חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

תשלום הבראה

דמי הבראה ישולמו לעובדים בתשלום שכר יוני בגין השנה שחלפה בתנאי שמלאה שנה אחת לעבודתם. התשלום מחושב ע"פ ותק וחלקיות משרה וכולל בתוכו שירות צבאי/לאומי.

ותק ברשות המקומית - סה"כ שנות עבודה

מספר ימי הבראה

10

ימים בשנה 9

11-15

ימים בשנה 10

16-19

ימים בשנה 11

20-25

ימים בשנה 12

>> טבלת זכאות לדמי הבראה

ומעלה 25

ימים בשנה 13

ביגוד

דמי ביגוד ישולמו לעובדים בתשלום שכר יולי בגין השנה שחלפה, בתנאי שמלאה שנה אחת לעבודתם. התשלום מחושב לפי תפקיד, ותק וחלקיות משרה. שנת העבודה המחושבת לצורך תשלום דמי הבראה וביגוד הינה מינואר עד דצמבר. במידה ולא התקיימה זכאות בשנה הראשונה, ישולם ההפרש בשנה שלאחריה. מועדי התשלום המצוינים לעיל עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להוראות החוק ולהנחיות השלטון המקומי.

ימי בחירה

מענק יובל

• ימי בחירה אינם מנוכים ממכסת ימי החופשה הצבורה ואינם ניתנים לצבירה או להעברה משנה לשנה. • ימי הבחירה מתפרסמים בכל תחילת שנה על ידי משאבי אנוש. • שנים ומעלה 5 עובדים המועסקים ימי בחירה בשנה. 3- זכאים ל • שנים 5- עובדים המועסקים פחות מ ימי בחירה בשנה. 2- זכאים ל

זהו מענק כספי המשולם אחת לשנה, בחודש שכר ספטמבר לעובדים בעלי ותק בשירות הציבורי של שנה על פי הוראת 25 החוק ובהתאם לדירוג שאליו הם שייכים. 60% שיעור המענק - עד מהשכר המשולב.

8

Made with FlippingBook Online newsletter creator