חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

תוספת ענפית

וותק). + מהשכר המשולב (יסוד 10% תשלום תוספת שכר בשיעור של ישולם לעובדים בתפקידים הבאים ובכפוף להוראת ביצוע:

. א עובדים בתפקידי מזכירות במזכירויות בתי הספר, במתנ"סים ובאשכול פיס . ב עובדי ניקיון בבית ספר . ג חשב – עובד בדירוג המח"ר, הממלא תפקיד של חשב בכל יחידיה אירגונית מהסוג הבכיר ביותר ברשות . ד פקחי חניה – עובדים שעוסקים בפועל באכיפת דיני החניה ברחבי הרשות המקומית . ה חשבי שכר שעוסקים בפועל בחישוב שכרם של המעסיק

. ו פקח שיטור עירוני / משולב . ז עובד ביחידה לרשוי עסקים . ח עובדי מחשוב (לבורנט מחשבים / טכנאי רשת מחשבים / טכנאי מחשבים) בכל שאלה בנושא זכאויות לתוספת ענפית יש לפנות למנהל משאבי אנוש בלבד.

תוספת אקדמאית פרופסיונלית

וותק) לעובדים שנמצאים בדירוג המח"ר. + מהשכר המשולב (יסוד 10% תשלום תוספת שכר בשיעור של לכל היותר. +42 הזכאות לתוספת הפרופסיונלית הינה לעובד שדרגתו היא הדרגה

*לא ניתן לקבל גם תוספת ענפית וגם תוספת אקדמאית פרופסיונלית :2017 להלן התפקידים המזכים בתוספת אקדמאית פרופסיונאלית

א. מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי נושא עובד בדירוג במחלקה בתחום הכספים או גביה – המח”ר המועסק ביחידת הגזברות, או בתפקיד הכפוף מקצועית ליחידת הגזברות (לרבות חשב אגף גם אם אינו כפוף מקצועית ליחידת הגזברות), שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה והוא בעל תואר אקדמי מוכר בכלכלה או חשבונאות או סטטיסטיקה או מתמטיקה, או בעל רישיון רו”ח בתוקף. ב. מנהל מחלקה, מנהל מדור או אחראי לנושא עובד המועסקים ביחידה לניהול משאבי אנוש – בדירוג המח”ר בעל תואר אקדמי מוכר המועסק ביחידה לניהול משאבי אנוש שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא כשל מנהל מחלקה או כשל מנהל מדור או כשל אחראי נושא במחלקה שעומד באחד מהתנאים הבאים לפי העניין: 1 . עובד המועסק ערב חתימת הסכם זה שהשלים, שעות 40 , לפחות 1.6.2017 ועד ליום 1.1.2012 מיום

לימוד בקורסים בתחומי משאבי אנוש המוכרים לגמול השתלמות. 2 . בעל תעודות סיום של שני קורסים בהיקף מצטבר 80 שעות לפחות או קורס אחד בהיקף של 80 של שעות לפחות בתחומי משאבי האנוש, שמקיימת יחידת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי. הערים הגדולות יוכרו גם 3 - לעובד כאמור המועסק ב תעודות סיום של קורסים בתחומי משאבי אנוש של יחידת ההדרכה של העירייה. ג. מנהל חשבונות ראשי או תפקיד מקביל בעל שם עובד בדירוג המח”ר בעל תואר אקדמי מוכר, אחר – אחד ברשות מקומית, העומד בשני התנאים הבאים, במצטבר: 1 . או תעודת 3 בעל תעודה בהנהלת חשבונות סוג מנהל חשבונות בכיר (מדופלם). 2 . תפקידו הוא מנהל החשבונות הראשי של הרשות המקומית.

12

Made with FlippingBook Online newsletter creator