מטה חירום עיריית אשדוד - אוגוסט 2022

תוכן עניינים: תקציר סד"פ - בהתחממות גזרה א'. "פתע–פתע": התחממות גזרה או הכרזה על מצב . כינוס ועדת מל"ח/מטה חירום מצומצם/מטה חירום שילדי 1 "פתע- פתע" אזעקה באשדוד - סדר פעולות 1.2 ב'. האצת המוכנות במעבר משגרה לחירום . משגרה לחירום - האצת המוכנות 1 . "פתע - פתע" בשגרת חירום - (נפילה בשטח בנוי - עבודה לפי שלבים) 2 השלב המיידי 2.1 . הערכת מצב – דגשים 3 חינוך - לימודים 3.1 קטגוריות ראשיות יש/אין לימודים 3.1.1 סוגי מוסדות החינוך והפעילויות להתייחסות 3.1.2 חינוך - דגשים להתייחסות 3.1.3 החלטות בעניין כינוסים, אירועים והתקהלויות 3.2 מדידת אינדקציות לחוסן קהילתי, המודל האשדודי 3.3 הערכת מצב - סדר דוברים מפורט 3.4 ג'. מכלולים – דגשים . מכלול חינוך 1 . מכלול שירותים חברתיים ובריאות 2 . מכלול אוכלוסייה ותפעול 3 . מכלול הנדסה 4 . מכלול כח אדם ומתנדבים 5 . צוות כלכלה 6 . מכלול לוגיסטיקה 7 . מכלול הסברה ומידע 8 . מוקד - דגשים 9 . מרכז הפעלה - דגשים 10 אזעקה, צופרים – דגשים 10.1 ט להשלמת שלב המוכנות בזמן חירום – "זמן יקר" ״ ד'. דגשים לרמ ה'. קבוצות תכנון – תכנית עבודה מפורטת לביצוע ו'. עקרונות ההתמודדות עם מצבי אסון ז'. סוף דבר ח'. רשימת נספחים . השלב המיידי - סכמת סדר פעולות רשותי לכל הכוחות. 1 . מטה משימתי – סדר הליכה וסד"פ. 2 שלב המענה הראשוני 2.2 שלב המענה המשלים 2.3 שלב השיקום 2.4

עמודים

1 3-5 3 5 6-8 6-7 8 8-9 10

11 11

12 12 12 13 13 14 15 16-19 20-25 20 22 22 22 23 23 24 25 25 26-27 28 29 30 31-43 31 32 33 34 35-41 21 21

בד"ח לכשירות. + . מרה"פ - מעבר משגרה לחירום 3 בד"ח לכשירות. + . מוקד עירוני - מעבר משגרה לחירום 4 . אירוע הרס – סד"פ 5 פ רשותי לשלב המיידי. ״ ס, סד ״ . אירוע חומ 6 . מבנה ארגוני בחירום. 7

42 43

עיריית אשדוד | ראש מטה החירום העירוני | מנחה מקוצר למנכ"ל 2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software