סיכום שנה 2017

ריכוז הישגים ואתגרים

מרכזים

DNA

מדד תוצאה

יעדי התוכנית

שם התוכנית

ההצלחה

מיפוי ואיתור בעיות ופערים בשלבי התכנון ומתן מענה באמצעות בניה ומיסוד נהלי עבודה ותהליכים . מובנים

עלות התכנון ( כולל ניהול ופיקוח ) הסופית לפרויקט לא תעלה על 12% . מהיקפו

הגדרת תכולת העבודה ומסגרת תקציבית לאדריכל ולמתכננים בחוזה העסקה ובהתאם להרשאות ופרוגראמה . התחייבות כתובה של צוות היועצים לחריגה אפשרית של עד 5% בכתבי כמויות מקצועיים כתנאי מקדים לפרסום המכרז .

.1

מלאה

עמידה

בתכנית התקציבית המאושרת בשלב תכנון הפרויקט

.2

סנכרון בין הגורמים המעורבים והגדרת קווים ברורים לתכנון .

.3

קיזוז והטלת קנסות על מתכננים שלא עומדים באיכות מקצועית ובכך גורמים נזקים לעירייה .

.4

Made with FlippingBook flipbook maker