סיכום שנה 2017

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

1592

1592

1592

1362

743

628

325

113

81

49

39

שלמה

איילת

חיים

יורם

' מס הודעות חיוב שהופקו

1362

"סה כ יחידות דיור שהוצא להן טופס 4 "סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס

628

743

"סה כ מדידות שבוצעו לנכסים

113

"סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת

1592

1592

1592

ארנונה

"סה כ חיובים ייזומים שהוצאו

49

' מס הזמנות עבודה פרוייקט סריקה ) מנות (

39

כמות דיווחים לארנונה בגין היתרים שהוצאו

325

כמות טפסי 4 שטופלו וששוחררו

81

Made with FlippingBook flipbook maker