מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

ב

שלב המענה המשלים: 2.3 הכוחות בשטח עוברים לעבוד במשמרות. 2.3.1 לשקול פתיחת לשכת מידע באיזור הרס משמעותי. 2.3.2 הערכות לתהליך פינוי וקליטת אוכלוסייה במרכזי הקליטה. 2.3.3 "נוהל חבצלת"- הערכות. 2.3.4 פינוי כל סימני ההרס שניתן לפנות. 2.3.5 תיקון ראשוני /זמני של תשתיות שנפגעו בשטח האירוע: מים, חשמל, גז, כבישים, גידור, מפגעי בטיחות. 2.3.6 ניקיון ושיקום ראשוני. 2.3.7 חפ"ק ראש העיר - שיח למטרות חוסן ולגעת בתושבים, ראיונות לתקשורת והודעות לתושבים. 2.3.8 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות ההצלה. 2.3.9 המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.3.10 להתחיל תהליך הפקת לקחים כולל ותכנית לסגירת פערים. 2.3.11

שלב השיקום (ככלל ינוהל ע״י מכלול אוכלוסייה): 2.4 חזרה למסלול החיים התקין. 2.4.1 השבת מצב לקדמותו פיזית וקהילתית: מתקנים/ תשתיות/ פינוי הריסות. 2.4.2 המשך ליווי: המשפחות מול מס רכוש. 2.4.3 המשפחות של הנפגעים, (הרוגים, פצועים, חרדה). המשפחות המפונות. המשך אבטחת הרכוש לפי צורך. 2.4.4 ארגון מתנדבים לסיוע לכוחות העירייה. 2.4.5

* דגש: הטיפול לפי השלבים ייעשה כמידת האפשר לפי שלבים ובטור!

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 11

Made with FlippingBook Digital Publishing Software