סיכום שנה 2017

2017

נתונים מספריים לשנת

34 פרויקטים בתכנון

24 פרויקטים בביצוע

233 אדריכלים ויועצים

67 חשבונות קבלנים שנבדקו ושולמו 921 חשבונות מתכננים שנבדקו ושולמו

464 "מש ח פרויקטים בתכנון 123 "מש ח פרויקטים בביצוע

12

קבלנים

20 מיני פרויקטים

Made with FlippingBook flipbook maker