חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

המח"ר

תוספת המח"ר .₪ 1000 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +36-34 בדרגות .₪ 950 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +37 בדרגה .₪ 825 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 38 בדרגה .₪ 750 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +38 בדרגה .₪ 650 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 39 בדרגה .₪ 600 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +39 בדרגה .₪ 460 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 40 בדרגה .₪ 400 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +40 בדרגה .₪ 220 תעמוד תוספת מח"ר על סך של 41 בדרגה .₪ 200 תעמוד תוספת מח"ר על סך של +41 בדרגה ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מח"ר. 42 עובד בדרגה

דירוג המח"ר הינו לבעלי השכלה אקדמאית. אגודות מקצועיות - למשרה ₪ 799 בסך מלאה. משולם בחודש אוקטובר בכל שנה. יש הפרשה של לקרן ידע 0.5% (בנוסף להפרשות הסוציאליות).

1 סטודנטים – תואר

• – שעות עבודה בפועל * ערך שעה 113 סמל ותק צה"ל. + )₪ 1( סטודנט לומד + )₪ 29.12( שכר מינימום = ערך שעה • לשעת עבודה ₪ 1.44 – – דמי הבראה סטודנט 183 סמל • לשעת עבודה ₪ 0.7 – – דמי ביגוד סטודנט 184 סמל • לכל שנת ותק צה"ל, עד למקסימום ₪ 0.2 – – ותק צה"ל סטודנט 5437 סמל שנים 3 עבור ₪ 0.6 של • לשעת עבודה ₪ 1 – – תוספת סטודנט לומד 5438 סמל • 0.2 * - ערך שעה 20% – תוספת משמרת 1020 סמל .20% עובד במשמרת שנייה לפחות שלוש שעות זכאי לתוספת של • 22:00 עד 14:00 משמרת שניה – משעה • 0.5 * - ערך שעה 50% – תוספת משמרת 1055 סמל .50 % עובד המועסק במשמרת שלישית זכאי לתוספת של 6:00 עד 22:00 משמרת שלישית – משעה • 0.875 * - ערך שעה 87.5% – תוספת משמרת 1056 סמל • ₪ 20.7 דמי כלכלה – כמות עבודה בשבתות ומשמרות כפול

14

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator