חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

תוספת ניהול דור א'

תוספת קידום ראשון ושני ל״עובדים ותיקים״. קידום ראשון וקידום שני: יחולו על העובדים, בדירוג המנהלי ובדירוג 1.12.09- החל מה המח״ר (למעט פסיכולוגים), שהחלו לעבוד ברשויות (כולל) (להלן – עובד ותיק) במקום 2.4.99- המקומיות עד ל (קידום נוסף) בהסכם התוספות המקומיות 6.1 הוראות סעיף ), ההוראות הבאות: 3.3.99- (ההסכם מה

ב. קידום שני

א. קידום ראשון

קידום שני בתפקיד הוא קידום שמתקיימים בו במצטבר כל התנאים המפורטים להלן: 1 . העובד התמנה / נבחר לתפקידו החדש כדין. 2 . דרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד החדש של העובד גבוהה לפחות בדרגה אחת מדרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד שמילא העובד טרם הקידום בתפקיד. 3 . מתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 40- בדירוג המינהלי או 8-10 הוא לפחות בדירוג המח״ר והתפקיד החדש כולל 38 אחריות ניהולית ישירה על עובד אחד לפחות או שמתח הדרגות של התפקיד החדש של בדירוג המינהלי או 12-10 העובד הוא לפחות בדירוג המח״ר. 42-40 *גם אם אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים.

קידום ראשון בתפקיד הואקידוםשמתקיימים בו במצטבר כל התנאים המפורטים להלן: 1 . העובד התמנה / נבחר לתפקידו החדש כדין. 2 . דרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד החדש של העובד גבוהה לפחות בדרגה אחת מדרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד שמילא העובד טרם הקידום בתפקיד. 3 . מתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 39-37 בדירוג המינהלי או 9-7 הוא לפחות בדירוג המח״ר (למעט פסיכולוגים) והתפקיד החדש של העובד כולל אחריות ניהולית ישירה על עובד אחד לפחות, או שמתח הדרגות של התפקיד החדש של העובד 42-40 בדירוג המינהלי או 12-10 הוא לפחות בדירוג המח״ר (למעט פסיכולוגים). *גם אם אינו כולל אחריות ניהולית ישירה על עובדים.

10% – גובה תוספת קידום ראשון 10% – גובה תוספת קידום שני

תוספת ניהול דור ב'

תוספת שכר לעובדים שהמעסיק אישר להם כפיפים במסגרת תפקידם.

– כל עובד רשות מקומית בשליש משרה ומעלה, ״ כפיף ״ לרבות עובדים שעתיים, אשר כפוף היררכית לעובד הזכאי.

תוספת ניהול

מספר כפיפים

מתח הדרגות של התפקיד בדירוג המנהלי / המח”ר

או 44-42 / 14-12 43-41 / 13-11 או 42-40 / 12-10 41-39 / 11-9

12.5%

שניים לפחות

10%

שניים לפחות

או 41-39 / 11-9 40-38 / 10-8

7.5%

אחד לפחות

11

Made with FlippingBook Online newsletter creator