חוברת מידע מחלקת שכר 2022 מטלה 6862

ימי חופשה

חישוב ימי החופשה נעשה בהתאם לימי העבודה בפועל בלבד. מכסת ימי החופשה השנתית היא:

ימים. 55 ימים בשבוע וניתן לצבור עד 5 ימי חופשה למועסקים 22 ימים. 65 ימים בשבוע וניתן לצבור עד 6 ימי חופשה למועסקים 26 יתרת חופשה שלא נוצלה תימחק מבנק החופשה של העובדים של אותה השנה. 31.12- ב יתרת ימי החופשה מוצגת בתלוש השכר ובדו"ח הנוכחות החודשית. על העובדים לבדוק את יתרת ימי החופשה מידי חודש.

ימי מחלה

ימים בשנה ונצברת לזכות העובדים לאורך 30 הזכאות השנתית לימי מחלה עומדת על כל שנות עבודתם. בנק ימי המחלה מוצג בתלוש השכר ובדו"ח הנוכחות החודשי. על העובדים מוטלת החובה לבדוק את יתרת ימי המחלה מדי חודש. ימי שישי, שבת וחג נלקחים בחשבון במניין ימי ההיעדרות. היעדרות בגין מחלה מחייבת הצגת אישור רפואי.

ימי השתלמות בשכר

ימי הצהרה

ימי השתלמות בשכר. 5 בדירוג מנהלי - בדירוג המח"ר - תלוי דרגה וכדלקמן: ימי השתלמות 7.5 - זכאות ל 36-37 דרגות בשכר לשנה. ימים בשנה 10 - זכאות ל | 38-39 דרגות ימים בשנה. 12 - זכאות ל | 40-41 דרגות ימים בשנה. 15 - זכאות ל | ומעלה 42 דרגה

היעדרות בגין מחלה על סמך הצהרה אישית מותרת

פעמיים בשנה בלבד, כאשר בכל פעם ניתן

ימים רצופים. 2 להצהיר עד ימים אלו נגרעים מיתרת ימי המחלה הצבורה. לא ניתן ימים רצופים בגין 4 להיעדר הצהרה אישית.

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator