חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 35 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 199.22 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 399.48 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 598.70 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 797.92 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 998.17 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת ומתקיימים בו כל א’ ו – ב’ 36 התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום לתוספת הצלה משתנה כמפורט להלן: ₪ 265.97 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 531.95 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 797.92 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 1063.90 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 1329.87 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

מציל דור ב’ קבוע שעבד בהצלה בשנה הקלנדרית הקודמת א’ ו – ב’ 37 ומתקיימים בו כל התנאים המפורטים בסעיף יהיה זכאי לתוספת הצלה 6.9.2016 להסכם הקיבוצי מיום משתנה כמפורט להלן:

₪ 332.72 – שנות קביעות 2 לאחר שהשלים ₪ 665.45 – שנות קביעות 4 לאחר שהשלים ₪ 998.17 – שנות קביעות 6 לאחר שהשלים ₪ 1329.87 – שנות קביעות 8 לאחר שהשלים ₪ 1662.60 – שנות קביעות 10 לאחר שהשלים

של הסכם 31 לגבי מציל דור ב’ שהיה עובד קבוע במועד חתימת ההסכם, יחולו הוראות סעיף מצילים לעיל על הנמוך מבין: • .1.1.2016 , כפול מספר השנים השלמות שחלפו מיום ₪ 160 סך של 1.1.2017 – החל מה • ש”ח. 167 יעודכן הסכום לסך של 5.2022 החל מיום למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בגין התקופה בה יועסקו מצילי דור ב׳ על ידי הרשות המקומית, מחוץ לעונת הרחצה (להלן: ״תקופת החורף״), הם יהיו זכאים לתנאים הנהוגים לגבי העובדים בתפקיד אותו ימלאו, במקום התנאים הייחודיים לעבודת הצלה.

19

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator