חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

מהנדסים וטכנאים

תוספת רפורמה עובדים המועסקים באחד מהתפקידים הבאים: מפקח תכנון ובניה, בודק בקשות להיתר בניה, בודק תוכניות (תב"ע), מידען תכנוני, מפקח בכיר (חוקר), מנהל הוועדה המקומית וסגן המהנדס / אדריכל הרשות או הוועדה המקומית (כהגדרתם בקובץ ניתוח העיסוקים ותיאורי התפקידים מתכנן ערים, מנהלי המחלקות האחראים על התפקידים G.I.S ,) המפורסם על ידי משרד הפנים שבהסכם ותפקיד מקצועי אחר אשר ועדת המעקב תקבע שהוא נכלל בסעיף זה. .₪ 2,000 סכום התוספת עומד על התוספת נכנסת לתחשיב ערך שעה, לא חלק מהמשכורת הקובעת. כן חלק מהפרשה לקרן השתלמות. גם לעובדים בדור א' בפנסיה תקציבית. 8.33% יש הפרשה לפיצויים של תוספת רפורמה מנהלי עובד שמשכורתו מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוג המנהלי או המח"ר המועסק בוועדה המקומית לתכנון ובניה המועסק באחד מהתפקידים המינהליים היינו תפקידים פקידותיים או תפקידי מזכירות ולרבות התפקידים הבאים מזכירות, ארכיבאי, פקיד קבלת קהל, ממונה גביה, אחראי היטלי השבחה ותפקיד מנהלי אחר אשר ועדת המעקב תקבע שהוא נכלל בסעיף זה. (עשרה אחוזים) מהשכר המשולב. 10% תוספת שכר בגובה של

תוספת מדורגת: אם אין תוספות ייחודיות. סכום תוספת המדורגת: ש"ח 1100 תעמוד התוספת על סך 38 עד דרגה ש"ח 1030 תעמוד התוספת על +38 בדרגה ש"ח 850 תעמוד התוספת על סך של 39 בדרגה ש"ח 675 תעמוד התוספת על סך של +39 בדרגה ש"ח 485 תעמוד התוספת על סך של 40 בדרגה ש"ח 300 תעמוד התוספת על סך של +40 בדרגה ₪ 75 תעמוד התוספת על סך של 41 בדרגה ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת. +41 עובד בדרגה

*העובדים הזכאים להסכם רפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובניה כמפורט אינם זכאים לתוספת .2017 מדורגת

עובדים סוציאלים

, החוברת תעודכן בהתאם. 2022 נחתם הסכם חדש שיצא לפועל בחודש ספטמבר

15

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator