חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

פסיכולוגים

תוספת לשכר ש”ח לחודש. 682.29 – 1.6.06 - עובדים בבריאות הנפש מה ש”ח לחודש. 378.38 – 1.6.06 - עובדים המועסקים במוסדות חינוך מה ש”ח 297.73 – 1.6.06 - עובדים אשר אינם מקבלים אחת מהתוספות האלה מה לחודש.

יהיו הפסיכולוגים זכאים לתוספות מקצועיות כדלקמן: 1.7.94 החל מיום .6% : פסיכולוג

.8% : פסיכולוג מומחה .10% : פסיכולוג מדריך

אם הפסיכולוג בנוסף לאמור לעיל משמש בתפקיד ניהול, הינו זכאי בנוסף לתוספת המקצועית כדלקמן: .3% : פסיכולוג אחראי .4% : פסיכולוג ראשי/מחוזי .5% :’ פסיכולוג ג .7% : פסיכולוג ב’ ומעלה

תוספות אלו מהוות בסיס לחישוב ערך השעה, פנסיה, ופיצויים.

• פסיכולוגים בעלי תואר שני זכאים לותק מואץ. • פסיכולוגים זכאים לקרן ידע. • .35% הפסיכולוגים החינוכיים זכאים לתוספת שכר של

תהווה בסיס לחישוב התוספות הבאות: 35% תוספת בוררות 2018 החל מינואר ” ולא כפי שחלק מהרשויות 2016 , ו”תוספת אחוזית 2011″ ”, “תוספת 2009 “תוספת חישבו להיפך עד אז קרי: התוספות האמורות היוו בסיס לחישוב תוספת הבוררות .35%

20

וישתנו בהתאם להנחיות מש"מ. 1.8.2022 *סכומים אלו נכונים לתאריך

Made with FlippingBook Online newsletter creator