סיכום שנה 2017

אגף התכנון סיכום נתונים ינואר - דצמבר 2017

965 "יח ד אושרו בועדה המקומית

כ "סה

נובמבר , 3

, יולי 18

ינואר , 109

, מרץ 54

, מאי 33

יוני , 748

נתוני שנת 2016 : "סה כ יחידות דיור שאושרו / הומלצו במקומית 5,286 -ד ו "יח

220 יחידות דיור מיוחד להשכרה ממשלתית

Made with FlippingBook flipbook maker