חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

מצילים

דור א' >> מתבטלות: תוספת הצלה, התמורה עבור 1.4.88- החל מה תוספת מצילים – בקבוקי השתיה, תוספת האיזון וקצובת הביגוד. במקומן תינתן ״תוספת מצילים״. תוספת המצילים היא שקלית ומהווה שכר לכל דבר וענין לרבות לצרכי פרישה לגימלאות ופיצויי פיטורין. ש”ח. 3661.72 תעמוד תוספת מצילים על 1.1.2022 החל מיום זכאים לתוספת זו הינם מצילים ברשויות המקומיות אשר התקבלו לעבודה לפני (דור א'). 10.4.00- ה מצילים המועסקים מעבר ליום עבודה מלא בשעות נוספות, יקבלו בכל כלכלה – יום עבודה בפועל תמורה נטו עבור ארוחת צהרים עפ״י תעריף המקובל בשלטון המקומי והעיריות (אש״ל). הגדלת בסיס השכר הקובע לפנסיה תקציבית למצילים ותיקים: יחולו על המצילים אשר הועסקו ברשויות המקומיות במועד הנ״ל 11.4.2000- החל מה "תוספת מצילים ב'". הנוספות של המצילים בימי מנוחה שבועית, חגים וכו׳, תוחזר הוצאות הנסיעה למצילים בהתאם להוצאות בפועל ועפ״י תעריפי שירות מוניות.

מכסת ימי הבראה - עפ”י שנות ותקם בהצלה בלבד היא >> כדלקמן

8 ) (כולל

שנה ראשונה

9 ) (כולל

שנה רביעית

11 ) (כולל

שנה שביעית

12 ) (כולל

שנה עשירית

13 ) (כולל

שנה שתיים עשרה עד חמש עשרה

14 ) (כולל

שנה שש עשרה עד שמונה עשרה

15 ) (כולל

שנה תשע עשרה עד עשרים וארבע

18 ) (כולל

שנה עשרים וחמש ומעלה

לא משולמת תוספת ביגוד למצילים דור א'. ביגוד –

17

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator