חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

דור ב' >> ואילך. 11.4.2000- מצילים דור ב' הינם מצילים שהתקבלו לעבודה ברשויות המקומיות מה חודשים 8 - מציל דור ב’ יועסק 1.1.2017 , החל מיום 6.9.2016 בהתאם להסכם שנחתם ביום ) בשירותי הצלה בלבד. 9 בשנה וניתן יהיה להעסיקו חודש אחד נוסף בלבד (חודש תוספות המשולמות למצילים דור ב': • 10% תוספת כפיים • תוספת איזון • ביגוד – בעונת הרחצה יהיו זכאים לביגוד תוספת מצילים (“חדשים”) בנוסף לשכרם המשולב ולתוספות כאמור לעיל, יהיו מצילי דור ב׳ זכאים בעונת הרחצה ש״ח לשעת עבודה כמציל. 8.92 בלבד לתוספת של תעמוד תוספת הצלה שעתית למצילי דור ב’: 2022 החל מחודש ינואר ש”ח לשעה. בשנה השלישית הרצופה 8.92 בשנה הראשונה והשנייה לעבודתו על סך של ש”ח לשעה. החל מהשנה הרביעית הרצופה לעבודתו על סך 10.07 לעבודתו על סך של ש”ח לשעה. 11.29 של תוספת הצלה קבועה למצילי דור ב’ קבוע לפי הסכם המצילים מיום 1.2022 כמו כן, מיום ש”ח. 2111.69 תעמוד על 6.9.2016

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 33 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 66.75 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 133.50 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 199.22 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 265.97 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 332.72 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 34 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 133.50 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 265.97 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 399.48 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 531.95 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 665.45 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

18

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator