סיכום שנה 2017

סיכום שנה מנהל הנדסה

" הדרך בה אנו בני האדם יוצרים את הווייתנו על האדמה היא ." לגור :

" אין אנו מגיעים לכלל החלטה באמצעות הדיבור , אלא באמצעות העבודה ".

מרטין

היידיגר

2

הסכם גג – אשדוד

התחדשות עירונית

מתווה פעולה

התחדשות עירונית בראי תכנית מתאר והסכם גג

קשרי קהילה ודיירים

מדיניות עירייה א "תמ 38

התחדשות / עירונית

מדיניות פינוי

רובעית

בינוי

8

קורסים והשתלמויות

ימי עיון למתכננים , אדריכלים ויזמים

התחדשות המרחב הציבורי ומרכזים מסחריים

דיור להשכרה ושטחים חומים

התחדשות מרכזים קהילתיים

4

בקהילה

38.

התחדשות עירונית א "תמ -

38

א "תמ

תעודת גמר 9

38

בקשות א" לתמ

בקשות המציעות 39 ד"יח

כ "סה , בקשות המציעות 3,693 "יח ד חדשות 254

לפני ועדה 34

טופס 4 24

בקשות המציעות 586 ד"יח

סיכום נתונים 2016

בקשות המציעות 301 ד"יח

230

בקשות

המציעות 3504 "יח ד חדשות

מיפוי דירות קיימות שחוזקו "סה כ דירות שחוזקו בהיתר : 2168 "סה כ דירות שיחוזקו ( לאחר ועדה :) 1660 לפני ועדה : 635

אחרי ועדה 75 בקשות המציעות 1,313 ד"יח

היתר בניה 112 בקשות המציעות 1,454 ד"יח

לפני ועדה אחרי ועדה היתר בניה טופס 4 תעודת גמר

6

38

א "תמ

38 י "עפ

התפלגות הבקשות א" לתמ

רובעים

38

"יח ד מוצעות בבקשות א" לתמ

א" רובע י 6 2%

3,693 ד"יח

כ "סה

254

כ "סה

בקשות

' רובע ח

' רובע א

1454

1313

32 13%

50 20%

586

39

301

טופס 4 תעודת גמר

לפני ועדה אחרי ועדה היתר בניה

' רובע ב

סיכום נתונים 2016

' רובע ו

23 9%

230

בקשות

54 21%

א" רובע י

' רובע א ' רובע ב ' רובע ג ' רובע ד ' רובע ה ' רובע ו ' רובע ח

ח רובע

' רובע ג

רובע א ,' 49 , 21%

20 8%

רובע ו ,' 50 , 22%

רובע ב ,'

' רובע ד

19 , 8%

60 24%

' רובע ה

9 3%

א" רובע י

רובע ד ,' 57 , 25%

רובע ג ,'

רובע ה

21 , 9%

7

מתחמי פינוי בינוי

' כ מס "סה ד "יח

ד "יח' מס

ד "יח' מס

סטטוס

' מס תכנית

כתובת

תוספת

מאושרות

התקבלה החלטת מועצת העיר לאשר הצטרפות העיריה כמגישי התכנית . התכנית הופקדה , נדונו התנגדויות - אושרה לתוקף . מחוזית טרם

אבן עזרא , ארלוזרוב , אליאשוילי , ביאליק פינוי

648

504

144

603-0271296

בועדה

קיבלה תוקף .

בינוי

פינוי - הדקל

הועברה למחוז ב - 07/2017

846

171

675

603-0335513

בינוי

, הרצל הרב שאולי פינוי

684

532

152

67/104/03/3

בתוקף

בינוי

חיים משה שפירא פינוי

66/104/03/3 -

, בתוקף

324

252

72

טרם נבנו

מאושרת

בינוי

הוצגו מספר חלופות , הוחלט לקדם שתי חלופות לתכנון מוקדם . ישיבות סטטוס כל 3 שבועות מול .ש" משב

פינוי בינוי רחוב ויצמן ומתחם בית - המשפט ' רובע ב

מתחם בית המשפט פינוי בינוי ויצמן

1,750

1,464

286

'ז בוטינסקי , הראשונים , ההסתדרות פינוי בינוי

התכנית נדונה במחוזית ( 09/04/2017 .) אושרה להפקדה בתנאים . טרם הופקדה

960

836

124

603-0346031

מתווה להתחדשות עירונית

סביבה תכנון

פיתוח

שיפור המאזן

התקציבי

שיווק

קהילה

שדרוג פיזי

של הבינוי

9

ועדה מקומית לתכנון ובניה

2017 מסכמים שנה

ניהול ועדה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בקשות שנדונו ברשות רישוי - 290

בקשות שנדונו בועדת משנה - 147 בקשות שנדונו בוועדת ערר - 11

בקשות שנדונו במליאה - 2

37

35

31

31

30

30

25

25

23

22

19

17

15

14

13

13

10

10

10

9

6

6

6

3

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

ניהול ועדה - רישוי

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

יולי אוגוסט ספטמבר

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

יוני

37

14

25

30 25

13 13

31 10

22 17

15

31 10

23

30 35

בקשות שנדונו ברשות רישוי

19 10

6 0 0

6 0 0

9 1 0

0 0 2

6 0 3

בקשות שנדונו

משנה

בועדת

0 2

0 1

1 0

0 2

0 1

0 0

בקשות שנדונו במליאה בקשות שנדונו בוועדת ערר

0 0

אגף תכנון

2017 מסכמים שנה

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

תכניות שנדונו בוועדה המקומית והמחוזית

3

6

4

2

7

1

2

4

2

9

4

7

7

7

2

2

6

5

4

4

3

2

2

2

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

"סה כ תכניות ותצ " רים שנדונו בועדה המקומית 58

"סה כ תכניות שנדונו בועדה המחוזית 39

2016 :

נתוני שנת

"סה כ תכניות שנדונו במקומית 52

"סה כ תכניות שנדונו במחוזית 23

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

965 "יח ד אושרו בועדה המקומית

כ "סה

נובמבר , 3

, יולי 18

ינואר , 109

, מרץ 54

, מאי 33

יוני , 748

נתוני שנת 2016 : "סה כ יחידות דיור שאושרו / הומלצו במקומית 5,286 -ד ו "יח

220 יחידות דיור מיוחד להשכרה ממשלתית

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בודקי תכניות

19

16

13

12

12

9

8

8

8

8

7

5

5

5

2

2

1

1

נריה

ענת

ריקי

שלומית

הילה

רות

יעל

לדה

פתיחת תיקים

1

5

8

19

5

12

תוכניות שנדונו בועדה המקומית "תצ רים ותשריטי חלוקה שנדונו בועדה המקומית תוכניות שנדונו בוועדה המחוזית

12

8

16

9

5

2

1

8

2

8

7

13

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בודקי תכניות

859

220

133

74

נריה

ענת

ריקי

שלומית

הילה

רות

יעל

לדה

' מס יחידות הדיור שאושרו בועדה המקומית

859

74

' מס יחידות דיור מוגן

220

133

' מח רישוי על הבנייה

2017 מסכמים שנה

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

היתרים ובקשות שהובאו לדיון בוועדה

"סה כ היתרים שהופקו 385 "סה כ בקשות שהובאו לדיון 295

48

47

42

41

38

37

36

34

31

29

28

26

26

25

24

23

22

21

21

20

19

17

13

12

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ בקשות שנדונו : 681

"סה כ היתרים שהוצאו : 391

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פתיחת בקשות - 468

56

55

52

52

49

43

35

32

27

25

24

18

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נתוני שנת 2016 : "סה כ בקשות שנפתחו במערכת רישוי זמין : 458

מחלקת רישוי סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בוחנות רישוי

318

108

95

83

74

62

54

53

50

49

48

48

43

43

39

28

39

39

34

32

34

31

30

31

27

22

23

22

16

15

14

14

12

12

12

12

12

7

8

5

7

7

4

4

4

6

6

3

5

5

2

4

4

1

1

0

2

1

0

0

חן

אורלי

פזית

אלמירה

עדן

גלינה

ליליה

רימה

בת אל

ויקי

בקשות שמיועדות לרשות רישוי בקשות שמיועדות לועדת משנה

2 4 0 5

4 6 5 4

32 12

30 12 12 48

15 39 14 43

14

12 12

7 7 4

22 23 16 62

31

8 3

5 1

תכניות בסמכות מהנדס

1

4

הפקת היתרים

43

31

39

22

27

בקשה שלא עמדה בתנאים מוקדמים והוחזרה לעורך להשלמות

49

53

83

74

54

39

48

28

50

34

' מס יחידות הדיור שאושרו בהיתרים

0

2

7

108

318

6

95

34

1

0

' מח מידע להיתר

2017 מסכמים שנה

מחלקת מידע להיתר סיכום נתונים ינואר יוני - 2017

"סה כ בקשות לקבלת מידע 815

"סה כ מידעים שהופקו 765

95

87

85

84

84

79

79

79

72

70

70

69

65

61

60

60

58

55

54

47

45

43

42

37

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ בקשות מידע שנקלטו : 862

"סה כ בקשות מידע שהופקו : 781

מחלקת מידע להיתר סיכום נתונים ינואר יוני - 2017

- מידענים מחלקת מידע להיתר

401

377

360

320

252

243

212

75

68

41

0

0

0

0

0

- שמשון 1,030

-אנה 923

- נדין 396

מטופלות

"סה כ בקשות מידע תכנוני ( 119 ) ,

0

0

75

במערכת

"סה כ מידעים תכנונים ( 119 )

שהופקו

0

0

68

שהופקו עבור

"סה כ מידעים תכנונים ( 119 )

252

243

212

אפשרי יותר מאחד לתיק

תיקי מידע ( 145 )-

"סה כ בקשות לקבלת מידע להיתר ( 145 ) , מטופלות במערכת בכל הסטטוסים

401

360

41

זכו ( שהופקו

"סה כ תיקי מידע להיתר ( 145 )

377

320

0

) למענה

' מח פיקוח על הבנייה

2017 מסכמים שנה

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פתיחת תיק פיקוח 846

העברת דו ' ח למח " משפטית 377 סגירת תיק פיקוח ע " י תובע 452

' המשפטית 156

הגשת כתבי אישום ע י המח "

101

98

98

96

91

78

76

74

68

67

67

57

55

54

51

47

43

43

41

40

38

35

32

32

29

29

25

24

23

20

19

16

16

16

14

14

14

13

12

11

10

9

9

8

6

6

5

1

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ העברת דו " ח למשפטית : 327 "סה כ הגשת כתבי אישום ע י המח "

"סה כ פתיחת תיקי פיקוח : 629

' המשפטית : 107

: 400

"סה כ סגירת תיק ע י תובע "

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים 383

55

54

41

40

37

33

29

29

25

19

17

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נתוני שנת 2016 : "סה כ בדיקת תכניות לרישוי עסקים : 502

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

טיפול בתלונות מוקד

תלונות מוקד שטופלו 1,258 38%

תלונות מוקד שהתקבל ו 1,648 62%

תלונות מוקד שהתקבלו 1,648

תלונות מוקד שטופלו 1,258

190

157

149

141

141

141

136

132

131

131

128

128

126

118

118

110

105

104

102

102

89

83

82

62

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 :

נתוני שנת

"סה כ תלונות שהתקבלו : 1,762

"סה כ תלונות שטופלו : 1,324

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

הנפקת טופסי 4- 77

הנפקת תעודות גמר 178

25

21

19

17

16

16

15

15

13

10

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

5

4

2

2

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

אוגוסט ספטמבר

יולי

מאי יוני

פברואר מרץ אפריל

2016 :

נתוני שנת

"סה כ טפסי 4 :98

"סה כ תעודות גמר : 199

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר יוני -

2017

' מחצית א

- מפקחים

פליקס

דוד

ניסן

אורלי

נופר

מיכל

יורי

אינה

גליה

נינה

אלי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות תלונות מוקד שהתקבלו תלונות מוקד שטופלו

40 57 44 41 10 16

43 44 69 73 20 20

38 40 71 71 20 14

39 19 43 37 32 24

9

38 44 47 45 12 20

21 30 41 41 18

83 93

27 32 71 68 17 15

32 34 76 77 11 27

60 93 41 39 99 19

12 18 18

200 205

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

3 0 1

32 21

העברת דו ' ח למח "

משפטית

9 5

צו הפסקה מינהלי

5

3

0

2

3

6

2

1

3

מחלקת פיקוח סיכום נתונים יולי - דצמבר 2017

' מחצית ב

– מפקחים

דוד פליקס יואב ירין

מיכל נופר אורלי ניסן

אלי נינה גליה אינה יורי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות

58 65 12 36 7 13 3

64

12

144

14 16 8

10 10 2 14 24 8

38

10

57

64

176 7 77

10

18

26

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

29 19 14 5 10 6 4 11 9 15

העברת דו ' ח למח "

משפטית

13 30 8 12 0 0 0

21 9 9 73 0 39

צו הפסקה מינהלי

1 0 1 2 0 4 6 4 3 3 0 0 0

מתאריך 15/07/17 נערך שינויי אירגוני במחלקת הפיקוח בהתאם לרפורמה

מחלקת פיקוח סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

מפקחי בניה

פליקס

דוד

ניסן

אורלי

נופר

מיכל

יורי

אינה

גליה

נינה

אלי

פתיחת תיק פיקוח הזמנה לגביית עדות

40 57 44 41 10 16

43 44 69 73 20 20

38 40 71 71 20 14

39 19 43 37 32 24

9

38 44 47 45 12 20

21 30 41 41 18

83 93

27 32 71 68 17 15

32 34 76 77 11 27

60 93 41 39 99 19

12 18 18

תלונות מוקד שהתקבלו תלונות מוקד שטופלו

200 205

בדיקת תוכניות לרישוי עסקים

3 0 1

32 21

משפטית

העברת דו ' ח למח "

9 5

צו הפסקה מינהלי

5

3

0

2

3

6

2

1

3

' מח אגרות והיטלים

2017 מסכמים שנה

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

' מס הודעות חיוב שהופקו - 1,362 "סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת ארנונה - 1,592 "סה כ מדידות שבוצעו לנכסים - 113

227

193

183

163

161

157

155

142

140

121

120

116

119

102

100

97

88

95

87

83

83

77

74

71

18

16

13

12

10

8

8

6

6

6

6

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מאי יוני יולי

מרץ אפריל

פברואר

שנת 2016

דצמבר כ"סה

נובמבר

אוגוסט ספטמבר אוקטובר

יולי

יוני

מאי 157

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

155

83

83

116 163

161

102 74

97 18

71

' מס הודעות חיוב שהופקו "סה כ מדידות שבוצעו לנכסים

1228

1362

100

8

6

4

10

16

6

6

13 6

8

113

12

"סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת ארנונה

121

77

88

193 119

140

142

120 87

183

227

1265

1592

95

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס - 743

"סה כ חיובים ייזומים שהוצאו - 49

88

77

75

73

69

65

64

61

53

46

42

30

14

11

11

5

4

2

2

0

0

0

0

0

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

שנת 2016

דצמבר כ"סה

נובמבר

אוגוסט ספטמבר אוקטובר

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

65

30

64

46 11

75 11

77

73

61

53

88

69 14

"סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס

680

743

42

2

0

0

0

2

4

0

5

"סה כ חיובים ייזומים

שהוצאו

49

0

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ יחידות דיור מהיתרים ששולמו ונמסרו - 518

"סה כ יחידות דיור שהוצא להן טופס 4- 628

185

183

173

95

72

48

41

39

35

34

32

31

30

28

27

25

24

17

13

7

3

2

1

1

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

מאי יוני יולי

מרץ אפריל

פברואר

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ הכנסות מאגרות בניה והיטלי פיתוח 44,246,698 ₪

₪9,844,020

₪ 5,153,783

₪ 3,554,025

₪5,137,698

₪ 2,602,899

₪4,287,556

₪ 1,678,035

₪3,478,711

₪2,262,565

₪2,234,070

₪2,129,765

₪1,883,571

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 : : הכנסות 46,188,000 ₪

נתוני שנת

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

פרוייקט סריקה . כ ת"סה

ב שמויינו ומוספרו - 1,551

"סה כ בקשות שנסרקו - 3,697

533

521

354

339

332

300

302

279

260

256

253

236

221

220

182

147

108

91

70

64

58

46

41

35

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

מחלקת אגרות והיטלים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

1592

1592

1592

1362

743

628

325

113

81

49

39

שלמה

איילת

חיים

יורם

' מס הודעות חיוב שהופקו

1362

"סה כ יחידות דיור שהוצא להן טופס 4 "סה כ דיווחים להגדלת בסיס המס

628

743

"סה כ מדידות שבוצעו לנכסים

113

"סה כ טפסי טיולים לבדיקת היטלים ובדיקת

1592

1592

1592

ארנונה

"סה כ חיובים ייזומים שהוצאו

49

' מס הזמנות עבודה פרוייקט סריקה ) מנות (

39

כמות דיווחים לארנונה בגין היתרים שהוצאו

325

כמות טפסי 4 שטופלו וששוחררו

81

' מח

השבחה

2017 מסכמים שנה

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

"סה כ טפסי טיולים העברה בטאבו - 2,049 "סה כ שומות מהעברה בטאבו - 431 שומות בגין היתרי בנייה - 348

396

269

227

193

183

142

139

121

119

95

88

81

77

75

64

60

59

48

48

39

38

29

27

27

29

25

20

22

19

17

13

12

12

8

3

4

נובמבר

ינואר

דצמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

נובמבר כ"סה דצמבר

ינואר 227

ספטמבר אוקטובר

יולי אוגוסט

אפריל מאי יוני

פברואר מרץ בטאבו

121

77 27 59

88 22 27

119

139 193

142

269

396

183

"סה כ טפסי טיולים העברה "סה כ שומות מהעברה

2049

95 48 64

25 38

12 20

60 29

48 12

81 39

13

3

75

17 29

בטאבו

431 348

4

19

8

שומות בגין היתרי

בנייה

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

הכנסות מהשבחה - 4,316,056

15,325,628

13,374,096

2,702,108

2,440,089

944,381 1,251,123

884,090

393,273 209,479

316,626

273553

72,499

נובמבר

ינואר

דצמבר

ספטמבר אוקטובר

אוגוסט

יוני יולי

מרץ אפריל מאי

פברואר

2016 : : הכנסות 24,998,577 ₪

נתוני שנת

מחלקת השבחה סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

עובדות השבחה

2,049

431

348

רוית

יפעת

טופסי טיולים העברה

2,049

בטאבו

העברה שומות מהעברה

431

בטאבו

שומות בגין היתרי בנייה

348

אגף תשתיות

2017 מסכמים שנה

אגף תשתיות סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

493

480

408

293

230

108

100

69

31

27

20

13

8

2

' מס פניות שטופלו

' מס בקשות

' מס בקשות שאושרו לביצוע

' מס ועדות משנה לעינייני חניית נכה

' מס בקשות שהועברו לדיון בועדת

' מס בקשות בועדת

' מס ועדת

' מס בקשות לאישור

אישורים לטופס 4

בדיקת נספחי תנועה

בדיקת תכניות עירוניות ( כבישים , , כיכרות גל ירוק )

בדיקת תכניות

בדיקת תכניות להיתר בניה ( רישוי זמין והגשות )

התייחסות למידע להיתר ( רישוי ) זמין

תנועה

, מוקד (

38

א "תמ

שנדחו

, ציבור

ע.ב.לת

תנועה

חפירה

, ד"עו

) מבקר

תנועה

' מח נכסים

2017 מסכמים שנה

. א הקצאות קרקע . ב טיפול בהסכמים . ג מכרז סקר נכסי העירייה . ד פיקוח נכסים . ה פיקוח נכסים : ביצוע הריסה והשבת מרחב ציבורי . ו מכרז קפיטריות בתי ספר תיכוניים . ז מכרז מטווח עירוני . ח פניות מוקד

טופלו _____ קריאות מוקד לליקויים בשלטי הרחובות . בשנת 2017 טופלו וחודשו 471 שלטי רחובות כתוצאה מפניות מוקד וסיורים יזומים .

בשנת 2017 פורסם מכרז בילבורדים והוכרז זוכה . ליווינו תהליך המכרז עד לכניסת הזכיין לעבודה . המכרז מינף הכנסות מתחום השילוט באופן משמעותי .

6 , 872 , 250 ₪

כ" בסה

' מח מבנים מסוכנים

2017 מסכמים שנה

' מח מבנים מסוכנים סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

449

203

147

142

127

104

53

36

21

17

3

מספר מבני הפלקל שנמצאים במעקב

ביקורת חוזרת שנעשתה לחוות דעת ישנות לפני 7/2016

מבנים מסוכנים שנמצאים בהמשך

מבנים שהסירו את הסכנה

' מס מבנים שאותרו כמסוכנים בשנת 2017

מספר פניות שנבדקו י "ע

כ "סה

מבנים שהועברו למחלקה המשפטים

מבנים שנבדקו ונמצאו כלא

מבנים שבהם הוסרה י " הסכנה ע

כ "סה

מבנים שנשארו ללא טיפול

מספר מבנים מסוכנים שנבדקו מ 2009 עד 2018

המחלקה רק בשנת 2017

מעקב

מסוכנים

הדיירים

' מח מבני ציבור

2017 מסכמים שנה

2017

נתונים מספריים לשנת

34 פרויקטים בתכנון

24 פרויקטים בביצוע

233 אדריכלים ויועצים

67 חשבונות קבלנים שנבדקו ושולמו 921 חשבונות מתכננים שנבדקו ושולמו

464 "מש ח פרויקטים בתכנון 123 "מש ח פרויקטים בביצוע

12

קבלנים

20 מיני פרויקטים

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

מיפוי ואיתור בעיות ופערים בשלבי התכנון ומתן מענה באמצעות בניה ומיסוד נהלי עבודה ותהליכים . מובנים

עלות התכנון ( כולל ניהול ופיקוח ) הסופית לפרויקט לא תעלה על 12% . מהיקפו

הגדרת תכולת העבודה ומסגרת תקציבית לאדריכל ולמתכננים בחוזה העסקה ובהתאם להרשאות ופרוגראמה . התחייבות כתובה של צוות היועצים לחריגה אפשרית של עד 5% בכתבי כמויות מקצועיים כתנאי מקדים לפרסום המכרז .

.1

מלאה

עמידה

בתכנית התקציבית המאושרת בשלב תכנון הפרויקט

.2

סנכרון בין הגורמים המעורבים והגדרת קווים ברורים לתכנון .

.3

קיזוז והטלת קנסות על מתכננים שלא עומדים באיכות מקצועית ובכך גורמים נזקים לעירייה .

.4

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

מיפוי ואיתור בעיות ופערים בשלבי הביצוע ומתן מענה באמצעות בניה ומיסוד נהלי עבודה ותהליכים . מובנים

וחיוב חשבונות

.1

.1 פרסום מכרז עם תכניות לביצוע בלבד . .2 הקפדה על בדיקת חשבונות . .3 אישור פרטני לעבודות / חריגות ו או נוספות טרם . ביצוען .4 נוהל " אישור עבודות

מלאה בתכנית תקציבית בשלב ביצוע

קיזוז

עמידה

מנהלי פרויקטים ומתכננים בגין אי עמידה בדרישות

הפרויקט

מקצועיות והחלטות שגויות הגורמות נזק לעירייה (. במידתיות ) הטמעה במסמכי המכרז יכולת הטלת קנסות על קבלנים שלא עומדים בתנאים הנדרשים .

כתיבת

.2

/ חריגות ו או נוספות " ,

אישורו והפצתו .

כינון וכנוס ועדת חריגים אחת לשבועיים .

.5

" הגשת חשבון סופי צפוי " על ידי הקבלן מבצע העבודה כתנאי להתקשרות .

.6

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

עבודה בסביבה המקיימת שקיפות

, שקיפות בהירות והצגת מידע ונתונים עבור כלל הפרויקטים בשלביהם . השונים

ריכוז כלל הפרויקטים בשלבי תכנון וביצוע בטבלאות שליטה ובחוברת מרכזת ועדכונה אחת לחודש . קיום ועמידה מלאה בנוהל פרויקט הנדסי ( צוות הקמה ) לצורך תאום וסגירות הפרויקט ברמת ההנהלה . ביצוע תהליך לקבלת החלטות ברמת ההנהלה לגבי כל פרויקט בנפרד .

.1

שליטה ובקרה בתהליכי התכנון בפרויקטים

, מידע בקרה ושליטה מלאה במכלול נתונים . רחב

.2

.3

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

ההצלחה

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

בקרה ובדיקת איכות פרטנית ומדויקת לכל . פרויקט

סיום התכנון ויציאה לביצוע פרויקטים בבשלות תכנון מלאה ובמינימום

דרוג והערכת צוות המתכננים והניהול לצורך בחירה מושכלת ואיכותית של מתכננים : א- אדריכלים . ב- מנהלי פרויקטים . ג- . מפקחים העמקה וירידה לפרטים בשלבי הגדלת מאגר היועצים והתקשרות עם מנהלי פרויקטים ויועצים חדשים ואיכותיים (10 מנהלי פרויקטים חדשים ו -24 אדריכלים ) קיזוז והטלת קנסות על מתכננים שלא עומדים באיכות מקצועית ובגרימת נזק לעירייה . " התכנון ע י צוות המתכננים ו מנהלי הפרויקטים .

.1

המקצועיות

שיפור

ואיכות התכנון ההנדסי בכלל הפרויקטים

עבודות נוספות וחריגות בשלב ביצוע הפרויקט .

.2

.3

.4

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

הישגים מרכזיים :

DNA

ההצלחה

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

בקרה ובדיקת איכות פרטנית ומדויקת לכל . פרויקט

מסירת פרויקטים בלוחות זמנים י "עפ , שהוגדרו תכניות לביצוע ולשביעות רצון . המזמין

הקפדה על ניהול יומני עבודה יומיים בכלל הפרויקטים והעלתם לקבוצת WHATSAPP בסוף כל . יום

.1

המקצועיות

שיפור

ואיכות הביצוע ההנדסי בכלל הפרויקטים

.2 הצגת דו " ח חודשי מפורט לכל פרויקט בפ " ע חודשי עם מנהל הפרויקט וצוות האגף . .3 ביצוע ישיבות שבועיות באתר עם הקבלן והפצת פרוטוקולים . .4 ביצוע מעקב התקדמות הפרויקט בתוכנת MS PROJECT . .5 ביצוע מעקב ושליטה בתהליך הוצ ' טופס 4 לאכלוס . .6 ביצוע סיורי מסירה הכוללים פרוט 'רג בליווי תמונות להמחשה .

קטים

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

הישגים מרכזיים :

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

עבודה מקצועית מובנית הניתנת הישגים כמותיים ( דיונים

התקדמות

. אצטדיון

.1 .2 .3 .4

קידום ומיקוד בפרויקטי . ליבה

פרויקטי

" הליבה ע פ לוחות

. סינמטק

זמנים ותקציב . מתוכננים

ישיבה תיכונית ).ר"מע(

לבחינת

אגף הגבייה .

מבנה

, קבועים פרוטוקול ישיבות , מעקב אחר הנחיות ומשימות ).' וכד

ד רובע טו '.

.5 " ס ממ "בה

"בה ס למחוננים ברובע טז '.

.6 .7

.' רובע ז

' מקיף יא

נווה חנה .

.8 בית ספר י"גנ/

.9 יסודי . דרום ר"מע י"וגנ

.10 מרכז יום לתשושי . נפש .11 יסודי " רימונים ."

מ י נ ה ל הה נ ד סה

אדריכל העיר

2017 מסכמים שנה

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

מדד תוצאה

נושא

הערה

המדד

"סה כ במסלול עם הקלות ובמסלול ללא הקלות

144

חוות דעת להיתרים

כמות

14

תיאום עיצוב לתכניות

כמות

בינוי

98

תיאום עיצוב לתכניות

פיתוח

מחודש מרץ 2017

14

פורום אדריכל העיר לתשתיות

כמות

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

פעולה בין כלל המחלקות המקצועיות המלוות את התהליכי התכנון : , תשתיות , תנועה , תכנון נכסים , נטיעות , ניקוז , , חשמל , ש"כב תאגיד יובלים , , רישוי מידע להיתר , , תברואה אדריכל העיר . כל זאת מתוך הבנה חשיבות שיתוף הפעולה הפנים ארגוני שקיפות תהליכית ומדיניות

עריכת מסמך

שיתוף

מתכלל

תיאום כלל אגפי לעניין מדיניות תכנון ועיצוב . עירוניים

הנחיות מרחביות

המתעדכן באופן שוטף המרכז ומתאם את מדיניות התכנון העירונית קידום תכנון יעיל ברור , ואיכותי . קיצור תהליכי תכנון , תוך שמירה על אינטרס הציבורי

ברורה

, תקצוב

יעדים קביעת

קיום תחרות תכנון אדריכלית

חיזוק המרחב הציבורי וקידום פרויקט עירוני

תחרויות תכנון אדריכליות למתחם האנדלוסית ולעיצוב כיכרות תנועה

סיוע בצוות מקצועי

מחולל

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

נקודות , טעונות

-ה" נטש

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

שיפור

אכיפה בשטח של ההנחיות . קידום העבודה עם יועץ מקצועי לצורך הגדלת הכנסות העירייה ורפורמה

פרסום מסמך הנחיות , מחייב ליווי יזמים והסברה .

המרחב הציבורי ,

מיסוד וועדת שילוט וקביעת קריטריונים אחידים להצבת שלטים

שדרוג

ניהול והאחדה של פורמטים , בטיחות התושבים .

בעיר

תהליכית

ופניה ליועץ חיצוני לצורך קידום מסמך סטאטוטורי

הכנת מתווה תקנוני מתואם עם גורמי הרשות

קידום תכניות א" לתמ 38 ופיתוח המרחב הציבורי לצד התחדשות עירונית

תכנית תמ א " 38 23 - להתחדשות עירונית

תיעדוף

Made with FlippingBook flipbook maker