חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

סייעות

אופק חדש • ההסכם חל אך ורק על סייעות לגננות בגני ילדים • ההסכם לא חל על סייעות פדגוגיות • 4% משרה תהיה זכאית לתוספת 80% סייעת המועסקת ב • 5% משרה – תוספת 100% סייעת ב תוספת חינוך מיוחד • תוספת שכר לסייעת לגננת בגן לחינוך מיוחד בינוני/ מהשכר המשולב. 12.5% קשה בשיעור של • תוספת חינוך מיוחד לעובדת המקבלת תוספת אופק 12.5% במקום 10% חדש תעמוד על תוספת סייעות זו היא תוספת הצמודה לתפקיד והיא תשולם לעובד כל עוד 10% הוא מועסק בתור סייע/ת. התוספת בגובה

שעות עבודה, הפחתת שעות, שעות נוספת ושעות קייטנה יש לפנות לרפרנט נוכחות במשאבי אנוש

תוספת החלפת גננת עודכן תעריף תוספת "דמי החלפת גננת/מור ה" ויעמוד על סך של 1.2.2022 החל מיום בגין כל יום בו סייעת תחליף את המורה / גננת. ₪ 200 למען הסר ספק, כל יתר הכללים החלים על תוספת זו ימשיכו לחול, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכללים הבאים: 1 . התוספת משולמת בנוסף לשכרה הרגיל של הסייעת. 2 . "דמי החלפת מורה/גננת" הינו רכיב שכר במעמד של "עבודה נוספת" למען הסר ספק בלבד, התוספת לא מהווה שכר לכל דבר ועניין לא תובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, יבוצעו בגינה הפרשות כנהוג וכמקובל לרכיב "עבודה נוספת". 3 . התוספת לא תובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו ב"חוק שכר מינימום". 4 . האמור לא יחול על תקופת עבודה בקייטנות החגים והקיץ.

16

Made with FlippingBook Online newsletter creator