קובץ התקנות-8535 05-05-20

1 א 3 הוספת תקנה

.7

א לתקנות העיקריות יבוא: 3 אחרי תקנה

א, על מחזיק של מקום 3 . (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 1 א 3 (א), יחולו 5 הפתוח לציבור שפעילותו לא נאסרה לפי תקנה ההוראות המנויות להלן:

"חובות מחזיק מקום הפתוח לציבור

) המחזיק של המקום יגיש לרשות המקומית, 1( לפני פתיחת המקום, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה, ולפיה הוא עומד בתנאים המפורטים ); הצהרה כאמור תוגש באמצעות 10( ) עד 2( בפסקאות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה; ההצהרה תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית אל מול מחזיק המקום כאמור, בהתאם לסמכויותיה של הרשות המקומית על פי דין, ובכלל זה היבטי הפיקוח אל מול המחזיק של המקום; ) המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד 2( שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות המפורטות בתקנה זו; ) המחזיק של המקום, אף אם אינו מעסיק, יפעל 3( ), בשינויים 6(– )(א) ו–(ב) ו 1( א 3 בהתאם לאמור בתקנה המחויבים; )1 ה(ג 3 ) המחזיק של המקום, יעמוד בהוראות סעיף 4( לצו בריאות העם; ) (א) המחזיקשל המקום יווסתאת כניסתהאנשים 5( למקום, לרבות עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:

) בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס 1( של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות; ) בכל עת לא ישהו אנשים באזור 2( הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד מטרים רבועים. 15 לכל

(ב) המחזיק של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור בפסקת משנה (א) וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום; ) המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת 6( מטרים לפחות בין אנשים שאינם 2 מרחק של גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;

1305

תונקתה ץבוקקתה ץבוק 8535, תונקתה ץבוקץבוקי

00:34

05/05/20

Made with FlippingBook - Online magazine maker