סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

מיפוי ואיתור בעיות ופערים בשלבי הביצוע ומתן מענה באמצעות בניה ומיסוד נהלי עבודה ותהליכים . מובנים

וחיוב חשבונות

.1

.1 פרסום מכרז עם תכניות לביצוע בלבד . .2 הקפדה על בדיקת חשבונות . .3 אישור פרטני לעבודות / חריגות ו או נוספות טרם . ביצוען .4 נוהל " אישור עבודות

מלאה בתכנית תקציבית בשלב ביצוע

קיזוז

עמידה

מנהלי פרויקטים ומתכננים בגין אי עמידה בדרישות

הפרויקט

מקצועיות והחלטות שגויות הגורמות נזק לעירייה (. במידתיות ) הטמעה במסמכי המכרז יכולת הטלת קנסות על קבלנים שלא עומדים בתנאים הנדרשים .

כתיבת

.2

/ חריגות ו או נוספות " ,

אישורו והפצתו .

כינון וכנוס ועדת חריגים אחת לשבועיים .

.5

" הגשת חשבון סופי צפוי " על ידי הקבלן מבצע העבודה כתנאי להתקשרות .

.6

Made with FlippingBook flipbook maker