח" המושג את מבטא " שקולה

עוצמת הטורבולנטיות .

להציג פתרונות בקומת הקרקע בהתאם

יש קומות

• במבנים מעל 15

. רוחות הבדיקה תערך במפלס הולכי הרגל ובכל שטחי הבניין

לנספח

המיועדים לשהיית . בחוץ אדם • הבדיקה תיעשה במודל ממוחשב CFD י"ע יועץ

. סביבתי

, ממדית ויתחשבו באפקט הגברת הרוח כפונקציה

• יערכו הדמית תלת רוח

. הגובה של

לפחות ברדיוס של 300 'מ מסביב לפרויקט " הרוח הווירטואלית צריך להיות לפחות פי 5 מגובה המבנה . הנבדק

יהיה שיבנה

• המודל

• מנהרת " גובה .

. בפרויקט

הגבוה ביותר

ממדית ויוצגו תוצאות לגובה של 1.5 'מ פני מעל

• ההדמיה תלת תהיה

. הקרקע • יערכו 8

ל הדמיות 8 . רוח כיווני • יבחרו 5 נקודות בדיקה בהתאם לאזורים המצוינים בקריטריונים . נקודות אלה יכללו כניסות את הבניין העיקריות , אזורי שהיה ואזורי מסחר במרחב , הציבורי אזורי חנייה וכן עילית צדי את . הבניין במידה והבניין כולל שטחים ציבוריים מפלס מעל הקרקע ימוקמו נקודות גם בדיקה במפלס .זה

נספח הצללות בהדמיית CFD

22

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

: לכיש

מגורים עם חזית מסחרית : הנחיות מרחביות לקרית פארק

: הבאות

מסחרית יחולו בנוסף לאמור לעיל ההנחיות

במגרשים חזית בהם

• החזית המסחרית תהיה מלוות רחוב . • מרחב החזית הפתוח יהיה ונגיש מזמין . מפלסים • הגישה לבנין מהרחוב , נוחה תהיה

, יתוכננו רחבות פתוחות ללא הפרשי

יותרו

ישירה ונעימה עבור הולך לא . הרגל

מפלסי או מדרגות . פיתוח • מיקום המבנים בחזית המגרש במטרה ליצירת מרחב פתוח משותף נטול גדרות המשמש גדולה חצר פנימית המשמשת כל את המבנים בבלוק . העירוני • הפרדת הכניסות לשימושים השונים באופן שיאפשר נגישות נוחה למסחר מהרחוב וכתובת מגורים ברורה למבנים . מעל

למרחב החזית . הפתוח • חזית מסחרית שקופה ונגישה . כוללת אלמנט בעל מאחד

• הרחוב בין חציצה או גדר תותר לא

הדגשה אופקית בכל

. הבלוק • שטחים תפעוליים ימוקמו במרתפי

. החניה

10 'מ כלפי

שימוש בקטע עד חזית

עד 80 יותר חנות לכל ,ר"מ

• יהיה חנות שטח

• כל חצר שירות טכנית תכלול לפחות : - רחבות תמרון לרכבי אספקה , במידות מתאימות לתפעול נוח ובטוח . - אזור מקורה ומוסתר לאחסון אריזות ריקות , מכלים וקרטונים , כולל מתקן לדחיסת קרטונים . - כלובי אחסון לבקבוקים . - מתקן איסוף שמן מאכל משומש . שרוף / - רמפת פריקה , שתהווה חלק מהמבנה ותאפשר הצמדה של רכב הובלה בקירור אל פתח המחסנים שבמבנה . - רכיבים הנדסיים תומכים אחרים הנדרשים להפעלה ואחזקה של המבנה .

הרחוב זו מהוראה באישור מהנדס מטעמו מי או העיר • היתר הבניה יכלול התייחסות למניעת מפגעים וכל הפתרונות הדרושים להפעלה אינה אם גם( מסעדה של מתוכננת בעת הגשת היתר .) הבניה . הראשי תותר חריגה

מטרד

) גלריה באופן יהווה שלא

( טכנית

• פתרונות מערכות ואוורור ימוקמו בקומה

לקומות המגורים מעל . למסחר • כלל אזורי התפעול ינווטו לקומות טכניות מתחת למבנים 1-, כך שמרבית פעילות התפעול והאחזקה תבוצע באופן . נסתר • הקומה הטכנית התת קרקעית כך תתוכנן שכלל הרכבים התפעוליים והייחודיים יוכלו לפעול בתחומה ( , ברינקס , דואר .) אשפה • בקומה הטכנית התת קרקעית תתוכנן לכל חצר מבנה שירות מתאימה לשימושים לצורך פריקה והעמסה . • חצרות השירות בקומות הטכניות יהיו נגישות לאנשי התפעול בלבד ולא לתנועת המשתמשים . במבנים

23

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

תכולת בניין המגורים – שטחים משותפים

מידות מינ ):'מ('

שטח נטו מינ ' נדרש ):ר"מ(

פונקציות נדרשות בכל בניין מגורים משותף :

גובה דלת כניסה ללובי : 2.20 גובה חלל 4.5

לפי הגדול :)

1 ( ד או " ר ליח "מ

• לובי כניסה לבניין

• בניין עד 9 קומות 25 ר"מ • בניין עד 12 קומות 60 ר"מ • בניין מעל 12 קומות 100 ר"מ • בניין מעל 10 קומות 50 ר"מ

• מועדון דיירים

שביל כניסה ברוחב 2 'מ

• גינון משותף לאורך השביל :25 ר"מ

• שביל הכניסה

גובה חלל נטו 4.5

לפי הגדול :) • בניין עד 9 קומות 20 ר"מ • בניין עד 12 קומות 40 ר"מ • בניין מעל 12 קומות 60 ר"מ

0.5 ( ד או " ר ליח "מ

- נגיש בקומת הכניסה )

• מחסן משותף (

כללי

גובה חלל נטו 2.45 רוחב מינ ' 1.1

דלת המחסן תהיה ממתכת עם

2.5 .ר"מ

• מחסן אישי

שבכה תחתונה 50x40 .מ"ס

גובה דלת כניסה לדירה : 2.20 רוחב דלת כניסה לדירה : 0.90

25 ר"מ

• לובי דיירים קומתי

גובה חלל נטו 4.5

• מבואת מעלית

1.10

1.45 ר"מ

• תא מעלית

גובה חלל נטו 4.5

2 ר"מ

• שטח לתפעול תיבות דואר

גובה חלל נטו 4.5

2 מתקני אופניים לכל יח .ד"

- נגיש בקומת הכניסה )

( אופניים

• חדר עגלות /

רוחב נטו 1.10

• חדר מדרגות

24

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

תכולת דירת מגורים

מידות מינ ):'מ('

פונקציות נדרשות בכל דירת מגורים :

גובה שטח נטו מינ ' ):ר"מ( נדרש

ארון עליון -3 א"מ משטח תחתון 3 -מ"מ משטח תחתון 3 -מ"מ משטח תחתון 3 -מ"מ

6 ר"מ

2.8 'מ

• מטבח

75 )ר"מ

4 עד (א "מ 6 עד (א "מ

100 )ר"מ

מעל 100 )ר"מ

8 (א "מ

2.6 א"מ

6 ר"מ

2.8 'מ 2.8 'מ 2.8 'מ

• פינת אוכל

גודל אריח אופציונאלי 80x80 מ"ס

חדר מגורים ) סלון (

רוחב חדר 2.70 'מ רוחב דלת 0.80 'מ

9 ר"מ 14 ר"מ

חדר שינה ( לא יותר חצי חדר )

• חדר שינה הורים

ת"הל לפי ת"הל לפי

תא מקלחת 0.90 ר"מ חדר אמבטיה 2.8 ר"מ

2.8 'מ

חדרי רחצה ( תא מקלחת + ) כיור חדר אמבטיה ( דירות מעל 75 ) ר"מ

• •

אינטרפוץ 4 . דרך

רוחב ארון 0.80 'מ רוחב חלון 0.60 'מ רוחב דלת כניסה 0.70 'מ 1 ' מ רוחב חיפוי קירוי עד גובה 2 'מ

• ארון אמבטיה כולל כיור ) תלוי ( • חלונות קיפ- דריי

כלל י

1.5 ר"מ

2.8 'מ

– חרדי כיור נפרד חיצוני )

שירותים + כיור + מים חמים קרים ( / דתי צביון

• קיפ- דריי חלון

• רוחב 2.70 'מ • פתח דלת פנים ( נוספת לדלת הממ ): ד" 80 מ"ס

9 ר"מ

2.8 'מ

כולל דלת פנים סטנדרטית + כנף פלדה נגררת + תריס אלומיניום +

• (ד "ממ

רשת גלילה + ). קיפ- דריי חלון

רוחב 1.20 .'מ

2.3 'מ 2.8 'מ 2.8 'מ

/ מעברים ו או פרוזדורים

2.5 ר"מ 1.5 ר"מ

מרפסת שירות ( דירות מעל 75 )ר"מ

שטח למכונת כביסה ומייבש ( דירות עד 75 )ר"מ

פתח לקיר חוץ בגודל 1.70 X 1.00

• מקום מוצע לתלייה חיצונית של כביסה

רוחב מזערי 1.5 א "מ רוחב מזערי 1.5 א "מ

6 ר"מ

2.8 'מ

• מרפסת שמש

10 ר"מ ( ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה )

• מרפסת סוכה ( בבניין לאוכלוסייה דתית חרדית )

25

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

פירוט חדרי רחצה ושירותים בדירה

כיור חיצוני

חדר שירות כולל כיור

חדר אמבטיה כולל כיור ושירותים

חדר אמבטיה כולל כיור

חדר מקלחת כולל כיור ושירותים

שירותי אורחים כולל כיור

תכולה

שטח דירה עד 75 ר"מ

+

+

שטח דירה בין

+

+

+

+

75–90 ר"מ

שטח דירה מעל 100 ר"מ

+

+

+

+

תוספת עבור אוכלוסייה חרדית

+

26

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

מתקני חשמל

הערות

נקודת TV / טל/ תקשורת

בית תקע כח במעגל נפרד

בית תקע רגיל מוגן מים

בית תקע רגיל

נקודת מאור כולל מפסק

מיקום

3

כ"סה-'

מחליף 1

מבואה פנימית

+ לחצן

1

פעמון

• אינטרקום • מפסק תאורה לחדר מדרגות • לוח חשמל דירתי כולל סגירה • ארון תקשורת כולל שקע • ארון טלפוניה / טלוויזיה

• מפסק לתריס חשמלי

1

) למזגן

1(

6

2

חדר מגורים

• תוספת נקודת חשמל לגלאי עשן . • מפסק לתריס חשמלי

1

1

פינת אוכל

• מעל 3 "מ א או בפרוזדור הכולל פניית " ר" 2 נקודות מאור לפחות + מחליף

1

1

פרוזדור

• מיקום השקעים , בתי התקע יהיה מעל משטח עבודה ככול האפשר ובהתאם לתכנון המטבח . • יותקנו שקעי כוח נפרדים למדיח , לתנור לקומקום ולמקרר .

• 1 לקולט אדים • 1 לקומקום • 1( ) תנור

• 1- ip44 • 1 מוגן רגיל

• 6 • אחד כפול •

2

מטבח

מפסק לתריס חשמלי

• 1 מדיח • 1 מקרר • 1 • 1 למזגן • 1 • 1 למזגן • 1 • 1 למזגן

1

• 6( שניים ליד המיטה ) • מפסק לתריס חשמלי

1 כולל מפסק מחלף למנורה

חדר שינה

) הורים (

לפי תקנות פקע ר"

1

5

מנורה לפי הנחיות פיקוד העורף

ד"ממ

1

6+ מפסק לתריס חשמלי לכל חלון

1 כולל מפסק מחלף למנורה

חדר שינה משני ילדים ( )

27

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

מתקני חשמל - המשך

הערות

נקודת TV /

בית תקע כח במעגל נפרד

בית תקע רגיל מוגן מים

בית תקע רגיל

נקודת מאור כולל מפסק

מיקום

/ תקשורת טלפון

3

כ"סה-

בית תקע לתנור חימום + התקן קוצב זמן הכולל מפסק לדוד השמש במיקום עפ " י התכנון

1( בית תקע ) לתנור

1

) מוגן מים

1(

חדר רחצה / אמבטיה

הכנה לנקודה לאוורור מכני + מפסק היכן שנידרש

1

שירותים

2( ) מוגן מים למכונת כביסה ולמייבש

1

) מוגן מים

מרפסת שירות 1(

+ מנגנון פתיחה ידני

כולל תריס חשמלי +

1 ip44

1( ) מוגן מחליף

מפסק

מרפסת שמש

מוגן

צריכת החשמל של המחסן תחובר לשעון החשמל הדירתי אליו משוייך . המחסן

1

1

1

מחסן

) פקט הכנה

1(

1

) מוגן מים

1(

מסתור כביסה

למזגן

בלוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה , יהיה שטח פנוי בגודל של 10 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד

1

לוח חשמל

: כללי יש להציג תאורה מעוצבת בחזית המבנה – בדגש על גג המבנה , החזית הראשית הפונה לרחוב ומבואת הכניסה יש להציג תאורת חירום בכל קומה

28

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

סוגי גמר לשטחים משותפים לדיירים

סוג ריצוף

חיפוי קירות

סוג החלל

אבן ניסורה

אבן ניסורה

מבואה ראשית

אבן ניסורה

אבן ניסורה

חדר עגלות ואופניים

בטון מוחלק צבוע

אבן ניסורה

מחסן דיירים משותף

אבן ניסורה

אבן ניסורה

מחסן דיירים אישי

נירוסטה

מעלית

אבן ניסורה

אבן ניסורה

אבן ניסורה עד גובה המשקופים

מבואה קומתית

בטון מוחלק צבוע ומסומן לפי תקן

טיח

מרתף חניה

אבן ניסורה

אבן ניסורה עד 1.5 'מ

חדר מדרגות

אבן משתלבת

חניה עילית

בחיפוי טרומי או בקיבוע רטוב עם עיגון מכאני או בקיבוע יבש ( תליה יבשה

• חיפוי קירות חוץ יעשה " בשיטת בניה ( " ולא בשיטת ה ") הרכבה " שאיננה צמודה למבנה .) • לא יותר קיבוע בהדבקה . • עובי מינימאלי של החיפוי לא יפחת מ 30 .מ"מ • אביזרי הקיבוע יהיו מנירוסטה 316 עמיד לסביבה ימית .

• יש לעגן כל אבן ב 4 נקודות לפחות בהתאם לגודל משקל וצורת האבן . • כלל האבנים המשמשות לחיפוי המבנה יעמדו בתקן סביבה ימית .

29

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

מפרט מחיר למשתכן :

הערות כלליות לתכנון דירת המגורים

חומרי גמר : • מעטפת המבנה והחללים המשותפים בבניין יחופו באבן ניסורה לפי פירוט ההנחיות המרחביות • לא יותר שימוש בקירות גבס בתוך הדירות . • המעקה יהיה מאלומיניום משולב עם זכוכית רבודה ומחוסמת בגוון שקוף , 15%. • לכל מידת אריח וחיפוי , יוצגו לכל הפחות ,4 סדרות של ריצוף ו -5

/ דוגמאות גוונים התואמים לדוגמאות / גוונים נפוצים ושכיחים

בשימוש בדירות מגורים , לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי . • בכל מקלחון יהיו דלתות מזכוכית מחוסמת לפי תקן .

מערכות : •

–גז בכל דירה תהיה הכנה לחיבור גז במטבח ובחדר המגורים + מונה גז דירתי . • -א "מ כל דירה תכיל פתרון מ " א מותקן קומפלט . המעבים ירוכזו ויוצנעו במסתור ייעודי ולא "ע ג חזיתות המבנים . ככל שלא יותקן מיזוג לכל חלקי הדירה באמצעות מערכת מיני מרכזית אחת (3 "כ ס לפחות ) כאמור יבוצעו מזגנים מפוצלים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנרת חשמל , צנרת גז וצנרת ניקוז מים ; בסלון 2.5 , ס"כ כל חדרי השינה 1.25 (ס "כ לרבות בממ ).ד" • אינסטלציה - הקולטנים בבניין יהיו בקוטר 6"

כללי

אוורור : •

לא יאוורר חדר דרך חדר .

• לפחות 70% מהדירות בקומה יאווררו משני כיווני אוויר . • חדרים רטובים יאווררו באוורור טבעי .

פתחים : •

כל החלונות יכילו רשתות ותריסים .

• אלומיניום המבנה יותאם לתקן סביבה ימית . • גמר דלתות הפנים יהיה פורמייקה . • מנגנוני התריסים החשמליים יהיו פנימיים . • כל מלבני הדלתות במבנה יהיו . מגולוונים • לא יותרו דלתות הזזה ביח .ד"

30

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

הקלות מאושרות ביחס לתב :ע"

מגרשים

מתחם שווק

/ הקלה הנחיות מיוחדות

22 30 21 31

5 7

בהתאם להוראת הגמישות בתב " ע לאפשר הוספת קומת חניון אחת /2 קומות חניון

10 11 12 13 14 15

27 ,29 ,32

17,18

19 ,20

16 36 12 14 28

ר"ל

6 3

ר"ל

בהתאם להוראת הגמישות בתב " ע נדרשת הקלה להוספת קומה חלקית בגובה קומת המסחר והמסעדה הכפולה .

19 ,20

14

40% מהמרווח הקדמי של המגרש

הקלה עבור בניית גזוזטראות בחזית המגרש שאינן בולטות מעבר לקו הבניין ביותר מ -2 או ' מ

( לפי הבליטה הקטנה שבינהם )

21 31

נדרשת הקלה משמירת 15% מהשטח פנוי מבניה תת " ק לחלחול – מוצע פתרון חלופי תואם את תמ א " 34 בראיה כוללת של . השכונה 10 11

27 ,29 ,32

12 13 15

17,18

16 36

ר"ל

25 ,26 23 ,24

נדרשת הקלה מקו בנין צידי ואחורי 0 לשם איחוד החניונים התת " ק להבטחת שיפור תחבורתי , לפי תת סעיף 2.14 לתקנות התכנון והבניה ( סטיה ניכרת מתכנית ) 2002 . 8 9

27 ,29 ,32

12 13 14

17,18

19 ,20

501

ר"ל

31

עיריית אשדוד | מנהל ההנדסה

הקלות מאושרות ביחס :ע" לתב

מגרשים

מתחם שווק

/ הקלה הנחיות מיוחדות

36 31 21 12 22 14 28(

נדרשת הקלה מקו בנין לקו בנין 0 אחורי וצידי -ו 2 קדמי לשם להבטחת שיפור תחבורתי , לפי תת סעיף 2.14 לתקנות התכנון והבניה סטיה ( ניכרת מתכנית ) 2002 . ר"ל 11

10

6 5 3

) דיור מוגן

ר"ל

25 ,26 23 ,24

במקרים שבהם מס ' תאי שטח במתחם שווק חולקים מערכות משותפות ( פ"שפ , רמפות או כל מערכת אחרת ) , כל המגרשים במתחם ירשמו כבית משותף מורכב מחולק לאגפים . במסגרת הרישום תקבע האחריות של כל אגף והמרכיבים של אחזקה משותפת לכל תאי השטח שבמתחם כולל קביעת זיקת הנאה לכניסות משותפות לחניונים . 8 9

27 ,29 ,32

12 13 14

17,18

19 ,20

10

נדרשת הקלה לקביעת מפלס הכניסה למבנה ל עד - 0.75 ' מ ממפלס הרחוב , לשם התאמה למפלס הרחוב בנקודה הגבוהה . 1

19,20 25,26 17,18

14

8

13

14

3

כל מתחמי המגורים כל מגרשי המגורים

הקלה מתמהיל יח " ד באופן שיאפשר הקמת 40% "יח ד קטנות במבנה

32

Made with FlippingBook - Online catalogs